JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tu­ki­kum­mit edis­tä­vät syr­jäy­ty­mis­vaa­ras­sa ole­vien las­ten har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia

Uutiset
12.8.2014 6.50

Tu­ki­kum­mit on sää­tiö, joka pyr­kii aut­ta­maan syr­jäy­ty­mis­vaa­ras­sa ole­via lap­sia ja nuo­ria muun mu­as­sa har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia tu­ke­mal­la. Sää­tiö ke­rää tätä tar­koi­tus­ta var­ten va­ro­ja, jot­ka ka­na­voi­daan Kir­kon di­a­ko­ni­a­ra­has­ton kaut­ta tu­kea tar­vit­se­vil­le per­heil­le.

– Kun­tien lei­ka­tes­sa har­kin­nan­va­rai­sia avus­tuk­si­aan avun tar­ve kas­vaa. Ha­ki­jois­sa on yhä enem­män per­hei­tä, jot­ka ei­vät muu­ten ole di­a­ko­ni­a­työn asi­ak­kai­na eli joi­den elä­mä on muu­ten ta­sa­pai­nos­sa, mut­ta las­ten har­ras­tus­ten mak­sa­mi­seen ei ole va­raa. Sana kir­kon ja­ka­mis­ta avus­tuk­sis­ta on läh­te­nyt kier­tä­mään, Kir­kon di­a­ko­ni­a­ra­has­ton sih­tee­ri Sari Nie­mi­nen ker­too.

Avus­tuk­sia myön­net­tä­es­sä huo­mi­oi­daan per­heen ta­lou­del­li­sen ti­lan­teen li­säk­si myös muut mah­dol­li­set syr­jäy­ty­mi­sen ris­ki­te­ki­jät.

– Oli­si toi­vot­ta­vaa, et­tä lap­si ei jou­tui­si kär­si­mään en­sim­mäi­se­nä sii­tä, jos esi­mer­kik­si van­hem­pi jou­tuu työt­tö­mäk­si tai ta­pah­tuu jo­tain muu­ta yl­lät­tä­vää. Krii­si­ti­lan­teis­sa har­ras­tuk­sen mer­ki­tys voi ol­la lap­sel­le eri­tyi­sen suu­ri, Nie­mi­nen sa­noo.

Avus­tuk­sia myön­ne­tään har­ras­tus­ten vä­lit­tö­miin kus­tan­nuk­siin: lu­ku­kau­si­mak­sui­hin ja har­ras­tus­vä­li­nei­siin. Mo­ni­lap­si­sia per­hei­tä voi­daan tu­kea esi­mer­kik­si sel­lais­ten har­ras­tus­vä­li­nei­den han­kin­nas­sa, jois­ta voi­vat hyö­tyä myös nuo­rem­mat si­sa­ruk­set.

Tu­ki­kum­mien ja­ka­mat lah­joi­tuk­set koh­dis­te­taan ai­na tie­tyl­le lap­sel­le. Avus­tuk­sia myön­ne­tään vain sel­lai­siin kus­tan­nuk­siin, joi­ta ei ole saa­tu ei­kä saa­da ka­tet­tua muu­al­ta. Vuon­na 2013 Kir­kon di­a­ko­ni­a­ra­has­to tuki Tu­ki­kum­mien va­roil­la noin 2 000 lap­sen har­ras­tus­ta ja opis­ke­lua.

– Avus­tuk­sia ei voi käyt­tää esi­mer­kik­si per­heen yh­tei­seen vir­kis­tys­toi­min­taan. Tu­ki­kum­mit toi­mi­vat myös täy­sin va­paa­eh­tois­poh­jal­ta – mi­tään ke­räys­kus­tan­nuk­sia ei ole, kaik­ki ra­hat toi­mi­te­taan ly­hen­tä­mät­tö­mä­nä tie­tyn lap­sen tiet­tyyn tar­pee­seen, Nie­mi­nen sa­noo.

Li­sä­tie­toa Tu­ki­kum­mit-avus­tuk­sis­ta löy­tyy tääl­tä.

HannaKallunki
28.2.2020

Sy­vyy­des­tä minä huu­dan si­nua, Her­ra. Her­ra, kuu­le mi­nun ää­ne­ni. Ps. 130:1-2

Viikon kysymys