JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tal­len­teet muo­tou­tu­vat edi­toi­jan hyp­py­sis­sä

Uutiset
3.7.2020 6.15

Juttua muokattu:

1.7. 16:12
2020070116124520200703061500

Ju­ha­ni Oja­leh­to

Päi­vä­mies

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on tal­len­ne­pal­ve­lu aher­taa lä­hes yh­tä ko­val­la no­peu­del­la kuin val­ti­ol­li­sen yleis­ra­di­oyh­ti­ön vas­taa­va.

Ra­dio-oh­jel­mia on help­po vin­ka­ta eteen­päin, kun tie­tää nii­den tu­le­van kuun­nel­ta­vik­si jäl­keen­päin.

Tä­män tie­tää Ke­sä­seu­ra­ra­di­on edi­toi­ja An­ni Luk­ka, jon­ka teh­tä­vä on pait­si työs­tää raa­ka­ma­te­ri­aa­lis­ta oh­jel­mia, myös jul­kais­ta nii­tä net­ti­si­vuil­la. Teh­tä­vän eri­kois­piir­re on pääs­tä luo­maan haas­tat­te­lun ää­ni­mai­se­maa ja vai­ku­tel­mia.

– Vii­me vuo­del­ta jäi mie­leen eri­tyi­ses­ti pa­ran­nuk­sen­te­ki­jöi­den oh­jel­ma­sar­jas­ta koh­ta, jos­sa haas­ta­tel­ta­va ker­toi me­nos­taan en­sim­mäis­tä ker­taa rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le. Haas­ta­tel­ta­va ker­toi kuul­leen­sa suu­ren seu­ra­kan­san lau­la­van tä­män lap­suu­des­ta tut­tua ru­kous­ta Tule Jee­sus ja siu­naa las­tas. Se sama lau­lu lai­tet­tiin oh­jel­maan taus­tal­ta kuu­lu­maan, ja se tun­nel­ma jäi kyl­lä mie­leen, Luk­ka sa­noo.

Ky­sei­sen sar­jan osat löy­ty­vät edel­leen Ke­sä­seu­ra­ra­di­on net­ti­si­vuil­ta. Tä­män vuo­den Su­vi­seu­ro­jen tors­tain tal­koo­päi­väl­tä Luk­ka muis­taa par­hai­ten erään Las­ten vart­ti -oh­jel­ma­sar­jan osan.

– Las­ten vart­ti on haus­ka edi­toi­ta­va. Vii­mek­si edi­toin sel­lai­sen, jos­sa ker­rot­tiin, kuin­ka Ni­va­las­sa vie­te­tään su­vun kes­ken Su­vi­seu­ro­ja. Lap­set ker­toi­vat sii­tä. Sel­lai­set ovat ai­na mu­ka­via.

Tal­len­tei­den run­sas va­li­koi­ma

Edi­toi­jien teh­tä­vä­kent­tä on laa­ja. Tal­ven ai­ka­na he ko­ko­a­vat toi­mit­ta­jien ke­rää­mäs­tä ää­ni­ma­te­ri­aa­leis­ta ko­ko­nai­suuk­sia, ra­dio-oh­jel­mia, jot­ka lä­he­te­tään Ke­sä­seu­ra­ra­di­os­sa.

Ke­säl­lä he koos­ta­vat re­port­te­rei­den tu­ke­na ajan­koh­tai­soh­jel­mia ja kä­sit­te­le­vät ra­di­os­ta ulos tul­lei­ta oh­jel­mia ja seu­ra­pu­hei­ta ne­tis­sä jul­kais­ta­vik­si.

Tal­len­teet ovat Ke­sä­seu­ra­ra­di­on pal­ve­lu, jota ei vas­taa­vas­sa mit­ta­kaa­vas­sa ole ko­vin mo­nel­la ra­di­oa­se­mal­la tar­jo­ta.

Ke­sä­seu­ra­ra­dio jul­kai­see pää­sään­töi­ses­ti kaik­ki tal­ven ai­ka­na teh­dyt oh­jel­mat, ke­sän seu­ra­pu­heet ja in­te­rak­tii­vi­set lä­he­tyk­set sel­lai­se­naan.

