JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

”Us­ko var­je­lee mei­tä mo­nel­ta pa­hal­ta”

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
28.6.2019 23.14

Juttua muokattu:

23.12. 10:43
2019122310433020190628231400

Su­vi­seu­ro­jen per­jan­tai-il­lan oh­jel­maan kuu­lui Juha Luok­ka­lan pu­heen­vuo­ro ai­hees­ta Us­ko­mi­sen ilo.

– Tänä ai­ka­na ylei­ses­ti us­ko­tel­laan, et­tä saa­vu­tat on­nen ja ilon, kun on hyvä ter­veys, pal­jon ra­haa tai pal­jon mai­net­ta ja kun­ni­aa, pu­hui Luok­ka­la.

Pu­heen­vuo­ron kuun­te­li­vat seu­ra­tel­tas­sa tu­han­sien mui­den ta­voin Hel­sin­gis­sä asu­vat In­ka ja Em­ma. Us­ko­vais­ten ilo on ais­tit­ta­vis­sa esi­mer­kik­si juu­ri me­neil­lään ole­vis­sa Su­vi­seu­rois­sa.

– Su­vi­seu­rois­sa yh­teen­kuu­lu­vuu­den tun­ne on vah­va. Esi­mer­kik­si seu­ra­tel­tas­sa lau­la­mi­nen: sii­nä on sel­lai­nen voi­ma, ty­töt ku­vai­li­vat pu­heen­vuo­ron jäl­keen.

Luok­ka­la ker­toi ky­sel­leen­sä ta­paa­mil­taan nuo­ril­ta aja­tuk­sia ja ko­ke­muk­sia us­ko­mi­sen ilos­ta. Kes­kus­te­luis­sa esiin­tyi­vät mai­nin­nat lei­reis­tä ja Ju­ma­lan las­ten yh­tey­des­tä.

– Mul­le tuli eka­na mie­leen us­ko­mi­sen ilos­ta rau­ha ja tur­va, In­ka ker­toi.

Ty­töt poh­ti­vat us­ko­mi­sen ilos­sa ole­van kyse sii­tä, et­tä voi luot­taa tu­le­vaan ja Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen.

Us­kos­sa on tur­va

Luok­ka­la se­lit­ti Ju­ma­lan las­ten elä­män ole­van eri­lais­ta kuin se hou­kut­te­le­vak­si ku­vat­tu elä­mä, jol­lais­ta me­dia vä­lit­tää.

– Sa­man­lai­nen saar­na oli sie­lun­vi­hol­li­sel­la jo pa­ra­tii­sis­sa.

Em­ma ja In­ka poh­ti­vat maa­il­man vä­lit­tä­män ilon liit­ty­vän ih­mi­sen it­sen­sä joh­ta­mi­seen ja oman edun ta­voit­te­luun. Ta­voit­tee­na on hy­vin­voin­ti ja rau­ha, mut­ta eri ta­val­la kuin sil­lä, min­kä us­ko an­taa.

– Us­ko var­je­lee mei­tä mo­nel­ta pa­hal­ta ja an­taa siu­nauk­sen jo elä­es­säm­me, Luok­ka­la jat­koi.

Yh­tey­den­pi­dol­la on mer­ki­tys­tä

Jot­ta us­ko ja sen ilo säi­lyy, on py­syt­tä­vä Ju­ma­lan las­ten yh­tey­des­sä. Luok­ka­la nos­ti mer­ki­tyk­sel­li­se­nä asi­a­na tois­ten ih­mis­ten huo­mi­oi­mi­sen. Nuor­ten kans­sa kes­kus­tel­les­saan hän oli kuul­lut huo­len nuor­ten kes­ki­näi­sen yh­tey­den heik­ke­ne­mi­ses­tä.

– Nuo­ret oli­vat huo­lis­saan sii­tä, mi­ten rip­pi­kou­lun jäl­keen nuo­ret ei­vät enää osal­lis­tu yh­tei­seen toi­min­taan, Luok­ka­la ker­toi.

– Esil­le nou­si, mi­ten suu­ri mer­ki­tys on vies­teil­lä, joi­ta me lä­he­täm­me ka­ve­reil­lem­me. What­sApp-ryh­mään lä­he­tet­ty vies­ti ”läh­de­tään seu­roi­hin” tai ”kuka läh­tee mi­nun kans­sa­ni seu­roi­hin” vai­kut­taa po­si­tii­vi­sen kier­teen ka­ve­ri­po­ru­kas­sa.

Kaik­ki on Ju­ma­lan kä­sis­sä

Tyr­nä­vä­läi­nen Luok­ka­la kä­sit­te­li pu­heen­vuo­ros­saan nuor­ten ar­kea iloi­neen ja vai­keuk­si­neen. Hän pu­hui ilon li­säk­si ah­dis­tuk­sen ai­heis­ta, joi­ta myös us­ko­vai­sil­la on. Hii­li­ja­lan­jäl­jet huo­let­ta­vat ja tie­to li­sää tus­kaa.

– Ju­ma­la on elä­män ja kuo­le­man Her­ra. Hän voi muut­taa maa­il­man koh­ta­loa ku­ten hän ha­lu­aa. Yk­sin Ju­ma­la tie­tää, mil­loin maa­il­mal­le tu­lee lop­pu. On oi­kein toi­mia vas­tuul­li­ses­ti, mut­ta kaik­ki on Tai­vaan Isän kä­des­sä.

– Vä­lil­lä it­se on epäil­lyt, kun ei heti saa sitä mitä ha­lu­aa. Pi­tää muis­tut­taa it­sel­le, et­tä ”ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si”. Ne ylä- ja ala­mä­et elä­mäs­sä tuo­vat lo­pul­ta sen on­nel­li­suu­den, In­ka poh­ti.

– Hy­vin sa­not­tu, Em­ma tuu­ma­si.

4.8.2020

Kar­me­lin­vuo­rel­la Elia kään­tyi kan­san puo­leen ja sa­noi: "Kuin­ka kau­an te hor­jut­te puo­lel­ta toi­sel­le? Jos Her­ra on Ju­ma­la, seu­rat­kaa hän­tä, jos taas Baal, seu­rat­kaa sit­ten hän­tä!" 1 Kun. 18:21

Viikon kysymys