JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK:n vuo­si­ko­kous va­lit­si uu­den jä­se­nen joh­to­kun­taan ja toi­mi­tus­neu­vos­toon

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
28.6.2014 15.02

Juttua muokattu:

1.1. 23:43
2020010123433220140628150200

SRK:n vuo­si­ko­kous pi­det­tiin Py­hä­jo­en kir­kos­sa lau­an­tai­na 28.6. Ko­kouk­ses­sa kuul­tiin juh­la­e­si­tel­mä ”SRK 100 vuot­ta” ja kä­si­tel­tiin sään­tö­mää­räi­set asi­at. Vuo­si­ko­kouk­ses­sa va­lit­tiin myös uu­si jä­sen sekä joh­to­kun­taan et­tä toi­mi­tus­neu­vos­toon ero­vuo­rois­ten ti­lal­le.

SRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Ola­vi Voit­to­nen käyt­ti vuo­si­ko­kouk­ses­sa ero­vuo­ron­sa ja jäi pois joh­to­kun­nas­ta ja pu­heen­joh­ta­jan teh­tä­väs­tä. Voit­to­sen ti­lal­le vuo­si­ko­kous va­lit­si joh­to­kun­taan Juk­ka Leh­don Pu­das­jär­vel­tä. Joh­to­kun­ta va­lit­see kes­kuu­des­taan uu­den pu­heen­joh­ta­jan jär­jes­täy­ty­mis­ko­kouk­ses­saan tä­nään. Toi­mi­tus­neu­vos­toon uu­dek­si jä­se­nek­si va­lit­tiin Aar­no Sas­si ero­vuo­ron­sa käyt­tä­neen Pek­ka Ter­von ti­lal­le.

Kak­sin­ker­tai­nen juh­la­vuo­si

Voit­to­nen ker­toi vuo­si­ko­kouk­sen ter­ve­tu­lo­pu­hees­saan, et­tä van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­nen kris­til­li­syys viet­tää par­hail­laan kak­sin­ker­tais­ta juh­la­vuot­ta: SRK:n pe­rus­ta­mi­ses­ta on ku­lu­nut 100 vuot­ta ja Päi­vä­mie­hen pe­rus­ta­mi­ses­ta 60 vuot­ta. Pu­heen­vuo­ros­sa tuo­tiin esil­le myös vuon­na 2005 Per­hon vuo­si­ko­kouk­ses­sa esi­tet­ty jul­ki­lau­su­ma, jos­sa ko­ros­tet­tiin Raa­ma­tun ar­vo­val­lan mer­ki­tys­tä.

Juh­la­e­si­tel­mäs­sään kus­tan­nus­pääl­lik­kö Ari-Pek­ka Pa­lo­la ker­toi SRK:n pe­rus­ta­mis­vai­hees­ta ja läh­tö­koh­dis­ta. SRK pe­rus­tet­tiin Ou­lais­ten vuo­si­ko­kouk­ses­sa 1914. Läh­tö­koh­ta­na oli se, et­tä kes­ku­syh­dis­tyk­sen kaut­ta voi­tiin hoi­taa van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sen kris­til­li­syy­den ylei­siä asi­oi­ta ja ta­lout­ta. Teh­tä­vä­nä oli toi­mia yh­dys­si­tee­nä ja neu­vo­nan­ta­ja­na rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­le.

SRK:n toi­min­ta on laa­jaa

Pää­sih­tee­ri Juha Kaa­ri­vaa­ran joh­dol­la kä­si­tel­tiin SRK:n vuo­si­ker­to­mus vuo­del­ta 2013. Vuo­si­ker­to­muk­ses­sa tuli vah­va­si esil­le lä­he­tys­työn sekä lap­si- ja nuo­ri­so­työn mer­ki­tys ja laa­juus. Toi­mi­tus­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja Pek­ka Ter­vo esit­te­li jul­kai­su­työ­tä.

