JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Su­vi­seu­rat päät­tyi­vät juh­la­vas­ti

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
18.11.2019 16.28

Juttua muokattu:

2.1. 11:02
2020010211024220191118162800

Su­vi­seu­ra­ta­pah­tu­ma on va­lon vies­ti, ja jo­kai­nen Ju­ma­lan lap­si on va­lon vies­tin vie­jä myös ta­val­li­se­na ar­ki­päi­vä­nä, SRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Tas­ki­la to­te­si Su­vi­seu­ro­jen pää­tös­juh­las­sa. Mu­hok­sen Su­vi­seu­ro­jen pää­tös­juh­la oli Ou­lus­sa 17. mar­ras­kuu­ta.

Juh­la al­koi ju­ma­lan­pal­ve­luk­sel­la Ou­lun tuo­mi­o­kir­kos­sa. Val­vo­mi­sen sun­nun­tain teks­tik­si Han­nu Oja­leh­to luki kym­me­nes­tä neit­sees­tä, jot­ka ot­ti­vat lamp­pun­sa ja rien­si­vät yl­kää vas­taan (Matt. 25).

Ti­lai­suus jat­kui Ou­lun rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä Su­vi­seu­ro­jen pää­tös­seu­roil­la. Seu­ro­jen aluk­si Ou­lun rau­ha­nyh­dis­tyk­sen joh­to­kun­nan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Nie­me­lä toi­vot­ti seu­ra­vie­raat ter­ve­tul­leik­si kii­tos­juh­laan. Nie­me­lä ku­va­si mo­nien muis­toi­hin piir­ty­neen ku­van juh­la­kau­pun­gis­ta, jos­sa seu­ra­kan­sa lau­laa ja kes­kus­te­lee ties­tä ja mat­kas­ta.

Yh­tei­nen teh­tä­vä yh­dis­ti

Mat­ti Tas­ki­la esit­ti ter­veh­dyk­ses­sään kii­tok­sen Su­vi­seu­ro­jen vas­tuun­kan­ta­jil­le, työ­hön osal­lis­tu­neil­le ja työn puo­les­ta ru­koil­leil­le. Hän ker­toi, et­tä su­vi­seu­ra­val­mis­te­luis­sa ih­mi­sil­tä löy­tyi eri­lai­sia lah­jo­ja, jot­ka puh­ke­si­vat kuk­kaan. Ih­mi­set oli­vat tois­ten­sa tu­ke­na vai­kei­na het­ki­nä ja aut­toi­vat työ­teh­tä­vis­sään toi­nen toi­si­aan.

Su­vi­seu­ro­jen pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Timo Aho kiit­te­li tie­do­tus­vä­li­nei­tä sii­tä, et­tä ne an­toi­vat myön­tei­sen ku­van Su­vi­seu­rois­ta. Moni oli kuul­lut hy­vää sa­no­maa ja saa­nut us­koa syn­tin­sä an­teek­si. Hän myös ker­toi työ­teh­tä­vien lä­hen­tä­neen mat­ka­ys­tä­viä. On­nis­tu­mi­set ja epä­on­nis­tu­mi­set oli ko­et­tu yh­des­sä.

Juh­las­sa kai­kui kii­tos­lau­lu Mu­hok­sen ja Lai­ta­saa­ren rau­ha­nyh­dis­tys­ten lau­lu­ryh­män esit­tä­mä­nä: ”Kii­tet­ty nyt ol­koon isäin Ju­ma­la, kii­tos­lau­lu soi­koon luo­ma­kun­nas­sa. Kii­tos Ju­ma­lal­le huo­len­pi­dos­taan, Kaik­ki­val­ti­aal­le ar­mo­lah­jois­taan.”

Oi­va Sa­ve­la pa­la­si seu­ra­pu­hees­saan Su­vi­seu­ro­jen tun­nus­lau­see­seen ”Her­ra siu­nat­koon si­nua”, joka oli va­lit­tu Moo­sek­sen kir­jas­ta. Ju­ma­la siu­naa kaik­kia luo­tu­jan­sa, ja siu­naus yl­tää myös ajal­li­seen elä­mään.

Su­vi­seu­ra­jul­kai­su vie su­vi­seu­ra­muis­toi­hin

Mu­hok­sen Su­vi­seu­ro­jen pää­tös­seu­rois­sa jul­kais­tiin su­vi­seu­rois­ta ker­to­va jul­kai­su ”Her­ra siu­nat­koon si­nua”, jon­ka on toi­mit­ta­nut Kai­sa Iko­nen. Jul­kai­su ete­nee Su­vi­seu­ro­jen suun­nit­te­lus­ta ja to­teu­tu­mi­ses­ta ai­na pur­ku­tal­koi­den päät­ty­mi­seen saak­ka.

Kir­ja on ja­o­tel­tu Su­vi­seu­ro­jen nel­jän kär­ki­tee­man mu­kaan: yh­des­sä, si­nul­le, tur­val­li­ses­ti ja vas­tuul­li­ses­ti. Lu­kui­sat vä­ri­ku­vat elä­vöit­tä­vät noin 30 kir­joit­ta­jan teks­te­jä näi­den osi­oi­den al­la.

”Kir­joi­tuk­set tuo­vat vah­vas­ti esiin us­ko­vais­ten elä­mä­nar­kea, jos­sa on läs­nä sekä ajal­li­nen et­tä ian­kaik­ki­nen siu­naus”, ker­toi Kai­sa Iko­nen pu­hees­saan. Te­ok­sen kuva-al­bu­meis­sa seu­ra­taan pie­ne­nä, mut­ta ilah­dut­ta­va­na, si­vu­juon­tee­na Ma­to­kor­ven luon­non so­peu­tu­mis­ta het­kel­li­seen muu­tok­seen pel­los­ta kau­pun­gik­si ja ta­kai­sin vil­je­ly­maik­si.

Seu­ra­pu­heet löy­ty­vät kir­jan lo­pus­ta MP3-le­vyil­tä.

SRK:n kus­tan­nus­toi­mit­ta­ja Ari Pek­ka Pa­lo­la va­lot­ti pu­hees­saan su­vi­seu­ra­jul­kai­sun his­to­ri­aa. Jul­kai­su on ke­hit­ty­nyt muu­ta­man si­vun pi­tui­ses­ta vuo­si­ko­kous­jul­kai­sus­ta tä­män päi­vän ne­li­vä­ri­ku­vi­te­tuk­si 280 si­vui­sek­si te­ok­sek­si. ”Tä­nään jul­kis­tet­ta­va kir­ja on jo 109. kir­ja sen pit­käs­sä his­to­ri­as­sa”, ker­toi Pa­lo­la.

Kai­sa Iko­nen toi­voi, et­tä kir­ja ta­voit­tai­si lu­ki­joi­ta nuo­rim­mas­ta van­him­paan. ”Jos et pääs­syt Mu­hok­sen Su­vi­seu­roi­hin, nämä Su­vi­seu­rat ovat nyt täs­sä te­ok­ses­sa si­nua var­ten.”

Pää­tös­juh­las­ta ker­to­va teks­ti: Pau­la Kin­nu­nen

Su­vi­seu­ra­jul­kai­sus­ta ker­to­va teks­ti: Ar­ja Nie­me­lä

Ku­vat: Mat­ti Vuor­ma

4.8.2020

Kar­me­lin­vuo­rel­la Elia kään­tyi kan­san puo­leen ja sa­noi: "Kuin­ka kau­an te hor­jut­te puo­lel­ta toi­sel­le? Jos Her­ra on Ju­ma­la, seu­rat­kaa hän­tä, jos taas Baal, seu­rat­kaa sit­ten hän­tä!" 1 Kun. 18:21

Viikon kysymys