JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Va­lo­ku­va vä­lit­tää tun­nel­man – li­sää Lu­ki­jan ku­via Päi­vä­mie­heen!

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
27.7.2018 11.15

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109280820180727111500

Pu­he­li­mel­la pää­see al­kuun. Te­ke­mäl­lä op­pii. Muis­ta tal­len­nus! Ku­va­har­ras­tus­ta voi sy­ven­tää muu­ta­mal­la yk­sin­ker­tai­sel­la vin­kil­lä.

Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­ti jul­kai­see lu­ki­joi­den lä­het­tä­miä ku­via. Ne ovat hy­viä, ja oli­si mu­ka­va, jos lu­ki­jat lä­het­täi­si­vät sin­ne enem­män ku­via. Net­tiin riit­tää pu­he­li­mel­la ote­tun ku­van koko.

Tämä ni­mi­mer­kin "Vir­pi" ot­ta­ma kuva on Lu­ki­jan kuva-pals­tan ku­vis­ta mie­les­tä­ni pa­ras.

Iltarauha / Virpi / 14.7.2018

Iltarauha / Virpi / 14.7.2018

Se va­li­koi­tui mo­nes­ta hy­väs­tä ku­vas­ta rau­hal­li­sel­la tun­nel­mal­laan. Kuva on on­nis­tu­nut niin som­mit­te­lul­taan kuin tek­ni­ses­ti. Au­rin­gon­las­kun vä­rit ja tyy­ni ve­den­pin­ta an­ta­vat ku­val­le kau­niin ja rau­hal­li­sen tun­nel­man.

Ju­tun alus­sa ole­vas­sa ku­vas­sa va­lo­ku­vaan su­ru­vaip­paa vuon­na 2014. Pi­din tuol­loin en­sim­mäis­tä ker­taa jär­jes­tel­mä­ka­me­raa kä­des­sä­ni. Olin ai­em­min har­ras­ta­nut va­lo­ku­vaus­ta pie­nel­lä pok­ka­ril­la, ja ku­va­sin sil­lä vain har­vak­sel­taan. Noi­hin ai­koi­hin aloin kiin­nos­tua va­lo­ku­vauk­ses­ta enem­män, mikä joh­tui osin sii­tä, et­tä kä­vim­me Erk­ki-pa­pan kans­sa joil­la­kin reis­suil­la.

Ak­tii­vi­sen ku­vaus­har­ras­tuk­sen aloi­tin vuon­na 2016. Ku­vai­lin sis­ko­ni ka­me­ral­la vuo­den ver­ran, kun­nes sain han­kit­tua oman järk­kä­ri­ni. Olem­me sen jäl­keen käy­neet pa­pan kans­sa useil­la ku­vaus­reis­suil­la. Par­hai­ten on jää­nyt mie­leen ke­vät­tal­ven reis­su Rii­si­tun­tu­ril­le.

KU­VAUS­VINK­KE­Jä ALOIT­TE­LE­VAL­LE KU­VAA­JAL­LE

Pu­he­lin­kin riit­tää

Ku­vaa­mis­ta voi har­ras­taa omak­si ilok­si to­del­la hy­vin pu­he­li­mel­la­kin, ei­kä sii­hen tar­vit­se ai­na kal­lis­ta ka­me­raa. Ny­ky­ään äly­pu­he­lin­ten ka­me­ran laa­tu riit­tää mel­ko hy­vin pa­pe­ri­siin­kin ku­viin, mut­ta pu­he­li­mel­la otet­tua ku­vaa ei voi pal­joa ra­ja­ta il­man ku­van laa­dun kär­si­mis­tä. Leh­ti­ku­viin tar­vi­taan ka­me­ral­la otet­tu kuva.

Kän­ny­käl­lä ku­vaa­mi­nen on no­pe­aa ja vai­va­ton­ta. Tuol­loin ku­vaus­ti­lan­ne ei ih­mi­siä ku­vat­ta­es­sa jän­ni­tä koh­det­ta niin pal­joa. Hy­vän mai­se­ma­ku­van voi ot­taa vaik­ka il­ta­len­kil­lä.

