JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ten per­hei­den jak­sa­mi­nen esil­lä uu­tuus­kir­jan myö­tä

Uutiset
10.9.2014 19.40

– Uu­ti­soin­nis­ta saa sel­lai­sen ku­van, et­tä uu­den kir­jan ker­to­muk­sis­sa us­ko ah­dis­taa, mut­ta mi­nul­le se on ol­lut vai­keis­sa­kin ti­lan­teis­sa voi­ma­va­ra, kom­men­toi van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­nen suur­per­heen äi­ti Päi­vi Tuo­mi­vaa­ra 9.9. il­mes­ty­nyt­tä kir­jaa Us­ko, toi­vo ja ras­kaus. Hän ker­too aja­tuk­sis­taan Me nai­set -leh­des­sä.

Us­ko, toi­vo ja ras­kaus -kir­jan ovat kir­joit­ta­neet Vuok­ko Ilo­la ja Ai­la Ruo­ho. Kir­jan kus­tan­ta­jan esit­te­lys­sä ker­ro­taan, et­tä kir­ja näyt­tää van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sen "he­rä­tys­liik­keen nur­jan puo­len, ran­kat ja ah­dis­ta­vat elä­män­koh­ta­lot, jot­ka poh­jau­tu­vat usein eh­käi­sy­kiel­toon ja ah­taa­seen sek­su­aa­li­op­piin".

Kir­ja on saa­nut pal­jon huo­mi­o­ta jul­ki­suu­des­sa. Tuo­mi­vaa­ran mie­les­tä les­ta­di­o­lai­suu­den kä­sit­te­ly vii­me ai­koi­na me­di­as­sa on ai­heut­ta­nut mo­nen­lai­sia pai­nei­ta les­ta­di­o­lais­per­heil­le.

– Jos ih­mi­sel­lä on lii­kaa haas­tei­ta, hän vä­syy. Nyt mei­dän (les­ta­di­o­lais­van­hem­pien) vä­sy­myk­ses­täm­me on teh­ty kiel­let­ty tun­ne. Em­me sai­si vä­syä. Täl­lai­nen voi nos­taa avun­ha­ke­mis­kyn­nys­tä, jos apua tar­vit­se­va pel­kää, et­tä en­sim­mäi­se­nä muo­ka­taan hä­nen va­kau­mus­taan, Tuo­mi­vaa­ra ker­too Me nai­set -leh­des­sä.

Ka­le­vas­sa jul­kais­tiin 9.9. Jen­ni Kin­nu­sen ar­vio Ilo­lan ja Ruo­hon kir­jas­ta. Sen mu­kaan te­ok­ses­sa tar­kas­tel­laan muun mu­as­sa lap­suut­ta suur­per­hees­sä, seu­rus­te­lu­kult­tuu­ria, sek­su­aa­li­suut­ta ja ruuh­ka­vuo­si­kym­me­niä sekä kä­si­tel­lään van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ten suur­per­hei­den uu­pu­mus­ta kes­kit­ty­en suu­ren per­heen ne­ga­tii­vi­siin vai­ku­tuk­siin.

Kuu­den­tois­ta lap­sen äi­ti Päi­vi Tuo­mi­vaa­ra ajat­te­lee, et­tä uu­pu­mus ei vält­tä­mät­tä joh­du lap­sis­ta tai las­ten lu­ku­mää­räs­tä.

– Minä ajat­te­len, et­tä per­he-elä­mäs­tä joh­tu­vaa uu­pu­mus­ta voi hoi­taa muul­la­kin ta­val­la kuin käyt­tä­mäl­lä eh­käi­syä. Hy­vin har­voin uu­pu­muk­se­ni syy on ol­lut lap­sis­sa, vaan esi­mer­kik­si yl­lät­tä­väs­sä elä­män­ti­lan­tees­sa, Tuo­mi­vaa­ra ker­too.

Kin­nu­nen poh­tii Ka­le­vas­sa, et­tä kir­jas­sa oli­si voi­nut enem­män kä­si­tel­lä sitä, mi­ten uu­pu­nei­ta äi­te­jä voi­tai­siin aut­taa louk­kaa­mat­ta hei­dän hen­gel­li­syyt­tään. Ar­vi­oi­jan mu­kaan kir­jan on­gel­ma­na on sen pie­ni ai­neis­to, 30 hen­ki­löä. Kin­nus­ta vai­vaa myös se, mik­si kir­jan ker­to­jil­le lä­he­tet­tyä ky­sy­mys­lo­ma­ket­ta ei te­ok­ses­sa jul­kais­ta.

Tuo­mi­vaa­ran mie­les­tä tär­kein­tä on, et­tä lap­set ovat van­hem­pien yh­tei­nen jut­tu, ei vain äi­din.

– Se, mi­ten per­heis­sä jak­se­taan, on per­heen yh­tei­nen asia. Puo­li­soi­den vä­li­sel­lä avoi­mel­la kes­kus­te­lul­la ja kes­ki­näi­sel­lä kun­ni­oit­ta­mi­sel­la ja ar­vos­tuk­sel­la saa­daan pal­jon ai­kaan. Se on se, jos­ta am­men­nan voi­ma­ni. Joku voi­si aja­tel­la, et­tä pyö­ri­tän yk­sin per­heem­me ar­kea, kos­ka en käy töis­sä. Olem­me kui­ten­kin ta­sa­ver­tai­sia ja hoi­dam­me per­het­tä mie­he­ni kans­sa, hän ker­too Me nai­set -leh­des­sä.