JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Verk­ko-Päi­vä­mie­hen lu­ki­ja­pa­lau­te: blo­git ilah­dut­ta­vat ja kou­kut­ta­vat

Uutiset
1.6.2014 10.26

​Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­teen on tul­lut run­saas­ti pa­lau­tet­ta kah­den en­sim­mäi­sen toi­min­ta­kuu­kau­den ai­ka­na. Pa­lau­te­lo­mak­keen kaut­ta lu­ki­ja­ter­vei­siä on saa­tu vii­ti­sen­kym­men­tä. Kos­ka leh­des­säm­me ei ole va­paa­ta kes­kus­te­lu­mah­dol­li­suut­ta, ko­ko­sim­me tä­hän jut­tuun kaik­kien lu­ki­joi­dem­me näh­tä­väk­si pa­laut­tei­den si­säl­töä ja nii­hin an­net­tu­ja vas­tauk­sia.

Pa­laut­teis­sa on tul­lut vah­vas­ti esil­le aja­tus, et­tä verk­ko­leh­ti on kiin­nos­ta­va, toi­mi­va ja mo­ni­puo­li­nen.

- Tu­tus­tuin nyt heti Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­teen ja tä­mä­hän on ai­van mah­ta­va jut­tu, eli Kii­tok­sia täs­tä uu­dis­tuk­ses­ta.

- Tosi tär­keä uu­dis­tus tuo verk­ko­leh­ti, hy­vin to­teu­tet­tu.

- Hie­not si­vut. Näi­tä tu­len kyl­lä seu­raa­maan!

- Pai­va­mies.fi:stä on tul­lut mi­nul­le jo yk­si niis­tä sään­nöl­li­ses­ti lu­e­tuis­ta net­ti­si­vuis­ta.

- Verk­ko­leh­ti tun­tuu pi­kai­sen tu­tus­tu­mi­sen jäl­keen toi­mi­val­ta ja si­säl­löl­tään hy­väl­tä.

Yk­sit­täi­sis­tä osi­ois­ta eni­ten on kom­men­toi­tu blo­ge­ja. Blo­geis­ta saa­tu pa­lau­te on ol­lut hy­vin myön­teis­tä.

- On hy­vin mie­len­kiin­tois­ta lu­kea noi­ta blo­ge­ja jat­kos­sa ja eri­lai­sia blo­gis­te­ja olet­te löy­tä­neet.

- Blo­git ilah­dut­ta­vat, ovat mu­ka­vaa ja roh­kai­se­vaa lu­et­ta­vaa.

- Tun­tuu et­tä asi­at tu­le­vat blo­gien kaut­ta jo­ten­kin lä­hel­le.

- P.S. Olen jo kou­kus­sa blo­gei­hin!

- On mu­ka­va, et­tä täs­sä net­ti­leh­des­sä on blo­ge­ja. Ne an­ta­vat kris­til­li­syy­del­lem­me ”ih­mi­sen kas­vot”. Toi­vo­tan blo­gis­teil­le voi­mia ja siu­naus­ta.

Mo­nis­sa pa­laut­teis­sa on toi­vot­tu, et­tä verk­ko­leh­des­sä oli­si kir­joit­ta­ji­na myös nuo­ria, it­sel­li­siä blo­gis­te­ja.

- Jäin kui­ten­kin kai­paa­maan, et­tä blo­gis­tien jou­kos­sa oli­si nuo­ri ai­kui­nen, muu kuin opis­to­lai­nen, kir­joit­ta­mas­sa omas­ta nä­kö­kul­mas­taan asi­ois­ta.

- Oli­si­ko mah­dol­lis­ta pyy­tää blo­gis­tik­si nuor­ta ai­kuis­ta, jol­la ei ole per­het­tä?

- Si­vus­tol­le kai­vat­tai­siin nuor­ten ja nuor­ten ai­kuis­ten kir­joit­ta­mia blo­ge­ja. Nyt blo­git ai­ka yk­si­puo­li­si­sa, blo­gis­tit lä­hin­nä nuo­rem­pia tai van­hem­pia per­hee­näi­te­jä ja -isiä. Oli­si mu­ka­va lu­kea esim. opis­ke­li­jan ar­jes­ta ker­to­vaa blo­gia. :)

Blo­gei­hin on toi­vot­tu kom­men­toin­ti­mah­dol­li­suut­ta:

- Kai­pai­sin näi­hin myös kes­kus­te­lu­mah­dol­li­suu­ta. Mi­nun mie­les­tä­ni Päi­vä­mie­hes­sä mai­nit­tu ta­voi­te ei oi­ke­as­ti to­teu­du il­man blo­gien kom­men­toin­ti­mah­dol­li­suut­ta.

- Us­kon kyl­lä et­tä sen (kom­men­toin­ti­mah­dol­li­suu­den) ai­kaan­saa­mal­la en­tis­tä avoi­mem­mal­la kes­kus­te­luil­ma­pii­ril­lä oli­si var­mas­ti pal­jon myön­tei­siä vai­ku­tuk­sia sekä he­rä­tys­lik­keen si­säl­lä et­tä he­rä­tys­liik­keen ja muun yh­teis­kun­nan vä­lil­lä!

