JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Suo­ma­lai­sia kan­sal­lis­ro­mant­ti­sia kuo­ro­te­ok­sia uu­del­la luon­to­ää­nit­teel­lä

Uutiset
19.10.2014 6.59

Suo­men luon­nos­ta ker­to­va ää­ni­te­sar­ja saa mar­ras­kuus­sa jat­koa, kun SRK jul­kai­see syys- ja tal­vi­lau­lu­ja si­säl­tä­vän ää­nit­teen. Esit­tä­ji­nä ovat SRK:n tyt­tö­kuo­ro ja se­ka­kuo­ro. Se­ka­kuo­ron lau­lut ää­ni­tet­tiin syk­syi­se­nä vii­kon­lop­pu­na. Tä­män ju­tun yh­tey­des­tä voit kuun­nel­la näyt­teen kuo­ron mu­si­soin­nis­ta.

Tu­le­va ää­ni­te si­säl­tää syk­syn ja tal­ven vuo­de­nai­koi­hin liit­ty­viä lau­lu­ja. Sar­jan en­sim­mäi­nen ää­ni­te jul­kais­tiin vuon­na 2012.

– Tar­koi­tuk­se­na on tuo­da esil­le tut­tu­ja, pe­rin­tei­siä lau­lu­ja. ää­ni­te so­pi­si mi­nus­ta eri­no­mai­ses­ti vaik­ka­pa kou­lui­hin tai päi­vä­ko­tei­hin, SRK:n mu­siik­ki­sih­tee­ri Juha Ha­ku­li­nen ker­too.

Se­ka­kuo­ro sai omat lau­lun­sa ää­ni­tet­tyä kak­si­päi­väi­sen kuo­ro­lei­rin ai­ka­na. Kuo­ro­lais­ten mie­les­tä ää­ni­tep­ro­jek­ti on­nis­tui hy­vin.

– Meil­lä on ol­lut mie­le­käs oh­jel­mis­to, on ol­lut mu­ka­va lau­laa. Alus­ta as­ti vä­lit­tyi tun­ne, et­tä lau­la­jat ha­lu­si­vat si­tou­tua tä­hän pro­jek­tiin ja pu­hal­si­vat yh­teen hii­leen, Anu Kun­na­ri sa­noo.

Las­si Hen­ti­län mie­les­tä pro­jek­tiin oli help­po si­tou­tua, kun har­joi­tus- ja ää­ni­tys­ker­rat oli etu­kä­teen suun­ni­tel­tu.

– Oh­jel­mis­to on ol­lut to­del­la mo­ti­voi­vaa ja kiin­nos­ta­vaa, suo­ma­lai­sia suu­ria kan­sal­lis­ro­mant­ti­sia kuo­ro­te­ok­sia. On pääs­syt tu­tus­tu­maan sy­vem­min hie­noon kuo­ro­mu­siik­kiin.

Hen­ti­län mie­les­tä kuo­ron il­ma­pii­ri on ol­lut mu­ka­va, har­joi­tuk­sis­sa ja ää­ni­tyk­sis­sä on ol­lut haus­kaa. Ko­koon­tu­mi­sis­sa on pal­jon huu­mo­ria, kun vä­rik­käi­tä per­soo­nal­li­suuk­sia on mu­ka­na.

– Mut­ta ää­ni­tyk­set ovat kyl­lä ras­kai­ta ää­nel­li­ses­ti, vaik­ka on ää­nen­muo­dos­tu­so­pin­to­ja­kin teh­ty­nä, hän to­te­aa.

Se­ka­kuo­roa on joh­ta­nut kant­to­ri Lau­ri Nurk­ka­la.

– Pro­jek­tis­sa on ol­lut hyvä hen­ki ja oh­jel­mis­to oli ins­pi­roi­vaa. Ou­lun rau­ha­nyh­dis­tyk­sen sali toi­mi hy­vin ää­ni­tys­paik­ka­na. Har­joi­tuk­sis­ta ja ää­ni­tyk­sis­tä jäi hyvä mie­li, Nurk­ka­la ker­too.

Lau­lu­ja Suo­men luon­nos­ta, osa 2 -ää­ni­te jul­kais­taan mar­ras­kuus­sa Ou­lais­ten ry:llä.

Kuun­te­le täs­tä näy­te lau­lus­ta Näin un­ta ke­säs­tä ker­ran:

//www.yo­u­tu­be-no­coo­kie.com/em­bed/4Bf8MU­Ku­EnQ?list=UU­CIml4_G3xEIvx­x­Ma­ESWN6Q

27.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Kun paas­to­at­te, äl­kää ol­ko syn­kän nä­köi­siä niin kuin te­ko­py­hät. He muut­ta­vat muo­ton­sa sur­ke­ak­si, jot­ta kaik­ki var­mas­ti huo­mai­si­vat hei­dän paas­to­a­van." Matt. 6:16

Viikon kysymys