JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Uu­tuu­det liik­keel­lä ke­sä­seu­rois­sa

Päivämies
Uutiset
24.6.2019 6.30

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302444120190624063000

Jul­kai­su­myyn­ti­kär­ryt kul­jet­ta­vat jäl­leen uu­det tuot­teet os­ta­jien lä­hel­le isois­sa seu­rois­sa.

Vii­me vuon­na ää­ne­kos­ken Su­vi­seu­rois­sa oli en­sim­mäis­tä ker­taa seu­ra­ken­täl­lä liik­ku­via jul­kai­su­myyn­ti­kär­ry­jä. Uu­si pal­ve­lu­muo­to osoit­tau­tui me­nes­tyk­sek­si sekä myyn­nin et­tä saa­dun pa­laut­teen pe­rus­teel­la. Tä­män roh­kai­se­ma­na kär­ry­jä näh­dään myös Mu­hok­sel­la sekä ke­sän opis­to­seu­rois­sa.

– ää­ne­kos­kel­la liik­ku­neet kak­si kär­ryä tun­tui­vat huk­ku­van kes­kus­ken­täl­le. Nyt olem­me li­sän­neet mää­rää sel­väs­ti. Myös kär­ry­jen il­met­tä on ko­hen­net­tu, jo­ten uu­tuus­tuot­teil­le on odo­tet­ta­vis­sa pa­rem­paa nä­ky­vyyt­tä, ker­too Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen (SRK) mu­sii­kin ja mark­ki­noin­nin asi­an­tun­ti­ja Sasu Har­ti­kai­nen.

Kär­ry kul­jet­taa uu­tuuk­sia

Kun jul­kai­sut kier­tä­vät kiin­te­än myy­mä­län li­säk­si myös ken­täl­lä, ne tu­le­vat luon­nol­li­ses­ti lä­hem­mäk­si lu­ki­joi­ta ja kuun­te­li­joi­ta. SRK:n jul­kai­su­va­li­koi­ma on Har­ti­kai­sen mu­kaan erit­täin laa­ja ja mo­ni­puo­li­nen, mut­ta ei ko­vin laa­jal­ti tun­net­tu.

– Osal­la seu­ra­vie­rais­ta ei tule mie­leen käy­dä SRK:n jul­kai­su­myy­mä­läs­sä. Tie­dän tä­män jo ai­van omas­ta ko­ke­muk­ses­ta­ni. On myös nii­tä, joil­la myy­mä­lä­käyn­ti jää syys­tä tai toi­ses­ta ai­ko­muk­sek­si. Kär­ry­myyn­ti pal­ve­lee eri­tyi­sen hy­vin näis­sä ta­pauk­sis­sa ja te­kee tuot­tei­ta tun­ne­tuk­si.

Kär­ry­myyn­nis­sä on va­li­koi­ma uu­tuus­tuot­tei­ta, ja kiin­teä myy­mä­lä pal­ve­lee puo­les­taan koko va­li­koi­mal­la.

– Kär­ryn tuot­teis­ta löy­tyy jo­kai­sel­le jo­ta­kin, vau­vas­ta vaa­riin. Mut­ta kan­nat­taa vie­rail­la myös myy­mä­läs­sä, jos­sa va­li­koi­ma on laa­jem­pi, Har­ti­kai­nen neu­voo.

– Siel­lä on myös asi­an­tun­te­mus­ta eri­tyi­sem­piin­kin ky­sy­myk­siin, sil­lä myy­ji­nä on mo­nia jul­kai­su­myyn­nin kon­ka­rei­ta.

Pal­ve­lut ke­hit­teil­lä

Kär­ry­myyn­nin kon­sep­tia ja­los­ta­neen Har­ti­kai­sen mu­kaan SRK ke­hit­tää par­hail­laan voi­mak­kaas­ti jul­kai­su­työ­tä. Työn al­la on eri­tyi­ses­ti se, mi­ten voi­tai­siin pal­vel­la äly­lait­tei­den käyt­tä­jiä pa­rem­min.

– Ha­lu­am­me kuun­nel­la pa­rem­min ”kent­tää” sii­nä, mil­lai­nen rat­kai­su pal­ve­li­si käyt­töä par­hai­ten. Sik­si myyn­ti­kär­ryis­tä ja­e­taan myös ky­se­ly­li­puk­kei­ta. Ke­sän ai­ka­na ke­rät­tä­vän asi­a­kas­ky­se­lyn kaut­ta saam­me toi­vo­muk­sia ja vink­ke­jä uu­sien pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­seen ja nii­den tun­ne­tuk­si te­ke­mi­seen.

Opis­to­seu­rois­sa myy­jil­le ti­laus­ta

Sekä Su­vi­seu­rois­sa et­tä opis­to­seu­rois­sa kier­tä­vät myyn­ti­kär­ryt erot­tu­vat mai­se­mas­ta mai­nos­kyl­til­lään Lue, kuun­te­le, vir­kis­ty. Kär­ry­jen uu­den il­meen on to­teut­ta­nut Yr­jö Pyl­vä­näi­nen.

– ”Ypi” on ol­lut täs­sä suu­re­na apu­na sekä suun­nit­te­lus­sa et­tä to­teu­tuk­ses­sa. Käy­tet­tä­vyys on vie­ty seu­raa­val­le ta­sol­le ja nyt al­kaa ka­lus­to ol­la ke­sää aja­tel­len ko­me­as­sa kun­nos­sa, Har­ti­kai­nen ke­huu.

Ke­sän kär­ry­myy­jät liik­ku­vat seu­ra­ken­täl­lä pa­reit­tain nel­jän tun­nin vuo­rois­sa. Edel­ly­tyk­se­nä teh­tä­vään on, et­tä myy­jä on käy­nyt rip­pi­kou­lun. Myy­jät pe­reh­dy­te­tään työ­hön vi­de­oi­den avul­la.

Su­vi­seu­ro­jen työ­vuo­roi­hin tu­li­joi­ta on ol­lut kii­tet­tä­väs­ti, ja sik­si Har­ti­kai­nen on Mu­hok­sen osal­ta luot­ta­vai­nen. Opis­to­seu­ro­jen vuo­roi­hin väki ei ole vie­lä oi­kein he­rän­nyt.

– Vii­me vuo­den kär­ry­myyn­nin ko­ke­muk­sis­ta­ni voin sa­noa, et­tä täs­sä on mah­dol­li­suus mu­ka­vaan ul­koil­ma­työ­vuo­roon, jos­sa nä­kee tut­tu­ja ja tun­te­mat­to­mia, ei­kä hy­vis­tä pu­hee­nai­heis­ta ole pu­laa, Har­ti­kai­nen vink­kaa.

Teks­ti: Ee­va Poh­jo­la

Kuva: Ju­ha­ni Oja­leh­to

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 19.6.2019

6.6.2020

Kris­tus on niin kuin ih­mis­ruu­mis, joka on yk­si ko­ko­nai­suus mut­ta jos­sa on mon­ta jä­sen­tä; vaik­ka jä­se­niä on mon­ta, ne kaik­ki yh­des­sä muo­dos­ta­vat yh­den ruu­miin. 1 Kor. 12:12

Viikon kysymys