- Toi­nen jut­tu, jota kai­pai­sin on blo­gien kom­men­toin­ti mah­dol­li­suus, joko omal­la ni­mel­lä tai re­kis­te­röi­dyl­lä ni­mi­mer­kil­lä.

- Jos jol­la­kin ai­ka­vä­lil­lä saat­te vie­lä kom­men­toin­ti­mah­dol­li­suu­den käyt­töön (vaik­ka mo­de­roi­dun pals­tan), us­kon sen nos­ta­van leh­den va­ka­vas­ti­o­tet­ta­vuut­ta vie­lä li­sää.

Mui­ta­kin ke­hi­ty­seh­do­tuk­sia pa­laut­teis­sa on tuo­tu esil­le. Myös kri­tiik­kiä lu­ki­jat ovat esit­tä­neet.

- Ai­ka suu­ri osa uu­ti­sis­ta kä­sit­te­lee rau­ha­nyh­dis­tys­ten ja SRK:n toi­min­taa: tal­koi­ta, ker­ho­ja, ret­kiä, raha-asi­oi­ta jne. Mi­nus­ta net­ti­leh­ti voi­si kes­kit­tyä enem­män ajan­koh­tai­siin kir­kol­li­siin, yh­teis­kun­nal­li­siin ja us­kon­nol­li­siin tee­moi­hin.

- Si­säl­lön­tuo­tan­to tar­vit­see li­sää pot­kua. Jut­tu­ja ja blo­ge­ja pi­tää ol­la jo­kai­sel­le päi­väl­le usei­ta uu­sia ja aa­mus­ta läh­tien. Muu­ten lu­kuin­to seu­raa­jil­ta ka­to­aa. Li­sät­kää toi­mit­ta­jia ja blo­gis­te­ja, joi­ta var­maan löy­tyy.

- Mo­nien uu­tis­ten sävy on suo­ras­taan nai­vin po­si­tii­vi­nen: Mi­nus­ta näin run­sas po­si­tii­vi­suu­den ja kai­ken on­nis­tu­mi­sen heh­kut­ta­mi­nen an­taa hel­pos­ti epä­us­kot­ta­van, kiil­to­ku­va­mai­sen vai­ku­tel­man.

Toi­mi­tus kiit­tää lu­ki­joi­ta kiin­nos­ta­vis­ta, mo­ni­puo­li­sis­ta ja roh­kai­se­vis­ta pa­laut­teis­ta! Otam­me lu­ki­joi­den nä­ke­myk­set ja toi­veet huo­mi­oon leh­den ke­hit­tä­mis­työs­sä.

Olem­me vas­tauk­sis­sam­me muun mu­as­sa ker­to­neet, et­tä meil­lä ei ole tie­toa, tu­lee­ko verk­ko­leh­teen jos­sa­kin vai­hees­sa mah­dol­li­suus kom­men­toi­da jut­tu­ja. Kun verk­ko­leh­teä suun­ni­tel­tiin, SRK:n hal­lin­to - sekä toi­mi­tus­neu­vos­to et­tä joh­to­kun­ta - lin­ja­si, et­tä leh­teen ei tule kom­men­toin­ti­mah­dol­li­suut­ta. Tämä rat­kai­su joh­tui muun mu­as­sa leh­den pie­nis­tä re­surs­seis­ta, kom­ment­tien mo­de­roin­ti oli­si vaa­ti­nut li­sä­työ­voi­maa ja si­ten enem­män ta­lou­del­li­sia voi­ma­va­ro­ja.

Olem­me myös ker­to­neet, et­tä leh­des­säm­me py­rim­me re­hel­li­seen, vas­tuul­li­seen ja ar­mol­li­seen vies­tin­tään ja et­tä pyr­ki­myk­sem­me on mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan ot­taa kan­taa myös ajan­koh­tai­siin kir­kol­li­siin ja yh­teis­kun­nal­li­siin ai­hei­siin. Olem­me to­den­neet, et­tä ta­voit­tee­nam­me on, et­tä verk­ko­leh­teen tu­li­si joka päi­vä jo­ta­kin uut­ta si­säl­töä.

Voim­me vas­ta­ta lu­ki­joi­den toi­vee­seen nuo­res­ta blo­gis­tis­ta: ke­sä­kuus­sa Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­den blo­gis­ti­na aloit­taa 20-vuo­ti­as Lot­ta Lai­ti­nen.

Ju­tus­sa ole­vat kur­si­voi­dut osi­ot ovat Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­teen tul­lei­ta lu­ki­ja­pa­laut­tei­ta.

Lue myös

Verk­ko-Päi­vä­mie­hes­sä en­sim­mäi­sen kuu­kau­den ai­ka­na lä­hes 12 000 käyt­tä­jää 8.5.

Ter­ve­tu­loa tu­tus­tu­maan Päi­vä­mies-verk­ko­leh­teen! 2.4.

HannaKallunki
27.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Kun paas­to­at­te, äl­kää ol­ko syn­kän nä­köi­siä niin kuin te­ko­py­hät. He muut­ta­vat muo­ton­sa sur­ke­ak­si, jot­ta kaik­ki var­mas­ti huo­mai­si­vat hei­dän paas­to­a­van." Matt. 6:16

Viikon kysymys