JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Su­vi­seu­ra­oh­jel­ma on jul­kis­tet­tu

Uutiset
3.6.2020 9.30

Juttua muokattu:

3.6. 09:36
2020060309362420200603093000

Suviseurojen kuvapankki

Suviseurojen kuvapankki

Päi­vä­mies

Ne­tis­sä ja ra­di­os­sa seu­rat­ta­vien Su­vi­seu­ro­jen oh­jel­ma on jul­kis­tet­tu tä­nään. Myös Su­vi­seu­ro­jen so­me­ka­na­vien il­meet ovat päi­vit­ty­neet vas­ta­maan tä­män ke­säis­ten Su­vi­seu­ro­jen il­met­tä.

Ajan­ta­sais­ta tie­toa Su­vi­seu­rois­ta vä­lit­tä­vät tänä ke­sä­nä SRK:n net­ti­si­vut ja Su­vi­seu­ro­jen vi­ral­li­set so­me­ka­na­vat. Su­vi­seu­ro­jen net­ti­si­vut (su­vi­seu­rat.fi) säi­ly­vät Reis­jär­ven su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­on vä­reis­sä, ei­kä niil­lä vies­ti­tä tä­män ke­sän ra­di­o­su­vi­seu­rois­ta.

Ke­sä­seu­ra­ra­dio vä­lit­tää Su­vi­seu­rat FM- ja net­ti­ra­di­o­lä­he­tyk­se­nä. Ke­sä­seu­ra­ra­di­on verk­ko­si­vuil­ta löy­dät Su­vi­seu­ro­jen ra­dio-oh­jel­man. Ajan­koh­tais­ta tie­toa myös Ke­sä­seu­ra­ra­di­on so­me­ka­na­vil­la.

Su­vi­seu­ro­jen ai­kai­ses­ta, ajan­ta­sai­ses­ta so­me­vies­tin­näs­tä vas­taa tänä vuon­na poik­keuk­sel­li­ses­ti Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus. Nor­maa­lis­ti tuo­ta vies­tin­tää hoi­taa su­vi­seu­ra­toi­mi­tus, joka koos­tuu va­paa­eh­toi­sis­ta vies­tin­tä­työn­te­ki­jöis­tä.

– Vies­tin­tä käyn­nis­tyy Su­vi­seu­ro­jen so­me­ka­na­vil­la vä­hi­tel­len. Hoi­dam­me ka­na­via leh­den­te­on ohes­sa, jo­ten edel­lis­vuo­sien päi­vi­tys­tah­tiin tus­kin yl­läm­me. Toi­saal­ta vies­tin­tä­tar­ve­kin on pie­nem­pi, kun ei ol­la ta­pah­tu­mas­sa, jos­sa vies­tit­tä­vää ja in­for­moi­ta­vaa il­me­nee pit­kin päi­vää, avaa Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus­pääl­lik­kö Kat­ri Iso­pah­ka­la.

Uu­ti­set Päi­vä­mie­hes­tä

Su­vi­seu­ro­jen vi­ral­li­set so­me­ka­na­vat löy­ty­vät Ins­tag­ra­mis­ta, Fa­ce­boo­kis­ta ja Twit­te­ris­tä. Su­vi­seu­ro­jen li­ve­vi­de­ot löy­ty­vät SRK:n Yo­u­Tu­be-ka­na­val­ta. Seu­ro­ja kos­ke­vat uu­ti­set löy­ty­vät Päi­vä­mie­hen net­ti- ja pa­pe­ri­leh­des­tä.

Päi­vä­mies uu­ti­soi Su­vi­seu­rois­ta nor­maa­liin ta­paan, jo seu­ro­jen ai­kaan verk­ko­si­vuil­laan. Päi­vä­mie­hen su­vi­seu­ra­nu­me­ro il­mes­tyy vii­kon 27 lo­pul­la. Vii­kol­la 28 leh­ti ei il­mes­ty. Sa­moin su­vi­seu­ra-ai­he on esil­lä las­ten­pol­ku.fi- ja kap­sak­ki­ju­tut.fi-net­ti­si­vuil­la.

Li­säk­si poik­keuk­sel­li­nen ke­vät on syn­nyt­tä­nyt mui­ta, yk­si­tyis­ten ih­mis­ten pe­rus­ta­mia so­me­ka­na­via, joil­la ja­e­taan ko­ke­muk­sia ja muis­to­ja Su­vi­seu­roi­hin liit­ty­en. Nämä ryh­mät ei­vät ole SRK:n yl­lä­pi­tä­miä, vaik­ka ne kos­ket­ta­vat­kin SRK:n jär­jes­tä­mää ta­pah­tu­maa.

Su­vi­seu­ra­si­säl­tö­jä on tar­jol­la näil­lä ka­na­vil­la

srk.fi

Su­vi­seu­rat:

- Fa­ce­book

- Ins­tag­ram

- Twit­ter

Ke­sä­seu­ra­ra­dio:

- Fa­ce­book

- Twit­ter

Päi­vä­mies:

- Fa­ce­book

- Ins­tag­ram

- Twit­ter

SRK jul­kai­see:

-Fa­ce­book

-Ins­tag­ram

3.7.2020

Minä tun­nus­tin si­nul­le syn­ti­ni, en sa­lan­nut pa­ho­ja te­ko­ja­ni. Minä sa­noin: "Tun­nus­tan syn­ti­ni Her­ral­le." Sinä an­noit an­teek­si pa­hat te­ko­ni, otit pois syn­tie­ni taa­kan. Ps. 32:5

Viikon kysymys