JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Työ­tä ko­ti­paik­ka­kun­nan par­haak­si – Tuk­hol­man Rau­ha­nyh­dis­tys 50 vuot­ta

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
7.1.2016 7.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:24
2020010123241420160107070000
KUVA: PEKKA OJANNE

KUVA: PEKKA OJANNE

KUVA: PEKKA OJANNE

KUVA: PEKKA OJANNE

Tuk­hol­man rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä juh­lit­tiin vii­me vuo­den lop­pu­puo­lel­la yh­dis­tyk­sen juh­la­vuot­ta. Lap­set lau­loi­vat juh­las­sa.

Tuk­hol­man Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja As­sar Tu­ru­nen toi­vot­ti kaik­ki vie­raat ter­ve­tul­leik­si. Hän pu­hui Ju­ma­lan an­ta­mis­ta lah­jois­ta.

Assar Turunen on Tukholman Rauhanyhdistyksen puheenjohtaja. – Tärkeintä on, että olemme saaneet pitää uskon Jumalan suuresta armosta, hän tähdensi puheessaan.

Assar Turunen on Tukholman Rauhanyhdistyksen puheenjohtaja. – Tärkeintä on, että olemme saaneet pitää uskon Jumalan suuresta armosta, hän tähdensi puheessaan.

KUVA: PEKKA OJANNE

As­sar Tu­ru­nen on Tuk­hol­man Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja. – Tär­kein­tä on,

et­tä olem­me saa­neet pi­tää us­kon Ju­ma­lan suu­res­ta ar­mos­ta, hän täh­den­si pu­hees­saan.

Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­tä jat­ke­taan Ju­ma­lan las­ten kaut­ta hei­dän lah­joil­laan.

Pie­ni jouk­ko on kas­va­nut

Al­ku­har­tau­des­sa Ola­vi Ojan­ne pu­hui Je­re­mi­an kir­jan 29. lu­vun 7. ja­keen joh­dol­la sii­tä, kuin­ka teem­me työ­tä sen paik­ka­kun­nan hy­väk­si, jo­hon Ju­ma­la on mei­dät joh­dat­ta­nut.

Ju­ma­la on siu­nan­nut run­saas­ti Tuk­hol­man Rau­ha­nyh­dis­tys­tä. Pie­nes­tä jou­kos­ta on kas­va­nut yh­dis­tys, jos­sa on suu­ri jouk­ko lap­sia. On myös oma talo, jo­hon ko­koon­tua. Ojan­ne to­te­si, et­tä on syy­tä kiit­tää tai­vaal­lis­ta Isää.

Vuo­det ku­lu­vat, Ju­ma­lan sana py­syy

Veli-Mat­ti Heik­ki­nen toi SFC:n joh­to­kun­nan puo­les­ta ter­veh­dyk­sen Psal­min 119:105 sa­noin: ”Si­nun sa­na­si on jal­kai­ni kynt­ti­lä ja val­keus teil­lä­ni.” Vuo­det ovat vie­ri­neet, mut­ta Ju­ma­lan sana on py­sy­nyt.

Timo ja Ritva Löppönen sekä Veli-Matti Heikkinen toivat juhlaan SFC:n tervehdyksen.

Timo ja Ritva Löppönen sekä Veli-Matti Heikkinen toivat juhlaan SFC:n tervehdyksen.

KUVA: TOM NYMARK

Heik­ki­nen ker­toi Ruot­sin rau­ha­nyh­dis­tys­ten his­to­ri­as­ta ja kiit­ti kuu­li­joi­ta hy­väs­tä yh­teis­työs­tä.

– Muis­tam­me mo­nia vel­jiä ja si­sa­ria, jot­ka ovat teh­neet työ­tä tääl­lä – työn­ne on tär­ke­ää. Suu­rin kii­tos kuu­luu Tai­vaan Isäl­le.

Heik­ki­nen to­te­si, et­tä nyt on nuo­rem­man su­ku­pol­ven työ­vuo­ro. Hän muis­te­li Jee­suk­sen sa­no­ja: sa­toa on pal­jon, mut­ta ru­koil­kaa Isää, et­tä hän lä­het­täi­si li­sää työ­mie­hiä pel­lol­le.

Teks­ti: Mai­re Bengt­sen

Lue li­sää tä­nään il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

4.6.2020

Ku­kaan, joka pu­huu Ju­ma­lan Hen­gen val­taa­ma­na, ei voi sa­noa: "Jee­sus on ki­rot­tu." Ku­kaan ei myös­kään voi sa­noa: "Jee­sus on Her­ra", muu­ten kuin Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. 1 Kor. 12:3

Viikon kysymys