JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

"Tun­tui kuin lau­lu olis tul­lut su­vis­tel­tas­ta!"

Uutiset
12.5.2020 6.20

Juttua muokattu:

12.5. 08:09
2020051208095620200512062000
Lauluryhmä toimi tilaisuudessa esilaulajana.

Lauluryhmä toimi tilaisuudessa esilaulajana.

Veikko Raappana

Lauluryhmä toimi tilaisuudessa esilaulajana.

Lauluryhmä toimi tilaisuudessa esilaulajana.

Veikko Raappana

Ju­tun koon­ti: Han­na Töl­li

Vii­me per­jan­tai­na 8. tou­ko­kuu­ta vie­tet­ty Sii­o­nin lau­lu­jen il­ta sai suu­ren suo­si­on: lä­he­tys­tä seu­rat­tiin yh­teen­sä 12 000 osoit­tees­ta – niin Suo­mes­ta kuin ul­ko­mail­ta­kin.

Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­ly­or­ga­ni­saa­ti­on to­teut­ta­ma il­ta oli sa­mal­la osa Ke­sä­seu­ra­ra­di­on ke­vät­lä­he­tys­tä.

Il­ta on edel­leen kat­sot­ta­vis­sa

Su­vi­seu­ro­jen Yo­u­tu­be-ka­na­val­la..

Ti­lai­suu­den to­teut­ta­jien ja kuu­li­joi­den kom­ment­te­ja il­las­ta:

Idea vir­tu­aa­li­ses­ta lau­luil­las­ta yk­sin ko­to­na tun­tui vai­sul­ta. Se vain voi­mis­tut­ti kai­puu­ta mat­ka­ys­tä­vien seu­raan.

Mut­ta jo il­lan lau­lu­va­li­koi­man nä­ke­mi­nen nos­ti tun­nel­maa. Aluk­si kuun­te­lin ur­ku­jen va­loi­saa soin­tia. Pian tu­tut sä­ve­let ja sa­nat tem­pa­si­vat mu­kaan lau­la­maan. Sa­mal­la muis­ti­ku­vis­sa al­koi­vat kul­kea mat­ka­ys­tä­vät, joi­den kans­sa näi­tä lau­lu­ja on en­nen lau­let­tu.

Yh­tey­den­tun­ne el­pyi. Täs­sä mat­ka­saa­tos­sa sana ruok­kii us­koa ja oh­jaa elä­mää tur­val­li­ses­ti, päi­vän ker­ral­laan.

"Jos huo­mi­nen päi­vä­kin huo­len­sa tuo, niin mik­si nyt kan­tai­sin nii­tä! Kun Her­ra­ni myös avun sil­loin­kin tuo...Ei lap­se­naan tar­vit­se sur­ra."

Yh­tei­se­nä pää­mää­rä­nä siin­tää ikui­nen juh­lai­lo tai­vaas­sa.

Ir­ja Ti­ai­nen


Oli tie­tys­ti har­mi, et­tä seu­ra­kan­sa ei voi­nut ol­la kir­kos­sa pai­kan pääl­lä. Oli­si ol­lut hie­noa ko­kea tun­nel­ma ja voi­ma­kas vei­suu. Nyt­kin tun­nel­ma oli tie­tys­ti ai­nut­laa­tui­nen, kun tie­si, et­tä lä­he­tys­tä kuun­te­lee tu­han­sia ih­mi­siä, jois­ta osa lau­laa mu­ka­na.

Äi­din puo­len su­vus­sa­ni on pit­kä pe­rin­ne Rau­han Sa­nan les­ta­di­o­lai­suu­des­ta, jo­ten lau­lu­pe­rin­ne on hy­vin tut­tu jo lap­suu­des­ta. Sii­o­nin lau­luis­sa on pal­jon­kin mi­nul­le tut­tu­ja ja rak­kai­ta, mut­ta eh­kä kaik­kein rak­kain on “Mä lau­le­len nyt ve­res­tä”. Häis­säm­me oli eh­tool­li­nen ja tämä lau­lu lau­let­tiin myös sil­loin. Ai­na se lii­kut­taa.

