JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tor­ni­on Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­ta on re­mon­tin vuok­si jal­kau­tet­tu seu­ra­kun­nan ti­loi­hin ja ko­tei­hin

Päivämies
Uutiset
11.3.2019 6.06

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302442320190311060600

Syk­syl­lä aloi­tet­tu Tor­ni­on Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­mi­ta­lon re­mont­ti on vuo­den alus­sa laa­jen­tu­nut kos­ke­maan myös eteis- ja kah­vi­o­ti­lo­ja. Seu­ra­toi­min­ta, raa­mat­tu­luo­kat, nuor­te­nil­lat sekä mo­net muut rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä jär­jes­te­tyt toi­min­nat ovat vä­li­ai­kai­ses­ti muis­sa ti­lois­sa.

Sun­nun­tai-il­lan seu­roil­le on löy­ty­nyt pi­to­pai­kak­si seu­ra­kun­nan ti­lat: nii­tä on jär­jes­tet­ty Pa­ras­nie­men seu­ra­kun­ta­ta­lol­la sekä Tor­ni­on ja Ala­tor­ni­on kir­kois­sa. Ko­dit ovat au­kais­seet ai­em­paa ak­tii­vi­sem­min oven­sa raa­mat­tu­luo­kil­le, lau­an­tai-il­lan seu­roil­le, van­hem­man väen tiis­tai­ker­hol­le ja toi­mi­kun­tien ko­kouk­sil­le.

Alu­eel­li­set nuor­ten per­jan­tai-il­lat pyö­ri­vät nor­maa­lis­ti, mut­ta nyt pi­to­paik­ka­na Tor­ni­on rau­ha­nyh­dis­tyk­sen si­jaan ovat ym­pä­ris­tön rau­ha­nyh­dis­tyk­set. Osa toi­min­nas­ta on vuo­den tau­ol­la, esi­mer­kik­si päi­vä­ker­ho­toi­min­ta odot­taa tau­on jäl­keen pää­se­vän­sä syk­syl­lä uu­sit­tui­hin ker­ho­ti­loi­hin.

Ra­ken­ta­vaa yh­teis­työ­tä

Tor­ni­on Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Is­mo Kan­gas­tien mu­kaan evak­ko­ti­lat ovat käy­tös­sä noin vii­den kuu­kau­den ajan.

– Lai­toim­me syk­syl­lä seu­ra­kun­nal­le ky­se­lyn mah­dol­li­sis­ta tar­vit­ta­vis­ta ti­lois­ta ja päi­vis­tä. Olem­me erit­täin kii­tol­li­sia sii­tä, et­tä seu­ra­kun­ta jär­jes­ti meil­le ti­lat niin hy­vin ja mut­kat­to­mas­ti käyt­töön. Muu­ta­mia pääl­lek­käi­syyk­siä so­vit­te­lim­me ja saim­me ne hel­pos­ti jär­jes­tet­tyä, Kan­gas­tie muis­te­lee.

Seu­ra­kun­nan suh­tau­tu­mi­nen on Kan­gas­tien mu­kaan ol­lut myön­teis­tä, avoin­ta ja vil­pi­tön­tä.

– Olem­me ko­ke­neet tä­män ra­ken­ta­va­na, hän to­te­aa.

Ru­tii­nit ka­to­a­vat

Kan­gas­tien mu­kaan ti­lan­tees­ta löy­tyy sekä hait­to­ja et­tä etu­ja.

– Nor­maa­li seu­ra­toi­min­nan niin sa­no­tut ru­tii­nit ka­to­aa, kun jou­tuu toi­mi­maan uu­des­sa ym­pä­ris­tös­sä. Myös kah­vi­tus tuo omat haas­teen­sa. Sii­vouk­ses­ta pi­tää huo­leh­tia heti ti­lai­suu­den jäl­keen.

Se­kin mie­ti­tyt­tää, mah­tu­vat­ko kaik­ki seu­ra­vie­raat tur­val­li­ses­ti seu­ra­ti­lai­suuk­siin, kun ol­laan pie­nem­mis­sä ti­lois­sa.

– Löy­tä­vät­kö kaik­ki seu­ra­vie­raat nyt oi­ke­aan paik­kaan seu­roi­hin, kun seu­ra­pai­kat vaih­tu­vat? Tie­dot­ta­mi­nen ja SRK:n jul­kai­su­jen myyn­ti tuo­vat myös omat haas­teen­sa, miet­tii Kan­gas­tie.

Seu­ra­kun­nan ti­lat tu­tuik­si

Eduk­si voi­si aja­tel­la, et­tä seu­ra­kun­nan ti­lat tu­le­vat tu­tum­mik­si.

– Opit­tai­siin­ko käy­mään täl­lä ta­val­la hel­pom­min myös kir­kos­sa sa­nan­kuu­los­sa?

Kan­gas­tie ajat­te­lee väis­tö­ti­lois­sa toi­mi­mis­ta myös lä­he­tys­työn nä­kö­kul­mas­ta.

– Eh­kä sel­lai­nen ih­mi­nen, joka on et­si­väl­lä mie­lel­lä, saat­taa hel­pom­min tul­la seu­roi­hin ja Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon seu­ra­kun­nan ti­loi­hin.

Jo en­nen re­mont­tia Tor­ni­os­sa jär­jes­tet­tiin ker­ran kuus­sa kirk­ko­seu­rat.

Teks­ti: Tii­na Tof­fe­ri

Kuva: Mer­ja Sor­ja­nen

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 6.3.2019

4.6.2020

Ku­kaan, joka pu­huu Ju­ma­lan Hen­gen val­taa­ma­na, ei voi sa­noa: "Jee­sus on ki­rot­tu." Ku­kaan ei myös­kään voi sa­noa: "Jee­sus on Her­ra", muu­ten kuin Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. 1 Kor. 12:3

Viikon kysymys