JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Syn­ti­si­nä ja sa­mal­la ker­taa au­tu­ai­na

Peltomaa Elina
Uutiset
5.10.2015 7.07

Juttua muokattu:

1.1. 23:19
2020010123192120151005070700

Mie­tin usein, mikä saa nämä ih­mi­set liik­keel­le. Syk­sy on taas al­ka­nut kaik­ki­ne töi­neen ja toi­mi­neen: kou­lut ja opin­not, puo­luk­kau­ra­kat ja har­ras­tuk­set, aloi­tus­pa­la­ve­rit ja van­hem­pain­var­tit vie­vät ti­laa ka­len­te­reis­sam­me. Sil­ti vii­me kes­ki­viik­koil­ta­na­kin moni Noor­mar­kun us­ko­vai­nen oli suun­nan­nut ko­ti­seu­roi­hin eli omp­pa­rei­hin.

Lap­se­ni ky­syy­kin tak­ke­ja na­pit­ta­es­sam­me, olem­me­ko me­nos­sa nii­hin seu­roi­hin, jois­sa om­mel­laan. Olem­me­han me, ja ky­sy­mys saa mi­nut­kin su­jaut­ta­maan lauk­kuu­ni ku­ti­met - vaik­ka tie­dän­kin, et­tei mi­nul­la täl­lä ker­taa ole seu­ra­pu­het­ta kuun­nel­les­sa­ni ai­kaa neu­loa toi­mit­ta­jan pes­tin ja las­te­ni vah­ti­mi­sen li­säk­si. Tai­taa­pa kä­si­töi­den te­ke­mi­nen ol­la muu­ten­kin vä­hän hii­pu­va pe­rin­ne näis­sä ar­ki-il­lan seu­rois­sa.

Aluksi lauletaan ja lopuksi vasta lauletaankin. Jos talossa on piano, löytyy yleensä säestäjäkin - ja apusäestäjä.

Aluksi lauletaan ja lopuksi vasta lauletaankin. Jos talossa on piano, löytyy yleensä säestäjäkin - ja apusäestäjä.

Aluk­si lau­le­taan ja lo­puk­si vas­ta lau­le­taan­kin.

Jos ta­los­sa on pi­a­no, löy­tyy yleen­sä sä­es­tä­jä­kin

- ja apu­sä­es­tä­jä.

Kat­se­len ih­mi­siä, jot­ka ovat ta­val­li­sen kes­ki­viik­koil­lan päät­teek­si ko­koon­tu­neet tut­tuun ko­tiin. Jou­kos­sa on vau­vo­ja, lap­sia, nuo­ria, ai­kui­sia, elä­ke­läi­siä. Kah­vit­te­lun lo­mas­sa ju­tel­laan ja nau­re­taan, asun­to al­kaa läm­me­tä ih­mi­sis­tä ja pu­heen­so­ri­nas­ta. Moni ilo ja huo­li saa tul­la ker­ro­tuk­si.

Ilois­ta ja huo­lis­ta pu­huu Pek­ka Pel­to­mä­ki­kin meil­le Saar­naa­jan kir­jan (3:12-15) poh­jal­ta. Eläm­me to­ti­ses­ti vas­ta­koh­tai­suuk­sien kes­kel­lä! Nyt­kin ar­ki­vii­kon ar­ki­sis­sa te­ke­mi­sis­sä ja tun­te­mi­sis­sa olem­me tie­toi­sia syn­ti­syy­des­täm­me. Mei­tä vä­syt­tää moni asia. Kui­ten­kin Jee­suk­sen so­vi­tus­työn kaut­ta olem­me yh­tä ai­kaa, ih­meel­li­ses­ti, van­hurs­kai­ta, ar­mah­det­tu­ja ja tai­vas­kel­poi­sia.

Pekka Peltomäki saarnasi kotiompeluseuroissa. Tunnelma oli kotoinen ja lämmin.

Pekka Peltomäki saarnasi kotiompeluseuroissa. Tunnelma oli kotoinen ja lämmin.

4-vuo­ti­as lap­se­ni pot­kii pöy­dän al­la mi­nua ja pöy­tä­lii­naa. Hä­nel­lä on oma vas­toin­käy­mi­sen­sä, joka siir­tyy mi­nun­kin mur­heek­se­ni. Oi­val­lan kui­ten­kin, mik­si olen tääl­lä. Pel­to­mä­ki ni­mit­täin muis­tut­taa, mi­ten sie­lum­me kai­paa le­poa. Ei ole to­ti­ses­ti mi­tään uut­ta au­rin­gon al­la, ku­ten teks­ti­koh­das­sa to­de­taan.

Ai­na on ol­lut vä­ke­vä Ju­ma­la ja kiu­saa­jan pa­huus, mut­ta Ju­ma­lan sa­nan loh­du­tuk­ses­sa nä­kö­a­la kir­kas­tuu: edes­sä­päin on taa­tus­ti pa­rem­paa. Tai­vaal­li­ses­ta ko­dis­ta haa­veil­les­sam­me voim­me kui­ten­kin ol­la kii­tol­li­sia saa­mas­tam­me elä­män lah­jas­ta ja pal­jos­ta muus­ta hy­väs­tä.

Pel­to­mä­ki ke­hot­taa mei­tä elä­mään Ju­ma­lan lä­hel­lä ja Ju­ma­lan kun­ni­ak­si. Tä­män ke­ho­tuk­sen yri­tän su­jaut­taa lauk­kuun mat­ka­e­vääk­si kos­ke­mat­to­mien ku­ti­mie­ni vie­reen.

Arpojen kirjoittaminen on ilo lapsille.

Arpojen kirjoittaminen on ilo lapsille.

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys