JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Us­ko on lah­ja, to­det­tiin Tai­val­kos­ken pe­rin­tei­ses­sä nuor­te­nil­las­sa

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
26.4.2014 12.19

Juttua muokattu:

1.1. 23:31
2020010123314220140426121900

Lan­ka­lau­an­tai­na Tai­val­kos­kel­la pi­det­tiin Koil­lis­maan alu­eel­li­nen nuor­te­nil­ta, jos­sa kes­kus­tel­tiin lä­he­tys­työs­tä. SRK:n lä­he­tys­työn sih­tee­ri Juha Kaa­ri­vaa­ra pu­hui alus­tuk­ses­saan lä­he­tys­työn raa­ma­tul­li­ses­ta pe­rus­tas­ta ja his­to­ri­as­ta sekä poh­ti lä­he­tys­työn mer­ki­tys­tä täs­sä ajas­sa.

Hil­jai­sen vii­kon nuor­te­nil­ta on Tai­val­kos­kel­la pe­rin­ne, joka on saa­nut al­kun­sa 1980-lu­vun al­ku­puo­lel­la. Il­ta ko­ko­aa nuo­ria myös ym­pä­ris­tö­kun­nis­ta.

Alus­tuk­ses­saan Kaa­ri­vaa­ra ker­toi, et­tä SRK te­kee lä­he­tys­työ­tä mo­nel­la ta­paa. Ul­ko­mail­le teh­dään lä­he­tys­mat­ko­ja ja jul­kai­su­ja kään­ne­tään eri kie­lil­le. Ra­di­on ja in­ter­ne­tin kaut­ta seu­roi­hin pää­see kaik­ki­al­ta maa­il­mas­ta.

Alus­tuk­sen jäl­kei­ses­sä kes­kus­te­lus­sa tuli esil­le se, et­tä us­ko Ju­ma­laan on lah­ja, ei it­ses­tään­sel­vyys. Jo­kai­nen us­ko­vai­nen te­kee lä­he­tys­työ­tä elä­es­sään us­kon­sa mu­kai­ses­ti. Ju­ma­la voi ava­ta ti­lan­tei­ta, jois­sa saa ker­toa us­kos­taan ja evan­ke­liu­min ilo­sa­no­mas­ta muil­le ih­mi­sil­le.

Pu­heen­vuo­rois­sa kuul­tiin ko­ke­muk­sia sii­tä, kuin­ka odo­tet­tu­ja ja tär­kei­tä lä­he­tys­seu­rat ovat seu­duil­la, jois­sa seu­ro­ja jär­jes­te­tään vain vä­hän. Sari Va­sa­lam­pi muis­te­li lap­suut­taan, kuin­ka Län­si-La­pis­sa jär­jes­tet­tiin kah­det lä­he­tys­seu­rat vuo­des­sa, syk­syl­lä ja ke­vääl­lä. Oli juh­la, kun seu­rat saa­tiin ko­tiin.

Ree­ta Ty­nin pää­si­äi­seen alu­eel­li­nen nuor­te­nil­ta kuu­luu erot­ta­mat­to­mas­ti, sa­moin kuin pit­kä­per­jan­tai­na pi­det­tä­vä kär­si­my­sa­jan lau­lu­jen il­ta.

– Oli kiin­nos­ta­va kuul­la lä­he­tys­työs­tä, myös sen his­to­ri­as­ta. Ja sii­tä, kuin­ka lä­he­tys­seu­rat ovat ol­leet odo­tet­tu­ja, Ree­ta sa­noi.

Teks­ti: Ree­ta Tyni ja Em­mi Va­sa­lam­pi

Kuva: Juha Kaa­ri­vaa­ra

5.7.2020

Jee­sus sa­noo: "Mene, älä­kä enää tee syn­tiä." Joh. 8:11

Viikon kysymys