Myös kiin­te­äl­lä pai­kal­la ole­vat ajan­koh­tai­soh­jel­mat sekä har­kin­nan mu­kaan muu­ta­kin oh­jel­maa, ku­ten alus­tuk­sia ja haas­tat­te­lu­ja il­mes­tyy tal­len­tei­na Ke­sä­seu­ra­ra­di­on ko­ti­si­vul­le.

Edi­toi­jat kii­reh­ti­vät kä­sit­te­le­mään ja jul­kai­se­maan ra­di­os­sa soi­tet­tua si­säl­töä heti, kun oh­jel­ma päät­tyy.

Teh­tä­viä hoi­taa tois­ta­kym­men­tä kurs­seil­la kou­lu­tet­tua va­paa­eh­tois­ta.

Hi­fis­te­lys­tä raa­kaan kä­sit­te­lyyn

An­ni Luk­ka kat­soo, et­tä tal­ven ja ke­sän teh­tä­vät ero­a­vat sel­väs­ti toi­sis­taan.

– Täs­sä vai­hees­sa ei ole enää niin pik­ku­tark­kaa, vaan ve­de­tään raa­kal­la kä­del­lä. Nyt lä­hin­nä lei­ka­taan al­ku­ja ja lop­pu­ja ja muo­ka­taan tie­dos­to­ja sii­hen muo­toon, et­tä ne voi lait­taa net­tiin tai lä­he­tyk­seen.

– Etu­kä­teen teh­tä­vien oh­jel­mien teko on enem­män hi­fis­te­lyä. Li­sä­tään nii­hin efek­te­jä ja sel­lais­ta.

Luk­ka mää­rit­te­lee edi­toin­nin tar­koi­tuk­sen sekä kuu­li­jan et­tä toi­mit­ta­jan pal­ve­le­mi­sek­si.

– Toi­mit­ta­jan ja haas­ta­tel­ta­van osuus oh­jel­man­te­os­sa hel­pot­tuu, kun asi­oi­den ei tar­vit­se tul­la nau­hoi­tus­ti­lan­tees­sa oi­ke­as­sa jär­jes­tyk­ses­sä.

– Ta­voit­tee­na on saa­da muo­kat­tua ää­ni­tie­dos­tos­tois­ta sel­lai­sia, et­tä kuu­li­jat voi­vat mah­dol­li­sim­man pal­jon kes­kit­tyä it­se ai­hee­seen, ei­vät­kä häi­ri­ö­te­ki­jät nou­se hal­lit­se­vik­si.

Tulk­kaus­ten edi­toin­ti jän­nit­tää

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on edi­toi­jat päi­vit­tä­vät seu­ra­oh­jel­ma­si­vul­le eri kie­lil­le tul­ka­tut pu­heet.

Luk­ka to­te­aa tä­män teh­tä­vän ole­van kaik­kein jän­nin­tä.

– Kun on hir­ve­än mo­nel­le kie­lel­le tul­kat­tu puhe, niin se jän­nit­tää, et­tä me­nee­kö ne kaik­ki vie­ras­kie­li­set tulk­kauk­set var­mas­ti oi­ke­an ni­men koh­dal­le. Et­tä on­ko kaik­ki Mau­non pu­heen tulk­kauk­sia vai lip­sah­taa­ko se­kaan va­hin­gos­sa jon­kun muun.

An­ni Luk­ka on ol­lut mu­ka­na Ke­sä­seu­ra­ra­di­os­sa vii­si vuot­ta. Hän on ko­keil­lut usei­ta ra­di­o­työn roo­le­ja, mut­ta to­den­nut edi­toi­jan omak­seen.

– Täs­sä ei tar­vit­se ol­la tek­nii­kan ih­me­lap­si. Tä­hän on sel­ke­ät oh­jeet ja joka puo­lel­la on osaa­jia, jot­ka an­ta­vat neu­vo­ja, hän kiit­te­lee.

4.8.2020

Kar­me­lin­vuo­rel­la Elia kään­tyi kan­san puo­leen ja sa­noi: "Kuin­ka kau­an te hor­jut­te puo­lel­ta toi­sel­le? Jos Her­ra on Ju­ma­la, seu­rat­kaa hän­tä, jos taas Baal, seu­rat­kaa sit­ten hän­tä!" 1 Kun. 18:21

Viikon kysymys