Ari-Pek­ka Pa­lo­la toi ter­vei­siä Sii­o­nin lau­lu­jen lau­lu­kir­jau­u­dis­tuk­sen ti­lan­tees­ta. Uu­dis­tus on he­rät­tä­nyt pal­jon kes­kus­te­lua rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä. Pa­lo­la ker­toi hank­keen taus­tois­ta, pe­ri­aat­teis­ta ja jat­ko­suun­ni­tel­mas­ta.

Ta­lous­pääl­lik­kö Sen­ja Koi­vu­kan­gas esit­te­li SRK:n ta­lout­ta, jo­hon ei ole tul­lut suu­ria muu­tok­sia. Koi­vu­kan­gas kiit­ti rau­ha­nyh­dis­tyk­siä lei­ri­työn tu­ki­a­lu­e­lah­joi­tuk­sis­ta. Vuo­den 2013 tu­los jäi yli­jää­mäi­sek­si, mi­hin vai­kut­ti­vat osal­taan tes­ta­ment­ti­lah­joi­tuk­set ja Kuu­sa­mon lei­ri­kes­kuk­sen myyn­ti.

En­si vuon­na kes­keis­tä pe­rus­työ

Vuo­den 2015 toi­min­ta­suun­ni­tel­mas­sa ko­ros­tui aja­tus, et­tä ta­voit­tee­na on kes­kit­tyä pe­rus­työ­hön pai­kal­li­sis­sa rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä. Tä­män joh­dos­ta SRK:n alu­eel­lis­ta työ­tä ke­hi­te­tään niin, et­tä se pal­ve­li­si en­tis­tä pa­rem­min jä­se­nyh­dis­tyk­siä. Pyr­ki­myk­se­nä on sel­kiyt­tää eri toi­mi­joi­den vas­tuun­ja­koa, kar­sia pääl­lek­käi­syyk­siä ja pa­ran­taa tie­don­kul­kua. Ko­ti­maan lä­he­tys­seu­ro­ja py­ri­tään suun­ta­maan en­tis­tä enem­män alu­eil­le, jois­sa rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­taa ei juu­ri ole.

Vuon­na 2015 SRK jär­jes­tää 47 rip­pi­kou­lu­lei­riä, jois­ta yk­si on eri­tyis­rip­pi­kou­lu­lei­ri ja kak­si erä­lei­riä.

Toi­min­ta­suun­ni­tel­mas­sa tuli esil­le, et­tä kir­jo­jen ja ää­nit­tei­den mark­ki­noin­tia ke­hi­te­tään. Kes­kei­nen roo­li mark­ki­noin­nis­sa on rau­ha­nyh­dis­tys­ten jul­kai­su­vas­taa­vil­la.

Tu­le­vat su­vi­seu­rat tar­kas­te­lus­sa

Vuo­si­ko­kouk­ses­sa kä­si­tel­tiin myös tu­le­vien su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­ly­vuo­ro­ja. Pek­ka Ul­jas esit­te­li vuo­den 2018 su­vi­seu­ra­jär­jes­te­ly­jä. Vuo­si­ko­kous hy­väk­syi vuo­den 2018 su­vi­seu­rat ää­ne­kos­kel­le. Sitä en­nen su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään Vaa­sas­sa, Tor­ni­os­sa ja Po­ris­sa.

Vuo­si­ko­kouk­seen osal­lis­tui 329 hen­ki­löä 159 rau­ha­nyh­dis­tyk­ses­tä. Ko­kouk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mi­vat Mat­ti Määt­tä ja Jo­han­nes Lep­pä­nen ja sih­tee­ri­nä Pek­ka Kai­nua ja Leo Paa­so.

Kuva: Su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu

16.5.2021

Jee­sus ru­koi­li ja sa­noi: "Sen kirk­kau­den, jon­ka sinä olet an­ta­nut mi­nul­le, olen minä an­ta­nut heil­le, jot­ta he oli­si­vat yh­tä, niin kuin me olem­me yh­tä." Joh. 17:22

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies