JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Us­ko, toi­vo ja rak­kaus esil­lä Su­vi­seu­ro­jen ava­jai­sis­sa

Uutiset
29.6.2018 14.18

Su­vi­seu­ro­jen pää­tar­koi­tus on, et­tä jo­kai­nen sa­nan­kuu­li­ja saa tun­tea sy­dä­mes­sään evan­ke­liu­min voi­man, to­te­si SRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Tas­ki­la Su­vi­seu­ro­jen ava­jais­pu­hees­saan tä­nään.

Hän toi­vot­ti kaik­ki sy­dä­mel­li­ses­ti ter­ve­tul­leik­si ta­pah­tu­maan.

Tas­ki­la luki pu­hees­saan ot­teen Ko­rint­to­lais­kir­jees­tä: ”Niin py­sy­vät nämä kol­me: us­ko, toi­vo, rak­kaus. Mut­ta suu­rin niis­tä on rak­kaus.” (1. Kor. 13:13.)

– Nämä kol­me sa­naa liit­ty­vät lä­hei­ses­ti su­vi­seu­ra­val­mis­te­lui­hin ja odo­tuk­seen.

Tas­ki­la to­te­si, et­tä sa­nat si­säl­tä­vät Ju­ma­lan lah­jan.

– Vii­mei­sin, rak­kaus, on tul­lut jul­ki Jee­suk­ses­sa Kris­tuk­ses­sa. Hä­nen so­vi­tus- ja luo­mis­työn­sä täh­den Ju­ma­la osoit­ti rak­kau­ten­sa mei­tä syn­ti­siä koh­taan. Us­ko avaa toi­von ian­kaik­ki­ses­ta elä­mäs­tä, joka on us­kon lo­pul­li­nen pää­mää­rä.

Sa­nan saar­na kes­keis­tä

Ju­ma­lan rak­kaus lä­hes­tyy Tas­ki­lan mu­kaan ih­mi­siä si­ten, et­tä Ju­ma­la il­moit­taa heil­le tah­ton­sa. Hän avaa seu­ra­kun­tan­sa kaut­ta muut­tu­ma­ton­ta sa­naan­sa, ke­ho­tus­ta pa­ran­nuk­seen mut­ta en­nen kaik­kea ilo­sa­no­maa.

– Sa­nan saar­na on näi­den­kin Su­vi­seu­ro­jen kes­kei­nen oh­jel­ma.

Ju­ma­lan sa­nan muut­tu­mat­to­muus on pe­rus­ta, jos­ta kä­sin tu­lee tar­kas­tel­la asi­oi­ta, esi­mer­kik­si pyr­ki­mys­tä sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien avi­o­lii­ton hy­väk­sy­mi­ses­tä kir­kos­sam­me.

– Jos tä­män hy­väk­syi­sim­me, kor­vai­sim­me Ju­ma­lan sa­nan ih­mi­sen sa­nal­la.

Kuin py­hiin­va­el­luk­sel­la

La­pu­an hiip­pa­kun­nan piis­pa Simo Peu­ra toi ava­jai­siin La­pu­an hiip­pa­kun­nan ter­veh­dyk­sen. Hän ver­ta­si kris­ti­tyn elä­mää py­hiin­va­el­luk­seen.

– Mat­kaa teh­dään yh­des­sä, ja mat­ka­ra­vin­to saa­daan Ju­ma­lan sa­nas­ta.

Peu­ra to­te­si, et­tä Kris­tus on mat­kal­la ylin pai­me­nem­me. Hä­nen hen­ken­sä oh­jaa py­sy­mään tur­val­li­sel­la tiel­lä.

– Mo­net ovat läh­te­neet jäl­leen ker­ran tän­ne Su­vi­seu­roi­hin kuin vuo­sit­tain to­teu­tu­val­le py­hiin­va­el­luk­sel­le. Si­sin kai­paa hen­gen vir­voi­tus­ta, ha­lu­taan pääs­tä us­ko­nys­tä­vien jouk­koon ja ja­ka­maan kuu­lu­mi­sia.

”Täyt­tä­kää kirk­ko­jen pen­kit”

Peu­ra to­te­si, et­tä van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­nen lii­ke ha­lu­aa vaa­lia omaa pe­rin­net­tään ja toi­mia kir­kon par­haak­si. Liik­keen pa­nos on ol­lut hä­nen mu­kaan­sa kirk­koa ra­ken­ta­va ja yh­teis­työ­ha­kui­nen.

– Kir­kol­le on hy­väk­si, et­tä rau­ha­nyh­dis­tyk­sen jä­se­net pal­ve­le­vat kirk­koa työn­te­ki­jöi­nä ja hal­lin­non eri ta­soil­la.

Hän toi­voi, et­tä van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­set osal­lis­tui­si­vat ak­tii­vi­ses­ti seu­ra­kun­ta­vaa­lei­hin ja ju­ma­lan­pal­ve­lu­se­lä­mään:

– Täyt­tä­kää kirk­ko­jen pen­kit sun­nun­tai­sin.

Seu­ro­jen yti­mes­sä

ää­ne­kos­ken Su­vi­seu­ro­jen pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Rei­jo Peu­ra toi­vot­ti seu­ra­vie­raat ter­ve­tul­leik­si ää­ne­kos­kel­le su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­on puo­les­ta. Hän toi­voi, et­tä myös vies­ti­mien ää­res­sä seu­ro­ja kuun­te­le­vat ko­ke­vat ole­van­sa mu­ka­na.

Peu­ra ver­ta­si Su­vi­seu­ro­ja ko­ti­seu­roi­hin:

– Olet­te tul­leet mei­dän ko­ti­seu­dul­le. Toi­von tä­män tuo­van tei­dän mie­leen­ne ko­din läm­mön.

Peu­ra to­te­si seu­ra­tun­nuk­sen teks­tin ”Si­nun syn­ti­si an­ne­taan an­teek­si” ker­to­van ko­ti­seu­rois­ta, jois­sa Jee­sus oli pu­hu­ja­na. Jee­suk­sen työ jat­kuu Su­vi­seu­rois­sa­kin lä­he­tys­käs­kyn mu­kai­ses­ti: ”Men­kää kaik­keen maa­il­maan ja saar­nat­kaa pa­ran­nus­ta.”

– Täs­sä olem­me ai­van seu­ro­jen yti­mes­sä, kun to­teu­tam­me Jee­suk­sen an­ta­maa teh­tä­vää. Nämä sa­nat ovat kan­ta­neet seu­ra­val­mis­te­luis­sa­kin.

Su­ju­vaa seu­ra­o­loa

Rei­jo Peu­ra ker­toi, et­tä seu­rat on py­rit­ty ra­ken­ta­maan si­ten, et­tä pai­kal­le oli­si help­po tul­la ja pai­kan pääl­lä help­po ol­la. Jär­jes­tä­jät ovat kiin­nit­tä­neet eri­tyis­tä huo­mi­o­ta lap­si­per­hei­siin ja iäk­käi­siin.

Seu­rat ovat yh­teis­työn tu­los: jär­jes­te­ly­työs­sä ovat ol­leet mu­ka­na or­ga­ni­saa­ti­on li­säk­si maa­no­mis­ta­jat, ää­ne­kos­ken kau­pun­ki, seu­ra­kun­ta, lä­hi­seu­ra­kun­nat, vi­ra­no­mai­set ja lu­kui­sat tal­koo­lai­set.

Ku­vat: Su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu 2018

PäiviMartikainen