JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tie­do­tus­vä­en kurs­sin kes­ki­ös­sä koh­taa­mi­nen

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
14.3.2016 9.05

Juttua muokattu:

1.1. 23:29
2020010123290020160314090500

Har­joi­tus te­kee mes­ta­rin! Sen­ja Nis­ka­saa­ri (vas.) ja Kai­su Mä­ke­lä har­joit­te­li­vat juon­ta­jan ja ää­ni­tark­kai­li­jan teh­tä­viä tu­le­van ke­sän Su­vi­seu­ro­jen tie­do­tus­toi­mi­kun­nan ja ra­di­o­työn väen kurs­sil­la. Ra­nu­an opis­to täyt­tyi pe­rin­tei­sel­lä maa­lis­kuun kurs­sil­la iloi­ses­ta pu­heen­po­ri­nas­ta ja in­nos­tu­nees­ta ih­mis­jou­kos­ta. Per­jan­tais­ta sun­nun­tai­hin kes­tä­nyt kurs­si ke­rä­si yh­teen noin 130 ih­mis­tä eri puo­lil­ta Suo­mea.

Mu­ka­na oli myös kah­den seu­raa­van su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­on, Po­rin ja ää­ne­kos­ken po­ruk­kaa. Kurs­sin ta­voit­tee­na oli Su­vi­seu­ro­jen tie­dot­ta­mi­seen ja ra­di­o­työ­hön liit­ty­vien toi­min­to­jen eteen­päin työs­tä­mi­nen sekä tie­don ja­ka­mi­nen tu­le­vien Su­vi­seu­ro­jen or­ga­ni­saa­ti­oil­le.

Kurs­sin oh­jel­ma oli pe­rin­tei­nen ja to­teu­tet­tiin ai­em­pien vuo­sien hy­väk­si ha­vait­tu­ja ide­oi­ta lai­na­ten. Per­jan­tai­na pai­kal­le eh­ti­neet kurs­si­lai­set sai­vat kuul­la Aa­po Mä­en­pään pi­tä­män alus­tuk­sen ai­hees­ta Mi­ten koh­taan lä­him­mäi­sen? Alus­tus oli aja­tuk­sia he­rät­tä­vä ja sitä seu­ra­si­kin vil­kas kes­kus­te­lu, jon­ka joh­ti Timo Huh­ta­la.

Sekä alus­tuk­ses­sa et­tä kes­kus­te­lus­sa nou­si esil­le mo­nia tee­mo­ja, jot­ka ovat lä­hel­lä tä­män päi­vän ih­mis­tä. Täl­lä het­kel­lä maa­il­ma on mo­ni­mut­kai­nen ja ih­mis­ten eri­ar­vois­tu­mi­nen saat­taa nä­kyä ko­va­na pu­hee­na eri­lai­sia ih­mis­ryh­miä koh­taan. On tär­ke­ää huo­ma­ta, mi­ten lä­him­mäi­sen­rak­kau­den vaa­ti­mus ulot­tuu kaik­kiin ih­mi­siin; jo­kai­nen on yh­tä ar­vo­kas koh­dat­ta­va ase­mas­taan riip­pu­mat­ta. Koh­taa­mi­sis­sa tar­vi­taan usein ar­mol­li­suut­ta ja eri­lais­ten toi­min­ta­ta­po­jen hy­väk­sy­mis­tä.

Lau­an­tai­päi­vän aa­mu­na vii­mei­set­kin kurs­si­lai­set oli­vat eh­ti­neet opis­tol­le ja tu­li­vat­kin so­pi­vas­ti, sil­lä kurs­sin tie­dol­li­nen an­ti pai­not­tui tä­hän päi­vään. Oh­jel­ma oli hen­gäs­tyt­tä­vän tii­vis si­säl­tä­en toi­mi­kun­nan eri sek­to­rei­den it­se­näi­siä op­pi­tun­te­ja sekä yh­tei­siä ti­lai­suuk­sia. Yh­tei­sis­sä osuuk­sis­sa kuul­tiin heti lou­naan jäl­keen asi­aa krii­si­vies­tin­näs­tä Pet­ri Hin­ti­kan ker­to­ma­na.

Kah­vin jäl­keen tul­tiin taas yh­del­le kool­le, täl­löin ai­hee­na oli me­di­an koh­taa­mi­nen eri nä­kö­kul­mis­ta. Han­nu Lin­na Vaa­sas­ta pu­hui sii­tä, mi­ten me­di­an koh­taa­mi­nen ta­pah­tuu mah­dol­li­sim­man on­nis­tu­nees­ti. Lo­puk­si Poh­jo­lan Sa­no­mien toi­mit­ta­ja Sari Pelt­ta­ri-Heik­ka ker­toi kuu­li­joil­le, mitä me­dia odot­taa su­vi­seu­ra­tie­dot­ta­mi­sel­ta.

Tiedotusväki harjoitteli kurssilla myös tiedottamista yllättävien tilanteiden varalle. Kuvassa suunnitellaan lomaketta, johon tiedot kirjataan silloin, kun on tarve tiedottaa erilaisista äkillisistä tapahtumista, esimerkiksi liikennettä haittaavista onnettomuuksista.

Tiedotusväki harjoitteli kurssilla myös tiedottamista yllättävien tilanteiden varalle. Kuvassa suunnitellaan lomaketta, johon tiedot kirjataan silloin, kun on tarve tiedottaa erilaisista äkillisistä tapahtumista, esimerkiksi liikennettä haittaavista onnettomuuksista.

Tie­do­tus­vä­ki har­joit­te­li kurs­sil­la myös tie­dot­ta­mis­ta yl­lät­tä­vien ti­lan­tei­den va­ral­le.

Ku­vas­sa suun­ni­tel­laan lo­ma­ket­ta, jo­hon tie­dot kir­ja­taan sil­loin, kun on tar­ve tie­dot­taa

eri­lai­sis­ta äkil­li­sis­tä ta­pah­tu­mis­ta, esi­mer­kik­si lii­ken­net­tä hait­taa­vis­ta on­net­to­muuk­sis­ta.

Sun­nun­tai­päi­väs­sä oli hy­väs­ti­jät­tö­jen hai­keut­ta, kun lou­naan jäl­keen kurs­si oli pää­tök­ses­sään. Vii­mei­set­kin po­ri­lai­set kään­si­vät au­ton­sa no­kan koh­ti ete­lää. Pit­käl­le mat­kal­le läh­te­neit­ten – sekä ku­vaan­nol­li­ses­ti et­tä konk­reet­ti­ses­ti – ter­vei­set oli­vat tor­ni­o­lai­sil­le mu­ka­vaa kuul­ta­vaa: ”Kii­tos, saim­me tääl­tä pal­jon hyö­dyl­lis­tä ja tar­peel­lis­ta tie­toa tu­le­vaa työ­tä var­ten.” Kurs­si täyt­ti teh­tä­vän­sä.

Teks­ti ja ku­vat: Su­vi­seu­ra­tie­do­tus

1.6.2020

Pie­ta­ri sa­noi: "Kään­ty­kää ja ot­ta­kaa it­se ku­kin kas­te Jee­suk­sen Kris­tuk­sen ni­meen, jot­ta syn­tin­ne an­net­tai­siin an­teek­si. Sil­loin te saat­te lah­jak­si Py­hän Hen­gen." Ap. t. 2:38

Viikon kysymys