Lau­luil­lan toi­sek­si vii­mei­nen lau­lu “Mun ko­ti­ni tai­vaas­sa iha­na on” pu­hut­te­li tu­tul­la kau­niil­la sä­vel­mäl­lään ja sa­noil­laan. Hy­vin loh­dut­ta­va sa­no­ma tai­vas­toi­vos­ta elä­män epä­var­muu­den kes­kel­lä.

Kari Tii­ro­la, Haa­pa­jär­ven seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra


Lau­luil­lan ku­lu­es­sa ajat­te­lin, mi­ten mo­nen­lais­ta ko­ke­mus­ker­ros­tu­maa sii­nä voi­daan aja­tel­la ole­van maa­il­man­laa­jui­ses­ta yh­tei­söl­li­syy­des­tä oman elä­män hen­ki­lö­koh­tai­siin ko­ke­muk­siin ja tun­tei­siin. Mie­tin sitä, mi­ten mo­net ih­mi­set eri puo­lil­la maa­il­maa yh­ty­vät omis­sa olo­suh­teis­saan ja elä­män­ti­lan­teis­saan näi­hin lau­lui­hin.

” Ju­ma­lan rau­haa rin­nas­san­sa”, on ol­lut mie­li­lau­lu­ni nuo­ruu­des­ta as­ti. Lii­ku­tun ai­na sitä lau­la­es­sa­ni tai kuun­nel­les­sa­ni. Se si­säl­tää mi­nul­le tär­kei­tä mer­ki­tyk­siä ja kiin­nit­ty­mi­siä.

” Nyt ko­dis­ta lau­lun mä lau­lan” tuli hy­vin eri­tyi­sek­si, sil­lä se oli äi­ti­ni mie­li­lau­lu. Hän sai siir­tyä tai­vaan ko­tiin tä­män lau­lun saat­te­le­ma­na vii­me ke­sä­nä. Myös lau­luun ”Il­ta on tul­lut Luo­ja­ni” on tul­lut eri­tyis­sä­vy noi­hin äi­ti­ni vii­me het­kiin liit­ty­en.

Kirs­ti Tuik­ka­nen


Kes­tä­väs­tä tur­vas­ta on tä­män il­lan lau­luis­sa kuul­tu hy­vin mo­nel­la ta­val­la. Saa­koon näi­den lau­lu­jen sa­no­ma säi­lyä mei­dän sy­dä­mis­säm­me. Niin, et­tä muis­tai­sim­me elä­mäm­me mat­kal­la ai­na sen, et­tä ih­mi­sen tur­va vii­me kä­des­sä on Kaik­ki­val­ti­aas­sa Tai­vaan Ju­ma­las­sa.

Il­lan juon­ta­ja Tais­to Pel­to­nie­mi lau­luil­lan har­tau­des­sa


Kom­ment­te­ja Su­vi­seu­ro­jen so­me­ti­leil­lä:

- Oli­pa mu­ka­va kuun­nel­la ja pää­si ihan su­vi­seu­ra­tun­nel­maan. Tun­tui kuin lau­lu olis tul­lut su­vis­tel­tas­ta.

- Kii­tos jär­jes­tä­jil­le mu­ka­vas­ta lau­luil­las­ta. Tur­val­lis­ta oli aloit­taa vii­kon­lop­pu Sii­o­nin lau­lu­jen ja il­ta­har­tau­den myö­tä.

- Oli ai­van iha­na kuun­nel­la tääl­lä Ruot­sis­sa­kin.

- “Tai­vaas­sa mi­nul­la on si­nut…” Isä­ni pyy­si, et­tä lau­lai­sin sen hä­nel­le, kun olin sai­ras­vuo­teel­la. Vii­kon ku­lut­tua sii­tä isä­ni pää­si Tai­vaan ko­tiin.

- Olin mu­ka­na ja oli niin iha­nan kuu­los­ta lau­lua ja loh­du­tus­ta!

- Loh­dut­ta­vin­ta täs­sä poik­keu­sa­jas­sa on ol­lut koko tämä lau­luil­ta.

18.9.2020

Syn­tim­me ovat meil­le lii­an ras­kaat, mut­ta sinä an­nat ne an­teek­si. Au­tu­as se, jon­ka sinä va­lit­set! Hän saa tul­la luok­se­si ja asua py­hä­kös­sä­si. Ps. 65:4–5

Viikon kysymys