JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Te­ki­jä­noi­keus suo­jaa luo­vaa työ­tä

Uutiset
24.3.2020 6.05

Juttua muokattu:

24.3. 09:01
2020032409013720200324060500

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Han­na Kal­lun­ki

Ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­ma poik­keus­ti­lan­ne on in­nos­ta­nut luo­maan uu­den­lai­sia säh­köi­siä si­säl­tö­jä esi­mer­kik­si raa­mat­tu­luok­kien ja py­hä­kou­lu­jen ti­lal­le. Nii­tä­kin ja­ka­es­sa on tär­ke­ää huo­mi­oi­da te­ki­jä­noi­keu­det.

Mitä te­ki­jä­noi­keus tar­koit­taa?

Te­ki­jä­noi­keus syn­tyy te­ki­jäl­le au­to­maat­ti­ses­ti te­ok­sen te­ke­mi­sen myö­tä. Te­ki­jä­noi­keus tar­koit­taa sitä, et­tä te­ki­jäl­lä on oi­keus mää­rä­tä te­ok­sen­sa käy­tös­tä sekä tul­la mai­ni­tuk­si sen te­ki­jä­nä.

Te­ki­jä­noi­keus­suo­ja kos­kee mitä ta­han­sa te­os­ta, joka on ylit­tä­nyt niin sa­no­tun te­os­kyn­nyk­sen. Te­os­kyn­nys ylit­tyy, jos teos on te­ki­jän­sä hen­ki­sen luo­mis­työn it­se­näi­nen ja oma­pe­räi­nen tu­los. Te­ok­sia voi­vat ol­la vaik­ka­pa kir­jal­li­set te­ok­set, mu­siik­ki-, va­lo­ku­va- ja tai­de­te­ok­set sekä elo­ku­vat.

Te­ki­jä­noi­keus on voi­mas­sa tie­tyn suo­ja-ajan. Suo­ja-ai­ka on te­ok­sen syn­ty­mi­ses­tä sen vuo­den lop­puun, jon­ka ai­ka­na te­ki­jän kuo­le­mas­ta on ku­lu­nut 70 vuot­ta. Jos kyse on ma­te­ri­aa­lis­ta, joka ei yli­tä te­os­kyn­nys­tä, sitä kos­ke­vat lä­hi­oi­keu­det, jol­loin suo­ja-ai­ka on 50 vuot­ta. Esi­mer­kik­si kai­kil­le va­lo­ku­vil­le syn­tyy ai­na lä­hi­oi­keu­det.

Mi­ten saan käyt­tää toi­sen te­ke­mää te­os­ta?

Jul­kis­te­tus­ta te­ok­ses­ta saa jo­kai­nen val­mis­taa muu­ta­man te­os­kap­pa­leen yk­si­tyis­tä käyt­töä var­ten.

Te­ok­sen jul­ki­seen esit­tä­mi­sen tar­vi­taan te­ki­jän tai oi­keu­den­hal­ti­jan lupa. Te­ki­jä voi myön­tää käyt­tö­lu­van ha­lu­a­mil­laan eh­doil­la.

Lain­sää­tä­jä on jät­tä­nyt eräät te­os­la­jit te­ki­jä­noi­keus­suo­jan ul­ko­puo­lel­le. Nii­tä saa käyt­tää va­paas­ti, lu­paa ky­sy­mät­tä. Täl­lai­sia ovat esi­mer­kik­si lait ja ase­tuk­set. Va­paa­ta ai­neis­toa ovat myös te­ok­set, joi­den suo­ja-ai­ka on um­peu­tu­nut.

Te­ki­jä­noi­keus­la­ki sal­lii myös hy­vän ta­van mu­kais­ten si­taat­tien eli lai­nauk­sien te­ke­mi­sen jul­kis­te­tuis­ta te­ok­sis­ta tar­koi­tuk­sen edel­lyt­tä­mäs­sä laa­juu­des­sa. Te­ki­jä, teos ja läh­de on mai­nit­ta­va hy­vän ta­van mu­kai­ses­ti.

Jos kuva tai teks­ti on li­sen­si­oi­tu sel­lai­sel­la Cre­a­ti­ve Com­mons -li­sens­sil­lä, joka oi­keut­taa ai­neis­ton va­paan käy­tön ver­kos­sa, voi­daan nii­tä käyt­tää cc-li­sens­sin eh­to­jen mu­kai­ses­ti.

