JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

”Tul­kaa, sil­lä kaik­ki on val­mis­tet­tu!”

Uutiset
23.4.2014 13.08

​ Kii­ras­tors­tai­na ku­mah­te­li­vat kel­lot mo­nis­sa kir­kois­sa kut­su­en ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen. Näin myös Po­ris­sa. Ke­vä­tau­rin­ko pais­toi Län­si-Po­rin kir­kon ik­ku­noil­le ase­te­tuil­le rai­ruo­hoil­le, mut­ta alt­ta­ri oli pu­e­tet­tu vi­o­le­til­la vä­ril­lä ja kirk­ko­kan­san vaat­teet­kin oli­vat tum­ma­sä­vyi­siä.

Saar­nas­saan Yr­jö Tala ker­toi, mi­ten Jee­sus val­mis­tau­tui ope­tus­las­ten kans­sa viet­tä­mään vii­meis­tä yh­teis­tä ate­ri­aa. Jee­sus ei tar­vin­nut hui­kai­se­van kor­kei­ta kirk­ko­hol­ve­ja ja ho­pe­a­pi­ka­rei­ta ate­ri­oi­dak­seen vaan hä­nel­le kel­pa­si ta­val­li­nen koti ja ta­val­lis­ten ih­mis­ten seu­ra. Kun hän­tä ar­vos­tel­tiin täs­tä, Jee­sus vas­ta­si: ”Ei­vät ter­veet tar­vit­se pa­ran­ta­jaa, vaan sai­raat.”

Ehtoollista jakamassa Yrjö Tala ja Länsi-Porin seurakunnan kirkkoherra Mika Kyytinen.

Ehtoollista jakamassa Yrjö Tala ja Länsi-Porin seurakunnan kirkkoherra Mika Kyytinen.

Olim­me saa­pu­neet kau­nii­seen kirk­koon ur­ku­mu­sii­kin soi­des­sa. Sil­ti moni vie­ras saat­toi ko­kea tul­leen­sa kuor­mien uu­vut­ta­ma­na ja syn­ti­se­nä – kui­ten­kin Jee­suk­sen seu­raa­ja­na. Eh­kä sy­dä­mes­sä on ol­lut pyyn­tö, et­tä Raa­ma­tun sana an­tai­si voi­mia tä­hän päi­vään ja tu­le­vaan.

– Kii­reh­ti­viä as­ke­lei­ta ei tar­vi­ta, sil­lä Jee­sus on lä­hel­lä hen­ken­sä kaut­ta ja ha­lu­aa py­säh­tyä jo­kai­sen raa­ja­rik­koi­suut­ta tun­te­van vie­rel­le, Tala pu­hui.

Eh­tool­li­sel­le pol­vis­tu­via kirk­ko­vie­rai­ta loh­du­tet­tiin, et­tä Ju­ma­lal­le kel­va­taan vain us­kon kaut­ta, Jee­suk­sen an­si­on täh­den. Eh­tool­li­nen on tar­koi­tet­tu us­kon vah­vis­tuk­sek­si ja Jee­suk­sen muis­to­a­te­ri­ak­si.

Porilaiset sisarukset Aune Valli ja Laina Rimpiläinen kertoivat, että kiirastorstain ehtoollisjumalanpalvelukseen osallistuminen on heille tärkeä perinne.

Porilaiset sisarukset Aune Valli ja Laina Rimpiläinen kertoivat, että kiirastorstain ehtoollisjumalanpalvelukseen osallistuminen on heille tärkeä perinne.

Mik­si alt­ta­ri oli kii­ras­tors­tai­na pu­et­tu vi­o­le­tin vä­ri­siin teks­tii­lei­hin? Mitä ovat li­tur­gi­set vä­rit?

- li­tur­gi­sia vä­re­jä on Suo­men lu­te­ri­lai­sen kir­kon kirk­ko­vuo­des­sa vii­si: val­koi­nen, vih­reä, pu­nai­nen, vi­o­let­ti/si­ni­nen ja mus­ta

- li­tur­gi­set vä­rit ko­ros­ta­vat kirk­ko­vuo­den si­säl­tö­jä

- ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa kirk­ko­teks­tii­lit ja tie­tyt pa­pin vaa­te­tuk­sen osat ovat päi­vän li­tur­gi­sen vä­rin mu­kai­sia

- vi­o­let­ti on ka­tu­muk­sen, odo­tuk­sen ja pa­ran­nuk­sen väri, jota käy­te­tään muun mu­as­sa hil­jai­sel­la vii­kol­la

Läh­de: evl.fi

28.2.2020

Sy­vyy­des­tä minä huu­dan si­nua, Her­ra. Her­ra, kuu­le mi­nun ää­ne­ni. Ps. 130:1-2

Viikon kysymys