JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tal­vi­so­dan muis­to­het­ki pa­laut­ti mie­leen 105 kun­ni­an päi­vää

Uutiset
17.3.2020 10.15

Juttua muokattu:

17.3. 10:13
2020031710132520200317101500

Au­lik­ki Pii­rai­nen

Ka­jaa­ni

Tal­vi­so­dan ai­ka­na tur­vau­dut­tiin Ju­ma­laan. Näin kan­nat­taa toi­mia tä­nä­kin päi­vä­nä.

Ka­jaa­nin kirk­ko­pi­hal­la las­ket­tiin tal­vi­so­dan päät­ty­mi­sen 80-vuo­tis­päi­vä­nä 13. maa­lis­kuu­ta sep­pe­leet san­ka­ri­pat­saal­le ja sy­ty­tet­tiin kynt­ti­lät san­ka­ri­hau­doil­le. 

Pai­kal­le oli ko­koon­tu­nut vain kou­ral­li­nen juh­la­vie­rai­ta. Sää oli hyi­nen ja tuis­ku pu­hal­si vaa­ka­suo­raan. Ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuok­si ti­lai­suus to­teu­tet­tiin pie­ni­muo­toi­ses­ti. 

Kor­keim­paan tur­vau­tu­en

Kent­tä­har­tau­den piti kent­tä­piis­pa Pek­ka Sär­kiö. Hän lai­na­si psal­mia 25: “Mi­nun sil­mä­ni kat­so­vat ala­ti Her­raan, hän pääs­tää jal­ka­ni an­sas­ta. Kään­ny puo­lee­ni ja ole mi­nul­le ar­mol­li­nen, sil­lä minä olen yk­sin ja avu­ton”.

– Psal­min sa­nat so­pi­vat tä­hän het­keen. Rau­ha saa­vu­tet­tiin 80 vuot­ta sit­ten ras­kain eh­doin.

Sär­kiö muis­te­li ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti Kyös­ti Kal­li­on pu­het­ta Suo­men kan­sal­le 17.12.1939:

– Elä­mää joh­ta­va käsi an­taa teil­le voi­maa sei­soa vä­ki­val­taa vas­taan ja voit­taa sil­loin­kin, kun vas­tas­san­ne on val­ta­va yli­voi­ma.

Van­hem­pam­me ja iso­van­hem­pam­me ei­vät epäil­leet puo­lus­tau­tua vi­hol­lis­ta vas­taan:

– He tur­vau­tui­vat Kor­keim­paan. Saam­me luot­taa Ju­ma­laan nyt­kin, kun eläm­me ko­ro­na­vi­ru­suh­kan ai­kaa.

Hen­kis­tä lä­hei­syyt­tä

Muis­to­het­ken pu­heen piti Kai­nuun pri­kaa­tin ko­men­ta­ja, pri­kaa­ti­ken­raa­li Tuo­mo Repo. Ka­jaa­nin juh­lan tee­mak­si oli va­lit­tu Tal­vi­so­dan 105 kun­ni­an päi­vää. Repo muis­te­li sitä, kuin­ka ra­ja­mie­het jou­tui­vat ot­ta­maan vas­taan vi­hol­li­sen en­sim­mäi­sen aal­lon Suo­mus­sal­mel­la ja Kuh­mos­sa.

– Jou­duim­me so­taan val­mis­tau­tu­mat­to­ma­na. Sel­vi­ä­mi­nen vaa­ti epäin­hi­mil­li­siä pon­nis­tuk­sia. Kui­ten­kin kan­sam­me oma­nar­von­tun­to nou­si ja saim­me luo­tua yh­tei­set kan­sal­li­set ar­vot.

Repo toi­voi, et­tä Suo­mi pi­tää edel­leen huol­ta puo­lus­tus­ky­vyn säi­lyt­tä­mi­ses­tä ei­kä so­taa kos­kaan enää tu­li­si. Repo lai­na­si ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tön sa­no­ja: "Kun mei­tä nyt ko­ro­na­vi­ruk­sen le­vi­ä­mi­sen ai­ka­na ke­ho­te­taan pi­tä­mään fyy­sis­tä etäi­syyt­tä, niin ote­taan sen si­jaan hen­kis­tä lä­hei­syyt­tä."

18.9.2020

Syn­tim­me ovat meil­le lii­an ras­kaat, mut­ta sinä an­nat ne an­teek­si. Au­tu­as se, jon­ka sinä va­lit­set! Hän saa tul­la luok­se­si ja asua py­hä­kös­sä­si. Ps. 65:4–5

Viikon kysymys