JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Uu­det kir­kol­lis­ko­kou­se­dus­ta­jat va­lit­tu – mal­til­li­sia kon­ser­va­tii­ve­ja 40%

Uutiset
13.2.2020 11.08

Juttua muokattu:

18.2. 08:56
2020021808561820200213110800

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Kir­kol­lis­ko­kou­se­dus­ta­jat seu­raa­val­le ne­li­vuo­tis­kau­del­le on va­lit­tu ei­len käy­dyis­sä vaa­leis­sa. Va­li­tuis­ta maal­lik­ko­e­dus­ta­jia on 64 ja pap­pi­se­dus­ta­jia 32. Uu­sia edus­ta­jia on noin 46 %. Suu­rin vaih­tu­vuus edus­ta­jis­sa on Hel­sin­gin ja Kuo­pi­on hiip­pa­kun­nis­sa.

Va­li­tuk­si tuli muun mu­as­sa SRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Tas­ki­la.

Uu­den kir­kol­lis­ko­kouk­sen ko­koon­pa­nos­sa mie­hiä on 53 (2016: 61) ja nai­sia 42 (2016: 35).

Va­li­tuis­ta edus­ta­jis­ta nuo­rin on 24-vuo­ti­as ja iäk­käin 78-vuo­ti­as. Edus­ta­jien kes­ki-ikä on 54 vuot­ta (2016: 56 v.).

Uu­den kir­kol­lis­ko­kouk­sen toi­mi­kau­si on nel­jä vuot­ta, 1.5.2020–30.4.2024.

Nel­jä ryh­mää

Tut­ki­ja Veli-Mat­ti Sal­mi­nen Kir­kon tut­ki­mus­kes­kuk­ses­ta ar­vi­oi, et­tä kir­kol­lis­ko­kouk­seen va­li­tut edus­ta­jat voi­daan ja­kaa nel­jään ryh­mään sen mu­kaan, min­kä­lai­sia asi­oi­ta hei­dän va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen­sä pai­not­ti­vat.

– Tun­nus­tuk­sel­li­suut­ta ja Raa­mat­tua ko­ros­ta­vat kon­ser­va­tii­vit muo­dos­ta­vat rei­lun kym­me­ne­so­san. Toi­nen kes­kei­nen ryh­mä ovat kir­kon pe­rus­teh­tä­vää, ra­ken­teel­lis­ta uu­dis­tu­mis­ta ja vuo­ro­pu­he­lua ko­ros­ta­vat mal­til­li­set kon­ser­va­tii­vit, joi­hin luen 40 pro­sent­tia edus­ta­jis­ta, hän sa­noo kir­kon vies­tin­nän tie­dot­tees­sa.

Kol­man­nes­sa ryh­mäs­sä ovat Sal­mi­sen mu­kaan kir­kon uu­dis­tu­mis­ta ja yh­tei­sym­mär­rys­tä ko­ros­ta­vat mal­til­li­set li­be­raa­lit, joi­ta on noin nel­jän­nes edus­ta­jis­ta.

– Kir­kon uu­dis­tu­mis­ta ja tasa-ar­voa aja­viin li­be­raa­lei­hin lu­keu­tuu myös noin nel­jän­nes edus­ta­jis­ta, hän ar­vi­oi.

Ve­ro­tu­lo­jen las­kuun so­peu­dut­ta­va

Sal­mi­nen to­te­aa, et­tä uu­den kir­kol­lis­ko­kouk­sen joh­dol­la kir­kon on myös alet­ta­va so­peu­tua ve­ro­tu­lo­jen las­kuun ja teh­tä­vä mer­kit­tä­viä ra­ken­teel­li­sia muu­tok­sia toi­min­nan tur­vaa­mi­sek­si.

Tie­dot va­li­tuis­ta ovat alus­ta­via ja vah­vis­ta­mat­to­mia. Vaa­li­lau­ta­kun­nat vah­vis­ta­vat tu­lok­set maa­nan­tai­na 17.2.

Myös hiip­pa­kun­ta­val­tuus­to­jen jä­sen­ten vaa­li jär­jes­tet­tiin tiis­tai­na 11. hel­mi­kuu­ta. Ku­hun­kin hiip­pa­kun­ta­val­tuus­toon va­lit­tiin 14 maal­lik­ko­jä­sen­tä ja seit­se­män pap­pis­jä­sen­tä.

Tie­toa vaa­leis­ta ja va­li­tuis­ta löy­tyy evl.fi/plus-verk­ko­si­vus­tol­ta ja vaa­lien Eh­do­kas­gal­le­ri­as­ta.

6.4.2020

Hän alen­si it­sen­sä ja oli kuu­li­ai­nen kuo­le­maan as­ti, ris­tin­kuo­le­maan as­ti. Fil. 2:8

Viikon kysymys