Mis­sä kul­kee yk­si­tyi­sen ja jul­ki­sen käy­tön raja?

Ti­lai­suus on yk­si­tyi­nen, mi­kä­li pää­sy sii­hen on ra­jat­tu ja sii­hen kut­su­taan en­nal­ta yk­si­löl­li­ses­ti va­li­koi­tu jouk­ko ih­mi­siä, ei­kä sii­tä tie­do­te­ta jul­ki­ses­ti.

Ti­lai­suus on jul­ki­nen, mi­kä­li ke­nel­lä ta­han­sa on pää­sy sii­hen joko suo­raan, il­moit­tau­tu­mal­la, mak­sus­ta tai esi­mer­kik­si jä­se­nyy­den pe­rus­teel­la.

Mitä ai­neis­toa saa va­paas­ti ja­kaa ja lin­kit­tää so­mes­sa?

Jul­ki­ses­ti ne­tis­sä ole­van ai­neis­ton saa lin­kit­tää tai ja­kaa jul­ki­ses­ti. Sa­moin jos te­ki­jä on ja­ka­nut ma­te­ri­aa­lin jul­ki­ses­sa Fa­ce­book- tai What­sApp-ryh­mäs­sä, niin se on sil­loin jul­kais­tu ja link­kiä saa ja­kaa.

Jos jaat so­mes­sa link­ke­jä, pyri var­mis­tu­maan sii­tä, et­tä si­säl­tö, jo­hon tuo­tat pää­syn lin­kin avul­la, on lail­li­ses­ti ver­kos­sa. Lail­lis­ta si­säl­töä ovat esi­mer­kik­si ra­dio- ja tv-lä­he­tyk­set. On huo­mat­ta­va, et­tä in­ter­ne­tis­sä ole­va ai­neis­to on saa­tet­tu la­da­ta verk­koon il­man oi­keu­de­no­mis­ta­jan suos­tu­mus­ta.

Jos joku te­kee vaik­ka­pa Goog­le Form­sil­la säh­köi­sen raa­mat­tu­luok­ka­tuo­ki­on, voi­ko sitä ja­kaa so­mes­sa?

Jos ky­sei­nen ma­te­ri­aa­li on lai­tet­tu ja­koon vaik­ka­pa jo­hon­kin What­sApp-ryh­mään, jos­sa on mui­ta kuin te­ki­jän lä­hi­pii­riin kuu­lu­via, se tar­koit­taa, et­tä ky­sei­nen ma­te­ri­aa­li on jul­kais­tu, eli link­kiä sii­hen saa ja­kaa ja ma­te­ri­aa­lia käyt­tää.

Sel­kein­tä oli­si, jos te­ki­jä lait­tai­si ma­te­ri­aa­liin huo­mau­tuk­sen, et­tä ky­se­lyä saa ja­kaa tai et­tä se on ja­et­tu Cre­a­ti­ve Com­mons -li­sens­sil­lä.

Voin­ko vi­de­oi­da seu­ra­pu­heen ja jul­kais­ta sen ver­kos­sa?

Jos vi­de­ol­la on osa jul­ki­ses­ta seu­ra­pu­hees­ta, läh­tö­koh­tai­ses­ti sen voi jul­kais­ta ver­kos­sa. Mut­ta jos te­kee nau­hoit­teen ko­ko­nai­ses­ta seu­ra­pu­hees­ta, niin ky­sees­sä on kap­pa­leen val­mis­ta­mi­nen toi­sen te­ok­ses­ta, jol­loin sen jul­ki­nen le­vit­tä­mi­nen vaa­tii pe­ri­aat­tees­sa te­ki­jän lu­van. Sel­kein­tä on, jos tal­len­ta­mi­ses­ta ja jul­kai­sus­ta on so­vit­tu pu­hu­jan kans­sa.

Läh­teet: fin­lex.fi, peda.net, har­to.wordp­ress.com, te­ki­ja­noi­keus.fi, ttvk.fi

4.8.2020

Kar­me­lin­vuo­rel­la Elia kään­tyi kan­san puo­leen ja sa­noi: "Kuin­ka kau­an te hor­jut­te puo­lel­ta toi­sel­le? Jos Her­ra on Ju­ma­la, seu­rat­kaa hän­tä, jos taas Baal, seu­rat­kaa sit­ten hän­tä!" 1 Kun. 18:21

Viikon kysymys