JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ter­ve­tu­loa en­si ke­sä­nä Vaa­san su­vi­seu­roi­hin

Uutiset
30.6.2014 15.00

Vuo­den 2015 su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään Vaa­sas­sa, Sun­do­min ky­läs­sä Sö­derf­jär­de­nis­sä, joka kuu­luu EU:n Na­tu­ra 2000 -luon­non­suo­je­luoh­jel­maan. Kur­kien li­säk­si alu­eel­la on myös har­vi­nai­sia lin­tu­la­je­ja, uha­na­lai­si­a­kin, ku­ten pel­to­sirk­ku­ja.

Seu­rat jär­jes­tää Vaa­san seu­dun Rau­ha­nyh­dis­tys ry yh­des­sä Ete­lä-Poh­jan­maan lä­he­ty­sa­lu­een rau­ha­nyh­dis­tys­ten kans­sa.

Sö­derf­jär­de­nin pel­to­au­kea si­jait­see enem­mis­töl­tään ruot­sin­kie­li­ses­sä Sun­do­min ky­läs­sä noin kym­me­nen ki­lo­met­riä Vaa­san kes­kus­tas­ta ete­lään. Alu­ees­sa eri­kois­ta on sen ym­py­rä­mäi­nen muo­to, jon­ka ar­vel­laan syn­ty­neen me­te­o­rii­tin tör­mäyk­sen joh­dos­ta mil­joo­nia vuo­sia sit­ten. Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään yh­des­sä tä­män ym­py­rän loh­kois­ta.

Alueen reunalla on Meteoriihi, jossa on näyttely ja multimediaesitys meteoriittikraaterin historiasta. Näyttely jatkuu ulkona. Alueella on myös lintutorni. Meteoriihen liukuvan katon alta paljastuu tähtitieteilijöiden observatorio.

Alueen reunalla on Meteoriihi, jossa on näyttely ja multimediaesitys meteoriittikraaterin historiasta. Näyttely jatkuu ulkona. Alueella on myös lintutorni. Meteoriihen liukuvan katon alta paljastuu tähtitieteilijöiden observatorio.

Su­vi­seu­rat Na­tu­ra 2000 -alu­eel­la

Sö­derf­jär­de­nin alue on vil­ja­va sa­la­o­ji­tet­tu pel­to­au­kea ja sa­mal­la var­si­nai­nen lin­tu­jen pa­ra­tii­si. Syk­syi­sin ja ke­väi­sin alu­eel­le saat­taa ko­koon­tua yli 7 000 kur­kea ate­ri­oi­maan ja le­väh­tä­mään muut­to­mat­kal­laan. Sö­derf­jär­den on ni­met­ty EU:n Na­tu­ra 2000 -luon­non­suo­je­luoh­jel­maan. Su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­tio on saa­nut teh­tä­väk­seen suo­rit­taa kol­men vuo­den ai­ka­na lin­tu­las­ken­to­ja, joi­den tu­lok­sis­ta ra­por­toi­daan ELY-kes­kuk­sel­le.

Va­loi­sa tun­nus­lau­se

Vuo­den 2015 su­vi­seu­ro­jen tun­nus­lau­seek­si on va­lit­tu Psal­min 27 en­sim­mäi­ses­tä ja­kees­ta lau­se ”Her­ra on mi­nun va­lo­ni ja apu­ni”. Vaa­san kau­pun­ki­ku­va on muut­tu­nut pal­jon sii­tä, kun ”iso­ja seu­ro­ja” vie­tet­tiin siel­lä edel­li­sen ker­ran vuon­na 1920. Seu­ro­jen tär­keim­pä­nä asi­a­na on säi­ly­nyt Ju­ma­lan sa­nan ju­lis­tus ja kut­su kuu­le­maan evan­ke­liu­min ilo­sa­no­maa. Toi­vo­tam­me kaik­ki ter­ve­tul­leek­si en­si ke­sä­nä Sö­derf­jär­de­nin pel­to­au­keil­le.

Teks­ti: Pirk­ko Hur­tig

Ku­vat: Mik­ko Ul­jas

18.2.2020

Kyl­vä­kää oi­keu­den­mu­kai­suut­ta, kor­jat­kaa us­kol­li­suut­ta! Rai­vat­kaa it­sel­len­ne uu­dis­pel­to! Nyt on ai­ka et­siä mi­nua, Her­raa, minä tu­len var­mas­ti ja an­nan teil­le siu­nauk­sen sa­teen. Hoos. 10:12

Viikon kysymys