JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Uu­sia ja van­ho­ja tut­ta­vuuk­sia – yli­vies­ka­lai­set lei­ril­lä Kal­li­os­sa

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
7.9.2019 6.04

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302445220190907060400

Il­mas­sa oli his­to­ri­an sii­pien ha­vi­naa, kun Yli­vies­kan rau­ha­nyh­dis­tyk­sen vä­keä al­koi saa­pua Kal­li­on lei­ri­kes­kuk­seen elo­kuun vii­mei­se­nä per­jan­tai­na. En­sim­mäi­nen yh­dis­tyk­sen oma, kai­kil­le yh­tei­nen lei­ri oli al­ka­mas­sa! Oh­jel­mas­sa oli huo­mi­oi­tu kai­ke­ni­käi­set: tar­jol­la oli niin tuo­li­jump­paa kuin leik­ki­mis­tä­kin.

Lei­rin suun­nit­te­lu oli aloi­tet­tu jo mon­ta kuu­kaut­ta ai­kai­sem­min. Lei­ris­tä il­moi­tel­tiin seu­ro­jen yh­tey­des­sä, sei­nä­mai­nok­sil­la ja vies­tien vä­li­tyk­sel­lä. Kut­su oli kuul­tu: vii­kon­lo­pun ai­ka­na lei­ril­lä kävi lä­hes 250 yli­vies­ka­lais­ta. Osa oli koko vii­kon­lo­pun, osa kävi vain päi­vä­sel­tään.

Lei­ri oli tar­koi­tet­tu kai­ke­ni­käi­sil­le, kaik­ki ”vau­vas­ta vaa­riin” oli kut­sut­tu. Nuo­rin lei­ri­läi­nen oli muu­ta­man vii­kon ikäi­nen, van­hin oli mon­ta sa­taa ker­taa van­hem­pi. Eri ikä­ryh­mil­le oli jär­jes­tet­ty lau­an­tai­na omaa oh­jel­maa, oi­ke­as­taan yh­tä ai­kaa oli siis mon­ta lei­riä. Mut­ta jos toi­sen lei­rin oh­jel­ma tun­tui mie­len­kiin­toi­sem­mal­ta kuin oma oh­jel­ma, sai vaih­taa lei­riä eli osal­lis­tua sii­hen oh­jel­maan, joka it­seä eni­ten kiin­nos­ti.

Päi­vä­ker­ho­lai­set leik­ki­vät ja lau­loi­vat. Lei­ri­kes­kuk­sen pi­hal­la oli mu­ka­va pu­jah­taa leik­ki­var­jon al­le. Us­kon­to­tuo­ki­on ai­hee­na oli per­he. Las­ten kans­sa syn­tyi an­toi­saa kes­kus­te­lua vir­ren ”Hyvä Ju­ma­la, kii­tän ko­dis­ta” poh­jal­ta. Met­säs­sä teh­tiin hie­no­ja tai­de­te­ok­sia, jot­ka tuo­tiin kaik­kien näh­tä­vil­le pi­ha­kal­li­ol­le. Vä­li­pa­la­pul­lat, ba­naa­nit ja me­hut mais­tui­vat köy­si­ra­ta­seik­kai­lun jäl­keen.

Ala­kou­lu­lai­set­kin kä­vi­vät met­säs­sä. Uu­del­la la­si­te­ras­sil­la oli mel­koi­nen to­hi­na, kun tai­ta­vis­sa kä­sis­sä syn­tyi kep­pa­rei­ta, pie­niä huo­ne­ka­lu­ja puu­pa­la­sis­ta sekä maa­laus­tai­det­ta. Jou­si­am­mun­taan oli jo­noa; oh­jaa­jan it­sen­sä te­ke­mä var­si­jou­si hou­kut­te­li var­sin­kin poi­kia ko­kei­le­maan, osui­si­ko nuo­li maa­li­tau­luun. Ja tie­ten­kin pal­lo­pe­lit kuu­lui­vat oh­jel­maan.

