JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Su­vi­seu­ra-alue on Na­tu­ra 2000 -alu­et­ta

Uutiset
24.6.2015 7.11

Su­vi­seu­ra-alue Vaa­san Sö­derf­jär­de­nil­lä on me­te­o­riit­tik­raat­te­ri, joka on laa­joi­ne vil­ja­vai­ni­oi­neen vai­kut­ta­va näky. Sö­derf­jär­den kuu­luu Eu­roo­pan uni­o­nin Na­tu­ra 2000 -ver­kos­toon, ja seu­ra­vie­rai­ta ke­ho­te­taan­kin huo­mi­oi­maan alu­een lin­nus­to ja an­ta­maan sil­le pe­si­mä­rau­ha.

Jo pit­kään maan­vil­je­ly­käy­tös­sä ol­lut alue on luon­non mo­ni­muo­toi­suu­den kan­nal­ta ar­vo­kas­ta seu­tua, jos­sa yh­dis­ty­vät luon­non muo­vaa­ma ja ih­mi­sen ra­ken­ta­ma ym­pä­ris­tö.

Luon­to huo­mi­oi­tu jo seu­ra­val­mis­te­luis­sa

Sö­derf­jär­den kuu­luu Eu­roo­pan uni­o­nin Na­tu­ra 2000 -ver­kos­toon, mikä aset­taa myös su­vi­seu­ra­jär­jes­te­lyil­le ja seu­ra­vie­rai­den toi­min­nal­le tiet­ty­jä eh­to­ja. Seu­ra-alu­een lin­tu­kan­nas­ta on teh­ty sel­vi­tyk­siä, sa­moin kuin su­vi­seu­ra­ta­pah­tu­man mah­dol­li­sis­ta vai­ku­tuk­sis­ta lin­nus­tol­le. Tal­koo­työn­te­ki­jöi­tä on in­for­moi­tu ja alu­een lin­nun­pön­töt siir­ret­ty rau­hal­li­sem­paan ym­pä­ris­töön. Li­säk­si seu­ra-alu­een las­kuo­jat ja lin­tu­jen pe­si­mä­pai­kat on ai­dat­tu. Ojan­var­sia ku­lot­ta­mal­la on py­rit­ty hie­no­va­rai­ses­ti oh­jaa­maan pel­to­sir­kun pe­sin­tä seu­ra-alu­een ul­ko­puo­lel­le.

Alu­eel­la myös uha­na­lai­sia lin­tu­ja

Sö­derf­jär­de­nin alue on vil­ja­va, sa­la­o­ji­tet­tu pel­to­au­kea ja sa­mal­la var­si­nai­nen lin­tu­jen pa­ra­tii­si. Syk­syi­sin ja ke­väi­sin alu­eel­le saat­taa ko­koon­tua yli 7 000 kur­kea muut­to­mat­kal­laan. Kur­kien li­säk­si alu­eel­la on myös har­vi­nai­sia lin­tu­la­je­ja, esi­mer­kik­si uha­na­lai­sia pel­to­sirk­ku­ja.

Su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­tio on saa­nut teh­tä­väk­seen suo­rit­taa kol­men vuo­den ai­ka­na lin­tu­las­ken­to­ja, joi­den tu­lok­sis­ta ra­por­toi­daan ELY-kes­kuk­sel­le.

Seu­ra­vie­rail­le vas­tuu­ta

Seu­ra­vie­rai­ta ke­ho­te­taan huo­mi­oi­maan lin­nus­ton häi­ri­öt­tö­män pe­sin­nän edel­ly­tyk­set, kier­tä­mään ai­da­tut alu­eet ja kul­ke­maan vain mer­ki­tyil­lä po­luil­la ja teil­lä. Myös ylei­nen luon­non­suo­je­lu­la­ki vel­voit­taa an­ta­maan lin­nuil­le pe­si­mä­rau­han. Van­hem­pien on hyvä vä­lit­tää nämä oh­jeet myös lap­sil­leen ja nuo­ril­leen.

28.2.2020

Sy­vyy­des­tä minä huu­dan si­nua, Her­ra. Her­ra, kuu­le mi­nun ää­ne­ni. Ps. 130:1-2

Viikon kysymys