JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Toi­mi­kun­tien tar­peel­li­nen yh­teis­toi­min­ta­päi­vä Tam­pe­reel­la

Olli Outi
Uutiset
9.11.2015 11.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:21
2020010123211320151109110000

Tam­pe­reen Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen joh­to­kun­ta kut­sui mar­ras­kuun en­sim­mäi­se­nä lau­an­tai­na yh­dis­tyk­sen toi­mi­kun­tien edus­ta­jat yh­tei­seen kes­kus­te­luun. Ta­pah­tu­mas­sa to­det­tiin, et­tä di­gi­ta­li­soi­tu­mi­nen on hel­pot­ta­nut huo­mat­ta­vas­ti tie­dot­ta­mis­ta ja yh­tey­den­pi­toa. Myös edel­lis­vuo­den vas­taa­van­lai­nen ko­koon­tu­mi­nen oli ko­et­tu tar­peel­li­sek­si ja yh­dis­tyk­sen toi­min­taa edis­tä­väk­si.

Toi­mi­kun­tien työs­ken­te­ly kos­ket­taa suur­ta osaa yh­dis­tyk­sen jä­se­nis­tä. Vaik­ka vain osa heis­tä toi­mii toi­mi­kun­nis­sa, on nii­den alai­sis­sa työ­ryh­mis­sä, ja­ok­sis­sa ja yk­sit­täi­sis­sä työ­teh­tä­vis­sä val­ta­o­sa yh­dis­tyk­sen jä­se­nis­tä hoi­ta­mas­sa asi­oi­ta. Suu­res­ta yh­dis­tyk­ses­tä löy­tyy­kin työ­teh­tä­viä eri lah­joil­la hoi­det­ta­vik­si.

Sari-An­ne Tai­pa­le ko­kee toi­mi­kun­nan sih­tee­rin teh­tä­vän ole­van erään­lai­nen op­pi­mis­teh­tä­vä. Ko­kouk­sen val­mis­te­lun ja ko­kous­muis­ti­oi­den kir­joit­ta­mi­sen li­säk­si hän huo­leh­tii yh­des­sä pu­heen­joh­ta­jan kans­sa eri­tyi­ses­ti tie­dot­ta­mi­ses­ta.

Sari-Anne Taipale iloitsi siitä, että keskustelutilaisuus oli järjestetty.  Hänen mielestään vireälle keskustelulle ja toimikuntien väliselle asioiden jakamiselle olisi voinut suoda pidemmänkin ajan.

Sari-Anne Taipale iloitsi siitä, että keskustelutilaisuus oli järjestetty. Hänen mielestään vireälle keskustelulle ja toimikuntien väliselle asioiden jakamiselle olisi voinut suoda pidemmänkin ajan.

Sari-An­ne Tai­pa­le iloit­si sii­tä, et­tä kes­kus­te­lu­ti­lai­suus

oli jär­jes­tet­ty. Hä­nen mie­les­tään vi­re­äl­le kes­kus­te­lul­le

ja toi­mi­kun­tien vä­li­sel­le asi­oi­den ja­ka­mi­sel­le oli­si voi­nut

suo­da pi­dem­män­kin ajan.

Laa­jat ver­kos­tot eduk­si

Al­ku­har­tau­den pi­tä­nyt Han­nu Tai­pa­le muis­tut­ti, et­tä Sii­o­nin työs­sä saa ko­kea on­nis­tu­mis­ta ja iloa. Hän myös loh­dut­ti, et­tä vaik­ka jois­sain teh­tä­vis­sä saat­taa ko­kea lah­jat­to­muut­ta, Ju­ma­la siu­naa myös niis­sä.

Tä­hän viit­ta­si myös joh­to­kun­nan jä­sen Ee­ro Pel­lik­ka, kun hän suo­sit­te­li va­lit­se­maan toi­mi­kun­tiin asi­an­tun­ti­joi­den li­säk­si muil­la lah­joil­la va­rus­tet­tu­ja hen­ki­löi­tä. Hei­dän myö­tään kä­si­tel­tä­vät asi­at saa­vat usein raik­kai­ta nä­kö­kul­mia.

