JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tu­lo­re­kis­te­ri kor­vaa kir­jeen­vaih­don vi­ra­no­mais­ten kans­sa

Päivämies
Uutiset
13.4.2019 6.32

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302443020190413063200

Tu­lo­re­kis­te­rin käyt­töö­not­to sel­keyt­tää pal­kan­mak­sa­jien työ­tä ja vä­hen­tää pos­ti­lii­ken­teen mää­rää.

Val­ta­kun­nal­li­nen Tu­lo­re­kis­te­ri on otet­tu käyt­töön or­ga­ni­saa­ti­ois­sa ja yri­tyk­sis­sä ku­lu­van vuo­den alus­sa. Tu­lo­re­kis­te­ri on jär­jes­tel­mä, joka tal­let­taa tie­dot pal­kan­mak­suis­ta ja työ­kor­vauk­sis­ta sekä kor­vaa vuo­si-il­moi­tuk­set esi­mer­kik­si Ve­ro­hal­lin­nol­le, va­kuu­tu­syh­ti­öil­le ja työ­e­lä­ke­a­lal­le. Tu­lo­re­kis­te­ri vä­lit­tää tie­dot myös muil­le nii­tä tar­vit­se­vil­le vi­ra­no­mai­sil­le.

Sys­tee­mi yk­sin­ker­tais­tuu

Re­kis­te­ri kos­ket­taa mui­den or­ga­ni­saa­ti­oi­den ta­voin myös rau­ha­nyh­dis­tyk­siä. Ne mer­kit­se­vät jär­jes­tel­mään muun mu­as­sa pu­hu­jien palk­ki­ot, mat­ka­kor­vauk­set ja sekä ve­rot­to­mat päi­vä­ra­hat. Mah­dol­lis­ten työ­suh­teis­ten pal­kat rau­ha­nyh­dis­tys niin ikään il­moit­taa tu­lo­re­kis­te­riin.

Tu­lo­re­kis­te­rin tar­koi­tus on hel­pot­taa pal­kan­mak­sa­jien eli ko­ti­ta­louk­sien sekä yri­tyk­sien työ­mää­rää kes­kit­tä­mäl­lä tie­dot ker­ral­la yh­teen paik­kaan. Kun kaik­ki palk­kio- ja pois­sa­o­lo­tie­dot ovat tal­les­sa Tu­lo­re­kis­te­ris­sä, nii­tä tar­vit­se­vat ta­hot saa­vat poi­mit­tua ne sa­mas­ta jär­jes­tel­mäs­tä.

– Ajas­sa taak­se­päin teh­tä­vien sel­vit­te­lyi­den mää­rä vä­he­nee - jos tie­dot on ker­ran an­net­tu, ei nii­tä enää ky­sy­tä uu­des­taan, Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen ta­lous­pääl­lik­kö Jou­ni Tii­ro­la ker­too.

Tie­dot siir­ty­vät re­kis­te­riin joko palk­ka­tie­to­jär­jes­tel­män tai asi­oin­ti­pal­ve­lun kaut­ta. Yk­si­tyis­hen­ki­löt voi­vat tar­kas­tel­la omia tie­to­jaan jär­jes­tel­män verk­ko­si­vuil­ta.

– Tu­lo­re­kis­te­ri­ot­teen saa tu­los­tet­tua, kun kir­jau­tuu tu­lo­re­kis­te­ri.fi-si­vul­ta säh­köi­seen asi­oin­ti­pal­ve­luun, Tii­ro­la neu­voo.

Mer­kit­tä­vä uu­dis­tus

Rau­ha­nyh­dis­tyk­set ovat Tii­ro­lan mu­kaan ot­ta­neet uu­dis­tuk­sen vas­taan va­ro­vai­sen myön­tei­ses­ti.

– Tu­lo­re­kis­te­rin vai­ku­tus on hoi­tu­nut yh­dis­tyk­sis­sä su­ju­vas­ti palk­ka.fi-pal­ve­lun kaut­ta, mut­ta osa on ko­ke­nut muu­tok­sen työ­lääk­si.

Vaik­ka uu­siin käy­tän­töi­hin tot­tu­mi­nen voi ot­taa ai­kan­sa, jär­jes­tel­mä edis­tää palk­ka­tie­to­jen il­moit­ta­mis­ta ja tal­let­ta­mis­ta mer­kit­tä­väs­ti.

– Uu­dis­tus on yk­si palk­ka­hal­lin­non his­to­ri­an suu­rim­mis­ta, Tu­lo­re­kis­te­rin verk­ko­si­vus­to vies­tit­tää.

Teks­ti ja gra­fiik­ka: Ee­va Poh­jo­la

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 10.4.2019

6.6.2020

Kris­tus on niin kuin ih­mis­ruu­mis, joka on yk­si ko­ko­nai­suus mut­ta jos­sa on mon­ta jä­sen­tä; vaik­ka jä­se­niä on mon­ta, ne kaik­ki yh­des­sä muo­dos­ta­vat yh­den ruu­miin. 1 Kor. 12:12

Viikon kysymys