JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Syys­seu­rat rus­kan kes­kel­lä

Uutiset
20.9.2021 8.00

Juttua muokattu:

17.9. 11:49
2021091711495020210920080000

Mari Lyy­ra

Ina­ri

Seu­ra­vä­ki va­el­si Piel­pa­jär­ven erä­maa­kirk­koon rus­kan vä­reis­sä lois­ta­van luon­non läpi.

Piel­pa­jär­ven erä­maa­kir­kol­la jär­jes­tet­tiin päi­vä­seu­rat osa­na Iva­lon­laak­son rau­ha­nyh­dis­tyk­sen syys­seu­ro­ja 11–12. syys­kuu­ta. Seu­rat jat­kui­vat il­lal­la ja sun­nun­tai­na Iva­lon rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä. Seu­rois­sa pu­hui­vat Ol­li Poh­jo­nen ja Mik­ko Pi­si­lä. Sun­nun­tai­aa­mu­na Ina­rin seu­ra­kun­nan ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa Iva­lon kir­kos­sa saar­na­si Mau­no He­po­la.

Kir­kol­le pol­kua pit­kin

Au­rin­koi­se­na syys­lau­an­tai­na seu­ra­vie­raat va­el­si­vat ki­vik­kois­ta ja juu­rak­kois­ta pol­kua Piel­pa­jär­ven erä­maa­kir­kol­le Ina­ris­sa. Joku kul­ki yk­sin ja toi­nen po­ru­kas­sa. Vä­lil­lä muo­tou­tui pie­niä jo­no­ja, kun pol­ku mut­kit­te­li met­säs­sä ve­sis­tö­jen vä­lis­sä koh­ti en­ti­sa­jan Ina­rin la­pin­ky­lää. Ai­koi­naan sin­ne ko­koon­nut­tiin mark­ki­noil­le, kuun­te­le­maan kier­tä­viä saar­naa­jia ja hoi­ta­maan kir­kol­li­set toi­mi­tuk­set. Ny­ky­ään Ina­rin seu­ra­kun­ta jär­jes­tää Ju­han­nus­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen erä­maa­kir­kol­la. Li­säk­si kirk­ko on suo­sit­tu vih­ki­paik­ka ke­säi­sin.

Iva­lon­laak­son rau­ha­nyh­dis­tyk­sen iso­jen seu­ro­jen ai­kaan Piel­pa­jär­ven erä­maa­kir­kol­la on jär­jes­tet­ty seu­ro­ja jo vuo­si­kym­men­ten ajan. Aluk­si Piel­pa­jär­ven seu­rat oli­vat ke­sä­seu­ro­jen yh­tey­des­sä, mut­ta myö­hem­min ne siir­ret­tiin osak­si syys­seu­ro­ja.

Kun pol­ku lo­pul­ta put­kah­taa au­ke­al­le nii­tyl­le Iso Piel­pa­jär­ven ran­nas­sa, moni kul­ki­ja huo­ma­si tut­tu­ja kas­vo­ja. Paik­kaan oli ko­koon­nut­tu lä­hel­tä ja kau­kaa. Pai­kal­lis­ten us­ko­vais­ten li­säk­si mu­ka­na oli pal­jon rus­ka-ajan tu­ris­te­ja ym­pä­ri Suo­men. Kirk­ko täyt­tyi, ja lau­lu kai­kui voi­mal­li­se­na.

Tämä het­ki riit­tää

Poh­jo­nen luki 2. Ku­nin­kai­den kir­jan 5. lu­vus­ta, kuin­ka Eli­sa pa­ran­taa syy­ri­a­lai­sen Naa­ma­nin.

– Jos ih­mi­nen sai­ras­tuu va­ka­vas­ti, omai­suus me­net­tää mer­ki­tyk­sen­sä. On hyvä, et­tä meil­lä on tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­mia ja an­nam­me lah­jo­jam­me yh­teis­kun­nan käyt­töön, mut­ta ai­noa asia, jos­sa sy­dä­mem­me saa ol­la kiin­ni, on elä­vä us­ko.

Poh­jo­nen ver­ta­si syy­ri­a­lai­sia jo­kia ina­ri­lai­sil­le tut­tui­hin La­pin puh­tai­siin jo­kiin, ja Jor­dan-vir­taa Ete­lä-Suo­men iso­jen kau­pun­kien läpi vir­taa­viin jo­kiin. Kuu­li­joi­den oli help­po sa­mais­tua Naa­man Syy­ri­a­lai­sen ha­lut­to­muu­teen pe­sey­tyä Jor­dan-vir­ras­sa seit­se­män ker­taa.

– Mei­tä ke­ho­te­taan te­ke­mään pa­ran­nus­ta kai­kis­ta syn­neis­tä, niis­tä, jot­ka ym­mär­räm­me ja tie­däm­me ja niis­tä, joi­ta em­me tun­ne. Riit­tää, et­tä meil­lä on tämä het­ki. Riit­tää, et­tä nyt on kaik­ki syn­nit an­teek­si, Poh­jo­nen muis­tut­ti.

Kuu­lu­mis­ten vaih­toa ja tu­tus­tu­mis­ta

Pu­heen jäl­keen seu­ra­vie­raat ko­koon­tui­vat nuo­ti­on ää­reen syö­mään eväi­tä ja jut­te­le­maan. Nuo­ti­ol­la kei­tet­tiin kah­via ja pais­tet­tiin mak­ka­raa. Sa­mal­la vaih­det­tiin kuu­lu­mi­sia tut­tu­jen kans­sa ja tu­tus­tut­tiin uu­siin ih­mi­siin.

Riit­ta ja Sa­ka­ri Lau­hi­ka­ri Pu­das­jär­vel­tä oli­vat tul­leen Piel­pa­jär­vel­le en­sim­mäis­tä ker­taa. Heil­le pu­hees­ta jäi mie­leen se, et­tei meis­tä ku­kaan tie­dä, mitä tu­le­vai­suus tuo meil­le tul­les­saan.

– Voi tul­la va­ka­va sai­raus tai kuo­le­ma, ai­em­min kuin olem­me it­se aja­tel­leet. Sil­loin on tär­ke­ää, et­tä nimi on elä­män kir­jas­sa ja on val­mis läh­te­mään, he poh­ti­vat.

Lue jut­tu ko­ko­nai­suu­des­saan tä­män vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä!

25.10.2021

Ku­nin­kait­ten­kin edes­sä ker­ron ar­kai­le­mat­ta si­nun lii­tos­ta­si. Ps. 119:46

Viikon kysymys