JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tu­hat raa­ma­tun­tut­ki­jaa Hel­sin­kiin

Uutiset
25.7.2018 13.00

Hel­sin­ki isän­nöi en­si vii­kol­la Suo­men his­to­ri­an suu­rin­ta te­o­lo­gi­an alan tie­teel­lis­tä kon­fe­rens­sia. Yli­o­pis­tol­le saa­puu tuol­loin yli tu­hat raa­ma­tun­tut­ki­muk­sen asi­an­tun­ti­jaa. 30.7.–3.8. jär­jes­tet­tä­vä suur­kon­fe­rens­si ra­ken­tuu kym­me­nis­tä oh­jel­ma­yk­si­köis­tä ja lu­en­nois­ta, jois­ta osa on ylei­söl­le avoi­mia.

Ta­pah­tu­man ai­he­pii­rit vaih­te­le­vat laa­jas­ti teks­ti- ja kult­tuu­ri­his­to­ri­as­ta Raa­ma­tun teks­tien käyt­töön myö­hem­pi­nä ai­koi­na.

– Ek­se­ge­tii­kas­sa on kyse pal­jon muus­ta­kin kuin Raa­mat­tuun va­li­koi­tu­nei­den teks­tien tut­ki­muk­ses­ta. Tut­ki­jat tar­kas­te­le­vat his­to­ri­aa laa­jas­ti mui­nai­ses­ta Lähi-idäs­tä an­tii­kin Vä­li­me­reen. Tut­ki­mu­sai­neis­toi­na toi­mi­vat sekä kir­jal­li­set et­tä ma­te­ri­aa­li­set läh­teet, Uu­den tes­ta­men­tin krei­kan yli­o­pis­ton­leh­to­ri, do­sent­ti Ou­ti Leh­ti­puu to­te­aa.

Li­säk­si tut­ki­mus­nä­kö­kul­mis­sa riit­tää va­ri­aa­ti­o­ta; esi­mer­kik­si juu­ta­lais­ten ja kris­til­lis­ten teks­tien tul­kin­nas­sa eri ai­koi­na riit­tää tut­kit­ta­vaa, Leh­ti­puu jat­kaa.

Hel­sin­ki: kom­pak­ti ko­kous­paik­ka

Hel­sin­ki va­li­koi­tui Leh­ti­puun mu­kaan ko­kous­pai­kak­si, kos­ka se tun­ne­taan te­hok­kaa­na, toi­mi­va­na, tur­val­li­se­na ja riit­tä­vän kom­pak­ti­na.

– Yk­si syy on myös sii­nä, et­tä olen ol­lut it­se ak­tii­vi­nen toi­sen jär­jes­tä­vän ta­hon eli Eu­roo­pan raa­ma­tun­tut­ki­muk­sen seu­ran hal­li­tuk­ses­sa. Alan suu­rim­man ame­rik­ka­lai­sen jär­jes­tön mu­kaan­tu­lo pai­sut­ti mit­ta­suh­teet ihan omaan ko­ko­luok­kaan­sa, Leh­ti­puu ku­vai­lee.

Ar­vos­tet­tu suo­ma­lai­nen tut­ki­mus

Suo­ma­lai­sen raa­ma­tun­tut­ki­muk­sen mo­ni­puo­li­suut­ta ar­vos­te­taan maa­il­mal­la. Leh­ti­puun mu­kaan sil­lä on pit­kien pe­rin­tei­den li­säk­si kan­sain­vä­li­ses­ti erit­täin hyvä mai­ne.

– Hel­sin­gin yli­o­pis­ton ek­se­ge­tii­kan tut­ki­mus on laa­ja-alais­ta. Maa­il­mas­sa ei ole ko­vin mon­ta yli­o­pis­toa, jois­sa teh­täi­siin yh­tä mo­ni­puo­li­ses­ti alan tut­ki­mus­ta.

Li­sä­tie­to­ja ai­hees­ta löy­dät kon­fe­rens­sin verk­ko­si­vuil­ta.

Kai­kil­le avoi­met ti­lai­suu­det nä­ky­vät Hel­sin­gin yli­o­pis­ton ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ris­sa.

Kuva: SRK:n kuva-ar­kis­to

29.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Koot­kaa it­sel­len­ne aar­tei­ta tai­vaa­seen. Siel­lä ei koi ei­kä ruos­te tee tu­ho­jaan ei­vät­kä var­kaat mur­tau­du si­sään ja va­ras­ta. Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sy­dä­me­si." Matt. 6:20-21

Viikon kysymys