JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Uu­si ker­ho­ma­te­ri­aa­li on val­mis­tu­nut

Uutiset
22.8.2019 14.59

SRK:n ker­ho­ma­te­ri­aa­lin Yh­des­sä, ker­ho­työn tu­ek­si en­sim­mäi­nen osa on val­mii­na uut­ta työ­kaut­ta var­ten. Tuo­rees­ta tuot­tees­ta on lä­he­tet­ty yh­det näy­te­kap­pa­leet rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­le.

Opas so­pii avuk­si mo­niin työ­muo­toi­hin, jois­sa lap­set ovat mu­ka­na: päi­vä­ker­hoi­hin, per­he- ja ka­ve­ri­ker­hoi­hin, lei­reil­le, myy­jäis­ten las­ten­nurk­kauk­siin ja kaik­ki­al­le, mis­sä käyt­tä­jät löy­tä­vät sii­tä hyö­dyn­net­tä­vää.

Uu­den op­paan mu­ka­na saa la­dat­ta­van säh­köi­sen opas­kan­si­on, joka si­säl­tää pai­ne­tut op­paat PDF-tie­dos­toi­na, li­sä­ma­te­ri­aa­lia us­kon­to­tuo­ki­oi­hin ja ka­ve­ri­tai­to­tuo­ki­oi­hin, us­kon­to­tuo­ki­oi­den ja tee­ma­tuo­ki­oi­den ku­vat ja vä­ri­tys­ku­vat eril­li­si­nä tie­dos­toi­na sekä as­kar­te­lu­jen kaa­vat.

Oppaan uskontotuokioiden kuvitus jättää tilaa myös lapsen omille oivalluksille. Kuva aiheesta Luominen.

Oppaan uskontotuokioiden kuvitus jättää tilaa myös lapsen omille oivalluksille. Kuva aiheesta Luominen.

Opas on ja­et­tu a- ja b-osi­oi­hin. A-osi­os­sa on us­kon­to­tuo­ki­ot, joi­den yh­tey­des­sä on eh­do­tus koko ker­hon run­gos­ta. Tä­män toi­vo­taan hel­pot­ta­van eri­tyi­ses­ti uu­sien ker­ho-oh­jaa­jien työ­tä ja ma­dal­ta­van kyn­nys­tä läh­teä mu­kaan ker­ho­työ­hön. B-osi­os­sa on ka­ve­ri­tai­to­tuo­ki­oi­ta, tee­ma­tuo­ki­oi­ta ja as­kar­te­luoh­jei­ta.

Ker­ho­ma­te­ri­aa­lin val­mis­te­lu sai al­kun­sa Yli­vies­kan Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen päi­vä­ker­hoi­hin koo­tus­ta ma­te­ri­aa­lis­ta, jon­ka ovat suun­ni­tel­leet ja val­mis­ta­neet Ii­ris Er­vas­ti, Lei­la Jo­ki­ta­lo, Lot­ta Kum­pu­la, Sari Leh­to­la, Mar­ja Nie­me­lä, Kai­sa Rau­ta­kos­ki ja Ee­va Tep­po. Opas­ta on työs­tet­ty ryh­mäs­sä, jo­hon ovat kuu­lu­neet Er­vas­tin, Kum­pu­lan ja Nie­me­län li­säk­si An­na Il­li­kai­nen, Juha Luok­ka­la, Mar­jaa­na Typ­pö ja Eli­na Vil­ja­maa. Op­paan on ku­vit­ta­nut Kai­sa Ron­kai­nen.

Te­ki­jöi­den toi­vee­na on, et­tä se tu­ki­si oh­jaa­jia hei­dän tär­ke­äs­sä työs­sään las­ten pa­ris­sa.

Pa­lau­tet­ta ti­lauk­seen

Ker­ho­ma­te­ri­aa­lin val­mis­tu­mi­nen on ol­lut use­am­man vuo­den pro­ses­si. Yli­vies­kas­sa ma­te­ri­aa­li sai ker­ho-oh­jaa­jil­ta in­nos­tu­neen vas­taa­no­ton, mikä kan­nus­ti jat­ka­maan op­paan työs­tä­mis­tä laa­jem­paan käyt­töön.

Työ jat­kuu op­paan toi­sen vuo­si­ker­ran pa­ris­sa. Te­ki­jät toi­vo­vat saa­van­sa pa­lau­tet­ta, jota voi­si­vat hyö­dyn­tää tu­los­sa ole­van osan te­os­sa.

Uu­den ker­ho­ma­te­ri­aa­lin mah­dol­li­suuk­sia voi poh­tia po­ru­kal­la kou­lu­tuk­sis­sa, joi­ta jär­jes­te­tään elo- ja syys­kuun ai­ka­na poh­joi­sel­la, kes­ki­sel­lä ja ete­läi­sel­lä alu­eel­la. Kou­lu­tuk­ses­sa esi­tel­lään sekä uut­ta ker­ho-opas­ta et­tä rip­pi­kou­lu-uu­dis­tus­ta.

Voit il­moit­tau­tua poh­joi­sen alu­een kou­lu­tuk­seen täs­tä ja kes­ki­sen alu­een kou­lu­tuk­seen täs­tä. Jos et pää­se edel­lä mai­nit­tui­hin kou­lu­tuk­siin, voit osal­lis­tua etä­kou­lu­tuk­seen, jo­hon saat pää­sy­lin­kin oman rau­ha­nyh­dis­tyk­se­si lap­si- ja nuo­ri­so­työn­te­ki­jäl­tä.

Lue koko jut­tu sekä te­ki­jöi­den aja­tuk­sia 21.8. il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä. Siel­tä löy­ty­vät myös kou­lu­tus­ten pai­kat ja ajan­koh­dat.

Teks­ti: An­na Il­li­kai­nen

20.2.2020

Sa­nat, jot­ka Her­ra on pu­hu­nut, ovat hen­ki ja elä­mä. Joh. 6:63

Viikon kysymys