JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Uu­si opis­to­vuo­si al­kaa lä­hi­o­pis­ke­lul­la

Uutiset
18.8.2021 12.00

Juttua muokattu:

17.8. 11:22
2021081711220620210818120000
Uudet opiskelijat aloittavat lukuvuoden tutustumalla toisiinsa. Kuvassa tekstiilityönopettaja Saara Lohi tarjoaa mikrofonia uusille opiskelijoille viime syksyn tutustumistilaisuudessa Ranuan opistolla.

Uudet opiskelijat aloittavat lukuvuoden tutustumalla toisiinsa. Kuvassa tekstiilityönopettaja Saara Lohi tarjoaa mikrofonia uusille opiskelijoille viime syksyn tutustumistilaisuudessa Ranuan opistolla.

Eero Österberg

Uudet opiskelijat aloittavat lukuvuoden tutustumalla toisiinsa. Kuvassa tekstiilityönopettaja Saara Lohi tarjoaa mikrofonia uusille opiskelijoille viime syksyn tutustumistilaisuudessa Ranuan opistolla.

Uudet opiskelijat aloittavat lukuvuoden tutustumalla toisiinsa. Kuvassa tekstiilityönopettaja Saara Lohi tarjoaa mikrofonia uusille opiskelijoille viime syksyn tutustumistilaisuudessa Ranuan opistolla.

Eero Österberg

Päi­vä­mies

Opis­to­vuo­si käyn­nis­tyy Jäm­sän, Reis­jär­ven ja Ra­nu­an kris­til­li­sis­sä kan­sa­no­pis­tois­sa, joi­den opis­ke­li­jois­ta suu­rin osa on uu­den op­pi­vel­vol­li­suu­den pii­ris­sä.

Opis­tot avaa­vat oven­sa uu­sil­le opis­ke­li­joil­le ke­sä­lo­man jäl­keen. Jäm­sän opis­tol­la vuo­si aloi­tet­tiin ava­jai­sil­la sun­nun­tai­na 15. elo­kuu­ta. Ra­nu­al­la uu­si pe­ru­sop­pi­jak­so käyn­nis­tyy 22.8. tu­lo­juh­lal­la. Ko­ro­na­ti­lan­teen vuok­si van­hem­mat ei­vät pää­se juh­laan mu­kaan. Reis­jär­ven opis­to ot­taa uu­det opis­ke­li­jat vas­taan sun­nun­tai­na 29.8. Päi­vän to­teu­tus tar­ken­tuu, kun var­mis­tuu, mil­lai­sia ra­joi­tuk­sia tuol­loin on voi­mas­sa.

Enem­män suun­nit­te­lu­työ­tä

Tänä vuon­na Ra­nu­an opis­tos­sa aloit­taa 120 opis­ke­li­jaa, Jäm­säs­sä 157 ja Reis­jär­vel­lä 158 opis­ke­li­jaa. Op­pi­vel­vol­li­suus­kou­lu­tuk­sen käyn­nis­tä­mi­nen on ai­heut­ta­nut opis­tois­sa ta­va­no­mais­ta enem­män suun­nit­te­lu­työ­tä. Suu­rin osa val­mis­te­lu­työs­tä on kui­ten­kin teh­ty jo vii­me ke­vää­nä.

– Käy­tän­nös­sä eni­ten li­sä­työ­tä on syn­ty­nyt uu­den ope­tus­suun­ni­tel­man, jär­jes­tys­sään­tö­jen, opis­ke­lu­huol­to­suun­ni­tel­man ja mui­den vas­taa­vien asi­a­kir­jo­jen laa­ti­mi­ses­ta. Li­säk­si uu­dis­tu­nut opis­ke­li­ja­va­lin­ta­me­net­te­ly on vaa­ti­nut pal­jon työ­pa­nos­ta, sum­maa Reis­jär­ven opis­ton reh­to­ri Valt­te­ri Lai­ti­la.

In­nol­la uu­teen opis­to­vuo­teen

Uu­teen opis­to­vuo­teen läh­de­tään toi­veik­kaal­la mie­lel­lä. Opis­to­jen reh­to­rit ker­to­vat odot­ta­van­sa in­nol­la uu­sia opis­ke­li­joi­ta ja uu­den­lais­ta opis­to­vuot­ta.

– Odo­tan mie­len­kiin­nol­la eri­tyi­ses­ti sitä, mis­sä kai­kis­sa käy­tän­nön asi­ois­sa uu­si op­pi­vel­vol­li­suus­la­ki tu­lee nä­ky­mään, poh­tii Pa­lo­la.

Ra­nu­an ja Reis­jär­ven opis­tois­sa kaik­ki työ­pai­kat on täy­tet­ty, mut­ta Jäm­sän opis­tos­sa on täl­lä het­kel­lä au­ki mää­rä­ai­kai­nen il­ta­työ­nä teh­tä­vä nuo­ri­so-oh­jaa­jan paik­ka.

Lue uu­ti­nen ko­ko­nai­suu­des­saan tä­nään il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mies-leh­des­tä.

22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.