JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ter­ve­tu­loa tu­tus­tu­maan Päi­vä­mies-verk­ko­leh­teen!

Uutiset
2.4.2014 0.01

Edes­sä­si on uu­ni­tuo­re Päi­vä­mies-verk­ko­leh­ti. Leh­den suun­nit­te­lu­vai­he on ta­ka­na­päin ja var­si­nai­nen mat­ka on al­ka­nut. Päi­vä­mies-verk­ko­leh­ti on mak­su­ton ja kai­kil­le avoin. Ter­ve­tu­loa leh­tem­me pa­riin!

Leh­des­säm­me ker­ro­taan van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­des­ta. Löy­dät si­vuil­tam­me muun mu­as­sa tie­toa SRK:n ja rau­ha­nyh­dis­tys­ten ta­pah­tu­mis­ta, har­taus­kir­joi­tuk­sia sekä hen­ki­lö­haas­tat­te­lu­ja. Ar­tik­ke­lei­ta on lu­et­ta­vis­sa kuu­del­la eri kie­lel­lä.

Eräs tär­keä osa leh­te­äm­me ovat blo­git. Blo­gis­te­ja on 16, ja pos­tauk­sis­saan he ker­to­vat aja­tuk­sis­taan, elä­mäs­tään ja us­kos­taan. En­sim­mäi­sis­sä pos­tauk­sis­saan mo­net heis­tä miet­ti­vät muun mu­as­sa sitä, mil­tä tun­tuu aloit­taa leh­des­säm­me blo­gis­ti­na. Li­säk­si Jäm­sän, Ra­nu­an ja Reis­jär­ven opis­toil­ta on blo­git leh­des­säm­me.

Moni on ky­sy­nyt, on­ko leh­des­säm­me jut­tu­jen kom­men­toin­ti­mah­dol­li­suut­ta. Tätä poh­dit­tiin suun­nit­te­lu­vai­hees­sa, mut­ta kom­men­toin­ti­mah­dol­li­suut­ta ei leh­des­säm­me ole muun mu­as­sa sen vuok­si, et­tä mo­de­roin­ti vaa­ti­si pal­jon työ­voi­maa.

Verk­ko­leh­ti käyn­nis­tyy vuo­den ko­kei­lu­na ja toi­mii hy­vin pie­nil­lä re­surs­seil­la, mikä vai­kut­taa muun mu­as­sa si­säl­lön­tuo­tan­non mää­rään. Ta­voit­tee­na on, et­tä verk­ko­leh­teen tu­li­si joka päi­vä jo­tain uut­ta si­säl­töä. Rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­tä saam­me uu­ti­sia uu­ti­sa­vus­ta­jil­tam­me.

Mitä ajat­te­let leh­des­täm­me? Olem­me kii­tol­li­sia, jos ha­lu­at an­taa pa­lau­tet­ta. Voit lä­het­tää kom­ment­te­ja esi­mer­kik­si pa­lau­te­lo­mak­keel­la, joka löy­tyy tääl­tä. Voit myös lä­het­tää säh­kö­pos­tia toi­mi­tuk­sel­le osoit­tee­seen verk­ko­toi­mi­tus@srk.fi.

An­toi­sia het­kiä si­nul­le Päi­vä­mies-verk­ko­leh­den pa­ris­sa!

Verk­ko­leh­den ava­tu­mi­ses­ta ker­ro­taan myös tä­nään il­mes­ty­nees­sä Päi­vä­mies-leh­des­sä.