JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

​Tur­val­li­suu­soh­jaa­jat ju­tut­ti­vat nuo­ria Jäm­sän opis­to­seu­rois­sa

Uutiset
8.8.2014 7.15

Jäm­sän opis­to­seu­rois­sa kul­ki lau­an­tain ja sun­nun­tain vä­li­se­nä yö­nä nel­jän ai­kui­sen jouk­ko, joka ky­se­li nuor­ten kuu­lu­mi­sia ja muis­tut­ti nuk­ku­maan­me­nos­ta. He oli­vat tur­val­li­suu­soh­jaa­jia, joi­den pyr­ki­myk­se­nä oli edis­tää nuor­ten tur­val­li­suut­ta ja hy­vin­voin­tia seu­rois­sa.

Yön ai­ka­na tur­val­li­suu­soh­jaa­jat kes­kus­te­li­vat 100–200 nuo­ren kans­sa. Jo­kai­sel­la oh­jaa­jal­la oli joko so­si­aa­li-, ter­veys- tai kas­va­tu­sa­lan kou­lu­tus ja vank­ka las­ten, nuor­ten ja per­hei­den koh­taa­mi­sen ko­ke­mus.

Oh­jaa­jat kul­ki­vat pää­o­san yös­tä yh­te­nä ryh­mä­nä. Jos joku nuo­ri ha­lu­si kes­kus­tel­la vain yh­den oh­jaa­jan kans­sa, muut jäi­vät si­vum­mal­le odot­ta­maan. Oh­jaa­jat lä­hes­tyi­vät ken­täl­lä nuo­rim­pia nuo­ri­so­ryh­miä, ja kes­kus­te­lua syn­tyi hel­pos­ti.

Sa­mal­la kun nuo­ria oh­jat­tiin nuk­ku­maan, heil­tä tie­dus­tel­tiin, mitä van­hem­pien kans­sa oli so­vit­tu nuk­ku­maan­me­nos­ta. Useil­la nuo­ril­la oli eri­lai­sia so­pi­muk­sia asi­as­ta, mut­ta osa nuo­ris­ta ker­toi, et­tä van­hem­mat ei­vät ol­leet an­ta­neet nuk­ku­maan­me­nos­ta mi­tään oh­jei­ta.

Nuo­ret tar­vit­se­vat ai­kui­sen huo­len­pi­toa

Tur­val­li­suu­soh­jaa­jat ko­ki­vat, et­tä nuo­ret ot­ti­vat hei­dän kes­kus­te­lu­na­vauk­sen­sa asi­al­li­ses­ti vas­taan. Oh­jaa­jat ker­toi­vat yl­lät­ty­neen­sä myön­tei­ses­ti yön ko­ke­muk­sis­ta.

– Huo­ma­sim­me, et­tä suu­rin osa nuo­ris­ta kan­taa si­säl­lään tur­val­li­suut­ta, joka tu­lee vä­lit­tä­mi­sen kult­tuu­ris­ta. Täl­lai­set ka­ve­rit toi­vat sel­väs­ti tur­vaa nuo­rel­le, jos­ta saat­toi lu­kea si­säis­tä tur­vat­to­muut­ta. Jäim­me miet­ti­mään, et­tä toi­vot­ta­vas­ti nuo­ri huo­maa ole­van­sa lä­him­mil­leen tär­keä, ker­toi yk­si mu­ka­na ol­leis­ta ai­kui­sis­ta.

Jon­kin ver­ran huol­ta he­rät­ti to­del­la nuor­ten, 12–13-vuo­ti­ai­den, yö­py­mi­nen yk­sin seu­ra-alu­eel­la il­man ni­met­tyä tur­val­lis­ta ai­kuis­ta tai eril­lään van­hem­mis­taan. Se ai­heut­ti nuo­ris­sa tur­vat­to­muu­den tun­net­ta ja tar­vet­ta ai­kui­sen tu­el­le ja huo­mi­ol­le. Tur­val­li­suu­soh­jaa­jat pyr­ki­vät sel­vit­tä­mään, oli­ko täl­lai­nen nuo­ri tur­vas­sa ja tie­si­kö hän, mis­tä saa tar­vi­tes­saan apua. Seu­ra­oh­jeis­tuk­ses­sa toi­vo­taan, et­tä al­le 18-vuo­ti­aat ma­joit­tu­vat van­hem­pien­sa lä­hel­le.

Pääl­lim­mäi­sek­si oh­jaa­jien mie­leen jäi­vät rau­hal­li­set, va­loi­sat ja us­ko­vai­set nuo­ret, joil­la on tar­vet­ta kes­kus­tel­la asi­ois­ta ai­kuis­ten kans­sa. Tur­val­li­suu­soh­jaa­jat koh­ta­si­vat kiel­teis­tä suh­tau­tu­mis­ta nuor­ten ta­hol­ta vain vä­hän.

Idea esi­tyk­ses­tä

Tur­val­li­suu­soh­jaa­ja­toi­min­ta oli Jäm­säs­sä uu­si ko­kei­lu, jon­ka sai vas­tuul­leen ter­vey­den­huol­to­toi­mi­kun­nas­ta las­ten­hoi­don pääl­lik­kö An­ni Mä­ki­nen. Hän ker­toi na­pan­neen­sa ide­an SRK:lta tul­lees­ta Suur­ten seu­ro­jen tur­val­li­suus -esi­tyk­ses­tä.

Esi­tyk­ses­sä to­de­taan muun mu­as­sa, et­tä on hyvä muis­taa, et­tä lap­set ja nuo­ret ovat ai­na seu­rois­sa­kin van­hem­pien­sa vas­tuul­la. Toi­vot­ta­vaa on, et­tä mi­kä­li van­hem­mat ei­vät it­se ole seu­ra-alu­eel­la, he ni­me­ä­vät alai­käi­sel­le tu­tun ja tur­val­li­sen vas­tuu­ai­kui­sen, jo­hon hän voi tur­vau­tua ja jo­hon seu­ra­or­ga­ni­saa­tio voi ol­la tar­vit­ta­es­sa yh­tey­des­sä.

Toi­min­taa kan­nat­taa jat­kaa

Tur­val­li­suu­soh­jaa­jien toi­min­taa on hyvä jat­kaa ja laa­jen­taa se kos­ke­maan myös per­jan­tain ja lau­an­tain vä­lis­tä yö­tä.

– Tur­val­li­suu­teen liit­ty­viä asi­oi­ta on hyvä pi­tää esil­lä, jot­ta tur­val­li­suu­des­ta ja huo­len­pi­dos­ta syn­tyy kes­kus­te­lua per­heis­sä ja ta­paa­mi­sis­sa, to­te­si­vat teh­tä­väs­tään in­nos­tu­neet oh­jaa­jat.

Lue li­sää ai­hees­ta 6.8. il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

Kuva: Kari Ven­ga­sa­ho

29.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Koot­kaa it­sel­len­ne aar­tei­ta tai­vaa­seen. Siel­lä ei koi ei­kä ruos­te tee tu­ho­jaan ei­vät­kä var­kaat mur­tau­du si­sään ja va­ras­ta. Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sy­dä­me­si." Matt. 6:20-21

Viikon kysymys