Par­haat ku­vat saa pu­he­li­mel­la päi­vän­va­los­sa. Sil­loin voi käyt­tää ly­hy­em­pää va­loi­tu­sai­kaa, jol­loin ku­vat ei­vät tä­räh­dä ja ku­viin tu­lee vä­hem­män ko­hi­naa.

Hyvä kuva vä­lit­tää tun­nel­maa

Mie­les­tä­ni ku­van tär­kein teh­tä­vä on vä­lit­tää ku­va­not­to­het­ken tun­nel­maa. Kuva voi ol­la hyvä, vaik­ka ka­me­ran ase­tuk­set ei­vät oli­si ol­leet täy­del­li­set tai kuva ei oli­si ihan tark­ka.

Li­säk­si järk­kä­ril­lä raa­ka­ku­via ku­va­tes­sa ku­van voi ”pe­las­taa” jäl­ki­kä­sit­te­lys­sä, jos on va­hin­gos­sa ot­ta­nut hie­man lii­an tum­man tai vaa­le­an ku­van. Jäl­ki­kä­sit­te­lyl­lä voi myös ko­ros­taa tun­nel­maa, jos kuva sitä kai­paa. Ku­van voi kä­si­tel­lä pu­he­li­mel­la tai tie­to­ko­neel­la jol­la­kin sii­hen tar­koi­te­tul­la oh­jel­mal­la.

Ota enem­män ku­via

Te­ke­mäl­lä op­pii, jo­ten kan­nat­taa vain al­kaa ku­vaa­maan. Vaik­ka ym­pä­ris­tös­tä ei löy­tyi­si mah­ta­vaa mai­se­maa, voi ku­va­ta esi­mer­kik­si ko­ti­pi­han kuk­kien yk­si­tyis­koh­tia tai kau­pun­gin ih­mis­vi­li­nää.

Ta­val­li­set muis­tok­si otet­ta­vat ku­vat voi ku­va­ta pu­he­li­mel­la. Ka­me­raa os­ta­es­sa kan­nat­taa miet­tiä, mitä ku­vaa. Mi­nul­le jär­jes­tel­mä­ka­me­ra tuo va­kaut­ta ja an­taa pa­rem­man tun­tu­man ku­vaa­mi­seen, mikä aut­taa kes­kit­ty­mään it­se suo­ri­tuk­seen pa­rem­min.

Kol­min­ker­tai­nen tal­len­nus

Ku­vaan suu­rim­mak­si osak­si vain säh­köi­seen käyt­töön, mut­ta osan ku­vis­ta tee­tän esi­mer­kik­si kor­teik­si.

Minä tal­len­nan ku­va­ni kol­meen eri paik­kaan: tie­to­ko­neen muis­tiin, ko­va­le­vyl­le sekä pil­vi­pal­ve­luun. Ny­ky­ai­ka­na tal­len­nus pil­vi­pal­ve­lui­hin on yleis­ty­nyt, ja se on kä­te­vä tapa saa­da ku­vat eri lait­teil­le. Pil­vi­pal­ve­lut tar­vit­se­vat in­ter­net-yh­tey­den, mut­ta ny­ky­ään sel­lai­nen on lä­hes kaik­ki­al­la. Li­säk­si pil­vi­pal­ve­lut ovat hyvä tapa suo­ja­ta ku­vat, kos­ka ne ei­vät si­jait­se mis­sään fyy­si­ses­sä lait­tees­sa.

Ku­vaan liit­tyy ta­ri­na

Va­lo­ku­vat an­ta­vat tun­ne-elä­myk­siä, ja sik­si nii­tä kan­nat­taa ja­kaa. Mo­niin omiin ku­viin liit­tyy ta­ri­na sen ot­ta­mi­ses­ta. Pa­ras ku­va­ta­ri­na­ni liit­tyy ju­han­nuk­se­na 2017 otet­tuun ku­vaan.

Sii­ka­tör­män ju­han­nus­seu­ro­jen jäl­keen kut­suin muu­ta­man ka­ve­ri­ni meil­le ky­lään ja aja­tuk­sem­me oli viet­tää il­taa meil­lä. Tar­koi­tuk­sem­me oli käy­dä ku­vaa­mas­sa au­rin­gon­las­kua, mut­ta myö­häs­tyim­me sii­tä, jo­ten pää­tim­me odot­taa au­rin­gon­nou­suun.

Läh­dim­me ku­vaus­paik­kaan ja vä­hän ai­kaa siel­lä ol­tu­am­me au­rin­ko nou­si. Po­ru­kas­sa oli muu­ta­ma va­lo­ku­vaa­ja, ja jo­kai­sen ku­vat oli­vat eri­lai­sia. Mi­nun tar­koi­tuk­se­ni oli il­men­tää au­rin­gon­nou­su dra­maat­ti­ses­sa va­los­sa, ja on­nis­tuin sii­nä ai­ka hy­vin. Il­ta sai hy­vän pää­tök­sen ku­vaus­reis­sun myö­tä.

Teks­ti: Art­tu Ala­saa­re­la, lu­ki­o­lai­nen, SRK:n kuva-avus­ta­ja

Per­hos­ku­va: Erk­ki Ala­saa­re­la

VOIT Lä­HET­Tää LU­KI­JAN KU­VIA PäI­Vä­MIE­HEN ETU­SI­VUL­TA SEKä KAT­SEL­LA NII­Tä US­KO JA ELä­Mä -OSI­OS­TA.

TA­RI­NA VAA­LE­AN­PU­NAI­SEN RAN­TA­KU­VAN TA­KAA

Rau­ti­o­lai­nen Vir­pi Va­sa­lam­pi on Lu­ki­jan kuva -pals­tan va­ki­o­lä­het­tä­jä.

– Ku­vaa­mi­nen on mi­nul­le täy­sin har­ras­tus, jon­ka olen it­se ope­tel­lut, am­ma­til­taan kok­ki ole­va Va­sa­lam­pi ker­too.

Hän os­ti muu­ta­ma vuo­si sit­ten käy­te­tyn jär­jes­tel­mä­ka­me­ran, jon­ka myö­tä in­nos­tui ku­vaa­mi­ses­ta.

– Ku­vaan myös pu­he­li­mel­la, jos ka­me­ra ei satu ole­maan kä­den ulot­tu­vil­la. Ka­me­ra kul­kee kyl­lä ai­na mu­ka­na, mut­ta vä­lil­lä ku­vaan enem­män ja vä­lil­lä vä­hem­män.

Va­sa­lam­pi läh­tee usein ihan tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti ku­vaa­maan: me­ren­ran­taan Ka­la­jo­el­le, Pit­käl­le­jär­vel­le tai Rau­ti­oon Vää­rä­jo­en var­teen. Mai­se­mat ovat hä­nel­le mie­lui­sin ku­vaus­koh­de, ja myös ku­kat ja luon­to löy­tä­vät tien­sä ku­viin.

– Lap­set ovat mu­ka­via ku­vat­ta­via; ovat niin ai­to­ja, ison per­heen äi­ti ja 19 lap­sen mum­mu to­te­aa.

Vaa­le­an­pu­nai­nen ran­ta­ku­va on otet­tu Rau­ti­os­ta pap­pi­lan­puis­tos­ta, jon­ka reu­naa Vää­rä­jo­ki vir­taa.

– Oli kii­rei­nen, sa­tei­nen päi­vä. Sää kir­kas­tui il­lal­la, ja läh­dim­me nuo­rim­man kans­sa vä­hän ku­vai­le­maan. Tu­li­kin to­del­la kau­nis au­rin­gon­las­ku. Olin jo pois läh­dös­sä, mut­ta pa­la­sin vie­lä ot­ta­maan muu­ta­man ku­van, kun oli niin kau­niit vä­rit, Va­sa­lam­pi ker­too ta­ri­nan ku­van ta­kaa.

Teks­ti: Päi­vi Mar­ti­kai­nen

Kuva: Jar­mo Va­sa­lam­pi

12.7.2020

Jee­sus sa­noi Pie­ta­ril­le: "Sinä olet Pie­ta­ri, ja täl­le kal­li­ol­le minä ra­ken­nan kirk­ko­ni. Sitä ei­vät tuo­ne­lan por­tit voi­ta. Minä olen an­ta­va si­nul­le tai­vas­ten val­ta­kun­nan avai­met." Matt. 16:18-19

Viikon kysymys