JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Su­vi­seu­ro­jen Yle-ra­di­oin­nin lä­he­ty­sai­ka muut­tui

Uutiset
4.7.2021 7.00

Juttua muokattu:

1.7. 13:48
2021070113484120210704070000

Päi­vä­mies

Yle Ra­dio 1:n Su­vi­seu­ro­jen ra­di­oin­tia ei lä­he­te­tä ta­val­li­seen ta­paan Su­vi­seu­ro­jen sun­nun­tai­na. Lä­he­tys on poik­keuk­sel­li­ses­ti sun­nun­tai­na 25. hei­nä­kuu­ta ra­di­o­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen jäl­keen kel­lo 11.

Ylen lä­he­tys­tä var­ten on tal­len­net­tu lau­an­tai­na 3. hei­nä­kuu­ta seu­rat, jois­sa pu­hui­vat Teu­vo Mo­no­nen ja Pek­ka Vuo­no­ka­ri.

Ra­di­o­ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ja nii­den saar­naa­jat hy­väk­sy­tään Har­tau­soh­jel­mien val­von­ta­e­li­mes­sä, joka on kä­si­tel­lyt maa­lis­kuus­sa pi­tä­mäs­sään ko­kouk­ses­sa kesä–jou­lu­kuun 2021 ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia kos­ke­van lis­tan.

25.7.2021

Jee­sus sa­noo: "Jo­kai­nen, joka kuu­lee nämä sa­na­ni ja te­kee nii­den mu­kaan, on kuin jär­ke­vä mies, joka ra­ken­si ta­lon­sa kal­li­ol­le." Matt. 7:24

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.