Toi­mi­kun­tien mer­ki­tys toi­min­nan or­ga­ni­soin­nis­sa ko­ros­tuu suu­res­sa yh­dis­tyk­ses­sä. On ko­et­tu hyö­dyl­li­sek­si, et­tä toi­mi­kun­nis­sa on eri-ikäi­siä ja eri elä­män­ti­lan­teis­sa ole­via hen­ki­löi­tä eri puo­lil­ta kau­pun­kia. Laa­jat ver­kos­tot hel­pot­ta­vat va­rain­han­kin­ta­työs­sä, kun toi­mi­kun­nan hen­ki­löil­lä on kul­la­kin omat tut­tun­sa lei­po­maan, ke­rää­mään ar­pa­lah­joi­tuk­sia ja ide­oi­maan toi­min­taa. Myös esi­mer­kik­si per­he- ja di­a­ko­ni­a­työs­sä laa­jat ver­kos­tot edis­tä­vät tuen ja tuen saa­jien koh­taa­mis­ta.

Ryh­mä­työ­ti­la ja What­sApp apu­na

Sii­o­nin työs­tä suu­ri osa on ai­kaa­kin vie­vää käy­tän­nön työ­tä. Haas­tet­ta tuo, et­tä kai­kil­la toi­mi­joil­la on myös oma hen­ki­lö­koh­tai­nen elä­män­sä mui­ne vel­vol­li­suuk­si­neen ja vaih­tu­vi­ne ti­lan­tei­neen. Useis­sa pu­heen­vuo­rois­sa iloit­tiin sii­tä, kuin­ka di­gi­ta­li­soi­tu­mi­nen on hel­pot­ta­nut toi­min­taa.

Toi­mi­kun­tien käyt­töön on luo­tu in­ter­net­poh­jai­nen ryh­mä­työ­ti­la ko­kous­muis­ti­oi­den ja mui­den tie­dos­to­jen tal­len­nuk­seen. Useim­pien pu­he­li­mis­ta löy­ty­vä What­sApp-so­vel­lus on no­peut­ta­nut ja hel­pot­ta­nut asi­ois­ta kes­kus­te­lua ja nii­den val­mis­te­le­mis­ta. Jopa pää­tök­siä on teh­ty vies­tin­tä­vä­li­nei­den avul­la il­man vi­ral­li­sia ko­kouk­sia.

Toi­mi­kun­nat edis­tä­vät tär­kein­tä teh­tä­vää

Usea toi­mi­kun­ta sai ti­lai­suu­des­sa tu­kea ja pa­lau­tet­ta toi­min­nal­leen. Lap­si- ja nuo­ri­so­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Jo­han­na Kris­to kir­ja­si mie­lel­lään muis­tiin nuo­ril­ta tul­leen toi­veen jär­jes­tää raa­mat­tu­luok­ka­toi­min­taa ny­kyis­tä enem­män. ​

Johanna Kristo väläytti, että toimikunnassa oli pohdittu nuorten toivetta raamattuluokkatoiminnan lisäämisestä, ja nuorille pyritäänkin järjestämään mahdollisuus kokoontua kodeissa pidettävän raamattuluokan lisäksi useammin myös toimitalolle.

Johanna Kristo väläytti, että toimikunnassa oli pohdittu nuorten toivetta raamattuluokkatoiminnan lisäämisestä, ja nuorille pyritäänkin järjestämään mahdollisuus kokoontua kodeissa pidettävän raamattuluokan lisäksi useammin myös toimitalolle.

Jo­han­na Kris­to vä­läyt­ti, et­tä toi­mi­kun­nas­sa oli poh­dit­tu

nuor­ten toi­vet­ta raa­mat­tu­luok­ka­toi­min­nan li­sää­mi­ses­tä,

ja nuo­ril­le py­ri­tään­kin jär­jes­tä­mään mah­dol­li­suus ko­koon­tua

ko­deis­sa pi­det­tä­vän raa­mat­tu­luo­kan li­säk­si use­am­min

myös toi­mi­ta­lol­le.

Kaik­ki kah­dek­san toi­mi­kun­taa kiin­teis­tö­toi­mi­kun­nas­ta seu­ra­toi­mi­kun­taan ovat tär­kei­tä. Ne edis­tä­vät jo­kai­nen omal­ta osal­taan rau­ha­nyh­dis­tyk­sen tär­kein­tä teh­tä­vää: Ju­ma­lan sa­nan ju­lis­ta­mis­ta.

Ee­ro Pel­lik­ka ku­va­si ver­taus­ku­val­li­ses­ti yh­teis­toi­min­ta­päi­vän joh­dan­to­sa­nois­saan, et­tä vaik­ka Mar­tan osa on tar­peel­li­nen, Ma­ri­an osa on tär­kein. Kun saam­me ol­la Ju­ma­lan sa­nan hoi­dos­sa, saam­me us­kol­le vah­vis­tus­ta ja voi­maa Mar­tan­kin osaan.

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys