JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Su­vi­seu­ro­jen juh­la­port­ti ja pu­hu­ja­ko­ro­ke to­teu­tui­vat pie­nois­koos­sa

Uutiset
3.7.2021 12.30

Juttua muokattu:

3.7. 12:28
2021070312281620210703123000

Su­vi­seu­ra­tie­do­tus

Juh­la­por­tis­ta ja pu­hu­ja­ko­rok­kees­ta teh­tiin pie­nois­mal­lit ra­dio- ja verk­ko­seu­ro­ja var­ten. Por­tin koko on vii­den­nes ja pu­hu­ja­ko­rok­keen nel­jän­nes al­ku­pe­räi­ses­tä suun­ni­tel­mas­ta.

Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen graa­fi­sen il­meen suun­nit­te­lu aloi­tet­tiin syk­syl­lä 2018, kun seu­ra­tun­nus oli va­lit­tu. Psal­min sa­no­ma tun­tui ajan­koh­tai­sel­ta: ”Her­ra, si­nuun minä tur­vaan” (Ps. 31:2). Seu­ra­tun­nus al­koi elää muo­to­na, vä­rei­nä, eri­lai­si­na ele­ment­tei­nä ja pin­toi­na.

Suviseurojen kuvapalvelu

– Ko­ro­na-ai­ka on sy­ven­tä­nyt seu­ra­tun­nuk­sen vies­tiä. Ky­se­lem­me, et­tä mik­si täl­lai­nen ai­ka sal­lit­tiin. Ky­sy­mys­ten kes­kel­lä voim­me tur­val­li­ses­ti luot­taa ja no­ja­ta Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen. Her­ra joh­dat­taa elä­määm­me myös yli vai­kei­den ko­et­te­le­mus­ten ja ko­ro­na­e­pi­de­mi­an­kin, Päi­vi Jy­rin­ki, yk­si suun­nit­te­lu­tii­min jä­se­nis­tä, ker­too ke­vään 2020 jäl­kei­sis­tä miet­teis­tä.

Juh­la­port­ti sym­bo­loi tur­vaa

Alun pe­rin juh­la­port­ti suun­ni­tel­tiin in­te­rak­tii­vi­sek­si. Por­tin ym­pä­ril­le oli tar­koi­tus ra­ken­taa penk­ke­jä pe­sä­mäi­seen ke­hään. Ih­mi­set oli­si­vat ol­leet osa te­os­ta: is­tu­mas­sa, no­jaa­mas­sa ja kul­ke­mas­sa.

Juh­la­por­tin vah­va har­maa ele­ment­ti ku­vaa Ju­ma­lan sa­naa pe­rus­kal­li­o­na. Vaa­lea no­jaa­va ele­ment­ti ker­too ih­mi­ses­tä, jon­ka on tur­val­lis­ta luot­taa Ju­ma­lan sa­naan. Har­maan osan ala­reu­nas­sa on tyy­pil­li­nen su­vi­seu­ra­nä­ky­mä, ih­mi­siä is­tu­mas­sa sa­nan­kuu­los­sa. Juh­la­por­tin ylä­o­sa sai vai­kut­tei­ta la­don muo­to­kie­les­tä sekä maa­seu­tu­mai­se­mas­ta, jos­sa Su­vi­seu­rat oli tar­koi­tus jär­jes­tää. Ris­tin purp­pu­ran­vä­ri­nen valo ku­vaa Jee­suk­sen so­vi­tus­työ­tä ja elä­män kal­lein­ta asi­aa, us­koa.

Juh­la­port­ti ym­pä­ris­töi­neen an­taa vah­van mie­li­ku­van tur­vas­ta, jota kai­paam­me tä­män tur­vat­to­man ja hek­ti­sen maa­il­man kes­kel­lä: Ju­ma­lan sana järk­ky­mät­tö­mä­nä kal­li­o­na, port­ti ja is­tui­met kut­su­mas­sa Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon ja yh­tei­seen ko­koon­tu­mi­seen.

Juh­la­por­tis­ta on teh­ty pie­nois­mal­li ra­dio- ja verk­ko­seu­ro­ja var­ten. Por­tin koko on vii­den­nes al­ku­pe­räi­ses­tä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Pu­hu­ja­ko­rok­keen suun­ni­tel­mas­sa nuo­ret sa­nan­kuu­los­sa

Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään Ju­ma­lan sa­nan esil­lä pi­tä­mi­sek­si. Tämä ko­ros­tuu ra­dio- ja verk­ko­seu­rois­sa.

– Su­vi­seu­rat on kai­ke­ni­käis­ten ta­pah­tu­ma. Las­ten ja nuor­ten suu­ri mää­rä ilah­dut­taa. Sen vuok­si kuva haa­pa­jär­vi­sis­tä nuo­ris­ta ve­den ää­rel­lä on ol­lut suun­nit­te­lu­tii­mil­lä mie­les­sä, kun poh­dim­me sa­nan­kuu­loon py­säh­ty­mis­tä ja ide­oim­me pu­hu­ja­ko­ro­ket­ta, Jy­rin­ki taus­toit­taa.

Ra­dio- ja verk­ko­seu­ro­ja var­ten pu­hu­ja­ko­ro­ke on ra­ken­net­tu Reis­jär­ven opis­ton au­di­to­ri­oon nel­jän­nek­sen pie­nen­net­ty­nä al­ku­pe­räi­ses­tä koos­ta.

– Ku­vat ja vi­de­o­lä­he­tys opis­tol­ta mah­dol­lis­ta­vat seu­ra­tun­nuk­sen vi­su­aa­li­sen vies­tin vä­lit­tä­mi­sen jo­kai­sen ko­tiin, suun­nit­te­lu­tii­mi iloit­see. Päi­vi Jy­rin­gin li­säk­si tii­miin kuu­lu­vat Saa­ra-Ma­ria Töl­li ja Timo Veik­ko Kin­nu­nen sekä juh­la­por­tin suun­nit­te­luun osal­lis­tu­nut Maa­rit Hil­li­a­ho.

Uu­ti­nen on jul­kais­tu alun pe­rin Päi­vä­mie­hes­sä 23.6.2021. Teks­tiä on päi­vi­tet­ty. Ku­vat ovat nuor­ten ku­vaa lu­kuu­not­ta­mat­ta pai­kan pääl­tä Reis­jär­ven Su­vi­seu­rois­ta.

26.7.2021

Sinä tah­dot si­sim­pää­ni to­tuu­den – il­moi­ta siis mi­nul­le vii­sau­te­si! Ps. 51:8

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.