JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Te­o­lo­gien alum­ni­päi­väs­sä kes­kus­tel­laan us­kon­to­jen koh­taa­mi­ses­ta

Uutiset
26.8.2014 11.35

Hel­sin­gin yli­o­pis­ton te­o­lo­gi­nen tie­de­kun­ta jär­jes­tää maa­nan­tai­na 8.9. alum­ni­ta­pah­tu­man, joka on suun­nat­tu val­mis­tu­neil­le te­o­lo­geil­le. Ti­lai­suu­des­sa ky­sy­tään, edis­tyy­kö us­kon­to­jen koh­taa­mi­nen.

Oh­jel­mas­sa on muun mu­as­sa pa­nee­li­kes­kus­te­lu, jos­sa poh­di­taan su­vait­se­vai­suut­ta us­kon­to­jen nä­kö­kul­mas­ta. Pa­nee­liin osal­lis­tuu muun mu­as­sa Kir­kon Ul­ko­maa­na­vun toi­min­nan­joh­ta­ja Ant­ti Pen­ti­käi­nen. Li­säk­si tar­jol­la on kes­kus­te­lua ja asi­an­tun­ti­ja­pu­heen­vuo­ro­ja us­kon­to­jen koh­taa­mi­ses­ta työ­e­lä­män eri sek­to­reil­la.

Te­o­lo­gi­nen tie­de­kun­ta jär­jes­tää alum­ni­päi­vän nyt tois­ta ker­taa.

− Rei­lu vuo­si sit­ten jär­jes­tet­ty en­sim­mäi­nen alum­ni­päi­vä us­kon­no­no­pe­tuk­sen ase­mas­ta Suo­mes­sa ylit­ti kaik­ki odo­tuk­set. Päi­vän an­ti oli hie­no sekä alus­tus­ten et­tä kes­kus­te­lu­jen puo­les­ta. Saim­me uu­sia nä­kö­kul­mia ja ajat­te­le­mi­sen ai­het­ta ajan­koh­tai­ses­ta ai­hees­ta. Toi­vom­me, et­tä on­nis­tum­me jär­jes­tä­mään yh­tä kiin­nos­ta­van ti­lai­suu­den uu­des­taan, tie­de­kun­nan de­kaa­ni, Uu­den tes­ta­men­tin ek­se­ge­tii­kan pro­fes­so­ri Is­mo Dun­der­berg ker­too.

Alum­ni­päi­väl­le py­rit­tiin löy­tä­mään ajan­koh­tai­nen ja kes­kus­te­lua he­rät­tä­vä ai­he.

− Näyt­tää sil­tä, et­tä ajan­koh­tai­suus on vain li­sään­ty­nyt sen jäl­keen kun ai­he va­lit­tiin. Uu­sia haas­tei­ta tuo esi­mer­kik­si Lähi-idän se­ka­va ti­lan­ne, jos­sa myös us­kon­nol­li­set ää­ri-il­mi­öt ja su­vait­se­vai­suu­den puu­te ovat ol­leet vah­vas­ti esil­lä, Dun­der­berg sa­noo.

Hä­nen mie­les­tään us­kon­to­jen koh­taa­mi­nen ei juu­ri täl­lä het­kel­lä näy­tä edis­ty­vän.

− Us­kon­to­jen vä­lis­tä kes­kus­te­lua käy­dään kai­ken ai­kaa ja sii­nä var­mas­ti ote­taan edis­ty­sas­ke­lia. Juu­ri nyt to­sin vai­kut­taa va­li­tet­ta­vas­ti sil­tä, et­tä us­kon­to­jen koh­taa­mi­ses­sa on otet­tu ta­ka­pak­kia, ja seu­rauk­se­na näyt­tää ole­van in­hi­mil­li­nen ka­tast­ro­fi.

Jär­jes­tä­jien toi­vo­muk­se­na on, et­tä alum­ni­päi­vä oli­si te­o­ri­an ja käy­tän­nön koh­taa­mis­paik­ka, joka hyö­dyt­täi­si myös ope­tuk­sen ke­hit­tä­mis­tä te­o­lo­gi­ses­sa tie­de­kun­nas­sa.

− Aka­tee­mi­nen tut­ki­mus on pe­rin­tei­ses­ti ot­ta­nut tark­kai­li­jan roo­lin, mut­ta ha­lu­ai­sin kuul­la nä­ke­myk­siä myös sii­tä, mitä tä­män­het­ki­ses­sä ti­lan­tees­sa pi­täi­si teh­dä, jot­ta us­kon­to­jen rau­ha­no­mai­nen koh­taa­mi­nen edis­tyi­si myös krii­si­a­lu­eil­la. Us­kon vah­vas­ti sii­hen, et­tä tä­män­kal­tai­set kes­kus­te­lut voi­vat toi­mia ”ide­a­pank­kei­na”. Niis­sä voi syn­tyä uu­sia aja­tuk­sia ja tuo­rei­ta nä­kö­kul­mia, joi­ta ke­nel­lä­kään ei ol­lut ai­kai­sem­min val­mii­na. Sa­mal­la te­o­lo­gi­nen tie­de­kun­ta saa tär­ke­ää in­for­maa­ti­o­ta sii­tä, mil­lais­ta asi­an­tun­te­mus­ta ja osaa­mis­ta te­o­lo­gin työs­sä tänä päi­vä­nä oi­ke­as­ti tar­vi­taan, Dun­der­berg to­te­aa.

Li­sä­tie­to­ja alum­ni­päi­väs­tä löy­tyy tääl­tä.