Ylä­kou­lui­käi­set ja sitä van­hem­mat nuo­ret pää­si­vät ko­kei­le­maan ka­ja­kil­la me­lo­mis­ta. Yli­vies­kan La­dun ka­ja­kit ja oh­jaa­jat oli­vat käy­mäs­sä lei­ril­lä. Suo­sio oli taat­tu! Li­säk­si nuo­ret sai­vat ko­keil­la krans­sien te­koa luon­non­ma­te­ri­aa­leis­ta sekä tik­ku­pul­lien pais­ta­mis­ta nuo­ti­ol­la.

Ai­kuis­ten oh­jel­mas­sa oli fris­bee-gol­fin har­joit­te­lua ja pe­laa­mis­ta. Täs­sä la­jis­sa oli opas­ta­ji­na vie­rai­le­via asi­an­tun­ti­joi­ta Haa­pa­jär­vel­tä. Ai­kuis­ten met­sä­ret­keen kuu­lui met­sä­vi­sa alan am­mat­ti­lai­sen joh­dol­la. Vä­li­pa­lak­si saa­tiin muu­rin­poh­ja­let­tu­ja kah­vin kera.

Se­ni­o­reit­ten oh­jel­maan kuu­lui tuo­li­jump­paa, sa­han ja kan­te­leen soit­to­e­si­tyk­siä sekä mat­ka­ker­to­muk­sia kau­kai­sis­ta mais­ta, ku­ten Azer­bai­ja­nis­ta ja Kir­gii­si­as­ta. Yh­tei­se­nä oh­jel­ma­na oli alus­tus ja pu­heen­vuo­ro­ja ai­hees­ta ”Py­hän Hen­gen vir­ka”. Alus­ta­ja­na oli Es­ko Sääs­ki­lah­ti. Alus­tuk­ses­sa oli elä­viä esi­merk­ke­jä Py­hän Hen­gen voi­mas­ta. Kes­kus­te­lu oli vil­kas­ta ja avoin­ta.

Näin ison vä­ki­jou­kon ruok­ki­mi­ses­sa oli pal­jon työ­tä. Keit­ti­ö­vä­ki sel­vi­si ura­kas­ta lois­ta­vas­ti! Ruuh­kien hel­pot­ta­mi­sek­si ruo­kaa tar­joil­tiin myös pi­hal­la. Mikä oli­kaan pi­hal­la syö­des­sä, kun sää oli vie­lä var­sin ke­säi­nen!

Sun­nun­tai­na oli kai­kil­le yh­tei­nen py­hä­kou­lu. Opet­ta­ja Sep­po Jo­ke­lai­nen ker­toi ku­vat apu­naan, kuin­ka Pie­ta­ri pää­si van­keu­des­ta va­pau­teen. Lu­kot ja kah­leet ei­vät voi pi­dät­tää evan­ke­liu­min eteen­päin me­noa.

Myö­hem­min il­ta­päi­väl­lä lei­ri päät­tyi seu­roi­hin. Ant­ti Lau­hi­ka­rin teks­ti oli 1. Jo­han­nek­sen kir­jeen al­ku­puo­lel­ta. Sii­nä pu­hu­taan val­keu­des­sa va­el­ta­mi­ses­ta, ja sii­tä, kuin­ka va­los­sa va­el­ta­vil­la on yh­teys toi­siin­sa. Tätä Hen­gen yh­teyt­tä ko­et­tiin lei­ril­lä­kin.

Pa­laut­teen pe­rus­teel­la mo­net lei­ri­läi­set oli­vat tyy­ty­väi­siä väl­jään oh­jel­maan ja ren­toon yh­des­sä­o­loon. Tai­vaan Isä siu­na­si lei­rin: oli hy­vät il­mat, oh­jel­ma su­jui hy­vin ja moni koki vir­kis­ty­neen­sä mat­ka­ys­tä­vien seu­ras­sa.

Teks­ti: Heli Jo­ke­lai­nen

Ku­vat: Hel­ga Hint­sa­la ja lei­ri­oh­jaa­jat

11.8.2020

Joka heik­koa sor­taa, her­jaa hä­nen Luo­jaan­sa, joka Luo­jaa kun­ni­oit­taa, ar­mah­taa köy­hää. Sa­nanl. 14:31

Viikon kysymys