JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Venetsialaislauantai kokosi yli tuhat nuorta Kokkolaan

Uutiset
4.9.2022 9.35

Juttua muokattu:

4.9. 09:43
2022090409430220220904093500

Mer­ja Ki­ve­lä

Kok­ko­la

Ajan il­mi­öt saat­ta­vat kuor­mit­taa, mut­ta Ju­ma­lan kaik­ki­val­tius ja joh­da­tus ulot­tuu kaik­ki­al­le, to­det­tiin Kok­ko­lan ve­net­si­a­lais­vii­kon­lo­pun nuor­te­nil­las­sa.

Kok­ko­lan seu­dun rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä jär­jes­tet­tiin alu­eel­li­nen nuor­ten­il­ta ve­net­si­a­lais­lau­an­tai­na 27. elo­kuu­ta. Il­lan ai­ka­na toi­mi­ta­lol­le oli ko­koon­tu­nee­na enim­mil­lään rei­lut tu­hat nuor­ta. Il­lan aluk­si lau­let­tiin voi­mal­li­ses­ti Sii­o­nin lau­lu 193, ”Nuo­rin sil­min us­kon tiel­lä kat­se eteen tä­hy­ää”.

Al­ku­ru­kouk­ses­sa ru­koil­tiin, et­tä Ju­ma­la kut­sui­si us­kos­ta luo­pu­nei­ta ta­kai­sin ar­mon läh­teel­le. Il­lan alus­tuk­sen ai­hee­na oli Us­kon rait­tius, ja sen piti kok­ko­la­lai­nen Pet­ri Sil­ver. Alus­tuk­sen lo­mas­sa lau­let­tiin usei­ta Sii­o­nin lau­lu­ja.

Tun­nel­ma seu­ra­sa­lis­sa oli juh­la­va. Sil­ver nos­ti alus­tuk­ses­saan esil­le sen, et­tä us­ko on Ju­ma­lan lah­ja ih­mi­sil­le, ja se on hen­ki­lö­koh­tai­nen asia. Hän to­te­si myös, et­tä us­kon si­säl­tö ei muu­tu eri ai­ka­kau­sien si­säl­lä, vaan Raa­ma­tun sana säi­lyy muut­tu­mat­to­ma­na.

Us­ko oh­jaa va­lin­to­ja

– Oh­jaa­ko us­ko elä­määm­me? alus­ta­ja ky­syi.

Sil­ver vas­ta­si ky­sy­myk­seen­sä: us­ko oh­jaa kuun­te­le­maan omaa­tun­toa ja te­ke­mään va­lin­to­ja us­kon nä­kö­kul­mas­ta oi­kein jo­kai­ses­sa elä­män­vai­hees­sa. Hän roh­kai­si luot­ta­maan Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen, et­tä hän oh­jaa va­lin­to­ja eri asi­ois­sa.

Alus­tuk­ses­sa tuli esil­le, mi­ten eläm­me eri­kois­ta ai­kaa; toi­saal­ta ar­vo­kas­ta ja sa­mal­la epä­va­kaa­ta. Ajan il­mi­öt saat­ta­vat kuor­mit­taa. Sota Uk­rai­nas­sa, il­mas­ton­muu­tos, luon­non­ka­tast­ro­fit, ta­lou­del­li­nen epä­var­muus, me­nes­ty­mi­sen pai­neet sekä ih­mis­ten it­sek­kyys ovat myös Ju­ma­lan las­ta lä­hel­lä. Sil­ver muis­tut­ti, et­tä on kor­ke­am­pi voi­ma, kaik­ki­val­ti­as Ju­ma­la, joka joh­taa kai­kes­sa.

Muis­te­taan ky­syä: ”Mitä si­nul­le kuu­luu?”

Vii­me vuo­si­na ko­ro­na­vi­rus on ku­rit­ta­nut ja vai­keut­ta­nut koh­taa­mi­sia.

– Muis­te­taan huo­leh­tia lä­hei­sis­tä ja ky­syä, mitä si­nul­le kuu­luu, alus­ta­ja kan­nus­ti ja to­te­si, mi­ten Ju­ma­lan lap­sel­la on toi­voa myös epä­var­muu­den het­kel­lä, sil­lä Jee­sus on lu­van­nut: ”Minä olen tei­dän kans­san­ne kaik­ki päi­vät maa­il­man lop­puun as­ti” (Matt. 28:20).

Sil­ver nos­ti esil­le myös kris­til­li­syy­den avi­o­liit­to­kä­si­tyk­sen. Ju­ma­la on tar­koit­ta­nut avi­o­lii­ton mie­hen ja nai­sen vä­li­sek­si lii­tok­si, ja sitä Ju­ma­lan lap­set ha­lu­a­vat kun­ni­oit­taa. Alus­tuk­sen lo­puk­si si­vut­tiin myös osal­li­suut­ta ja ko­ti­sii­o­nin mer­ki­tys­tä.

Ju­ma­lan huo­len­pi­don al­la

Alus­tuk­sen ja kah­vit­te­lun jäl­keen käy­tiin vil­kas­ta kes­kus­te­lua, jota joh­ti per­ho­lai­nen Jark­ko Si­vu­la. Mo­nes­sa pu­heen­vuo­ros­sa nou­si esil­le ar­kuus us­kon tun­nus­ta­mi­seen. Usein sen asi­an kans­sa ki­puil­laan, mut­ta lo­pul­ta Ju­ma­la an­taa sil­le oi­ke­an ajan ja pai­kan.

Ys­tä­vät, yh­tei­söl­li­syys ja ruu­tu­ai­ka pu­hu­tut­ti­vat myös. Pu­heen­vuo­rois­sa kan­nus­tet­tiin ruu­tu­a­jan pie­nen­tä­mi­seen ja koh­taa­maan ka­ve­rei­ta kas­vok­kain. Lop­pu­pu­heen­vuo­ros­saan alus­ta­ja roh­kai­si ole­maan va­lo­na ja suo­la­na tääl­lä maa­il­mas­sa ja elä­mään Ju­ma­lan huo­len­pi­dos­sa.

Lue li­sää muun mu­as­sa nuor­ten aja­tuk­sis­ta seu­raa­van vii­kon Päi­vä­mies-leh­des­tä.

4.10.2022

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Viikon kysymys