JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Vir­kis­tys­tä yh­tei­ses­tä har­ras­tuk­ses­ta ja us­kos­ta

Uutiset
20.8.2021 12.00

Juttua muokattu:

20.8. 12:16
2021082012161220210820120000

Kari Huh­ta­la

Loh­ja

Ruuk­kien ajoon ko­koon­tui lä­hes sa­ta­päi­nen jouk­ko in­nok­kai­ta maan­tie­pyö­räi­li­jöi­tä 13–14. elo­kuu­ta.

Per­jan­tai-il­ta­päi­väl­lä ma­ja­pai­kak­si va­li­tun Loh­ja Spa & Re­sor­tin il­moit­tau­tu­mis­tis­kil­le al­koi sol­jua eri-ikäi­siä reip­paan nä­köi­siä mie­hiä ja nai­sia, osal­la pyö­rät tiu­kas­ti kai­na­los­sa. Lä­hes vuo­den mit­tai­nen odo­tus oli tii­vis­ty­mäs­sä yh­tei­seen aloi­tus­ti­lai­suu­teen ja seu­raa­van päi­vän ajoon. Jän­ni­tys­tä li­sä­si tie­to, et­tä sa­det­ta­kin oli lu­vas­sa ajo­päi­vän aa­mu­na. Osal­lis­tu­jat ko­koon­tui­vat il­lal­la vie­lä il­ta­har­tau­teen Kar­ja­loh­jan kirk­koon.

– Tän­ne kirk­koon on ko­koon­tu­nut pal­jon tai­ta­via, vah­vo­ja ja ko­va­kun­toi­sia mie­hiä ja nai­sia. Mut­ta jos ky­syi­sin si­nul­ta, olet­ko ol­lut vah­va ja tai­ta­va us­ko­vai­nen, voi­sin ar­va­ta vas­tauk­sen, et­tä näin ei ole ol­lut, to­te­si il­ta­har­tau­den pi­tä­nyt Ris­to Mä­ke­lä.

Raa­ma­tun­teks­ti Kai­nis­ta ja Abe­lis­ta sai kuu­li­jat poh­ti­maan, mikä kel­paa Ju­ma­lan edes­sä. Abe­lin uh­ri oli Ju­ma­lan mie­len mu­kai­nen uh­rat­tu ka­rit­sa. Jee­suk­sen uh­ri­kuo­le­ma ris­til­lä va­pah­ti ih­mi­set. Seu­ra­vä­ki sai il­lan päät­teek­si jää­dä tur­val­li­ses­ti evan­ke­liu­min al­le ja yh­tyä il­ta­ru­kouk­ses­sa pyy­tä­mään Ju­ma­lan siu­naus­ta ja var­je­lus­ta.

Va­rain­han­kin­taa ja yh­des­sä­o­loa

Aja­tus us­ko­vais­ten yh­tei­ses­tä pyö­räi­ly­ta­pah­tu­mas­ta läh­ti alul­le joi­ta­kin vuo­sia sit­ten Lap­peen­ran­nan rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ak­tii­vien ide­as­ta. Kyse on rau­ha­nyh­dis­tyk­sen va­rain­han­kin­nas­ta, us­ko­nys­tä­vien ta­paa­mi­ses­ta sekä myös oman kun­non yl­lä­pi­tä­mi­ses­tä.

Nyt jär­jes­tä­mis­vuo­ron sai Loh­jan rau­ha­nyh­dis­tys, jon­ka alu­eel­la si­jait­se­vat kau­nis Loh­jan­har­ju, Loh­jan­jär­vi, Sam­mat­ti, Siun­ti­on ja In­koon me­ren­ran­ta­vil­ja­pel­lot sekä pel­ti­ruuk­kien his­to­ri­aa tun­ne­tuim­pa­na Fis­kar­sin ruuk­ki­ky­lä.

Kaik­ki pää­si­vät maa­liin

Lau­an­tai­aa­mu­na pyö­rät läh­ti­vät pyö­ri­mään. Osal­lis­tu­jat oli ja­et­tu etu­kä­teen nel­jään kun­to­ta­son mu­kai­seen ryh­mään. Jo­kais­ta ryh­mää saat­te­li­vat tur­va-au­tot edes­sä ja ta­ka­na. Mat­kaa oli edes­sä vä­him­mil­lään­kin 115 ki­lo­met­riä, ko­va­kun­toi­sim­mat ajoi­vat sa­mas­sa ajas­sa 190 ki­lo­met­riä.

Osal­lis­tu­jien tur­val­li­suut­ta ja huol­toa oli mie­tit­ty suun­nit­te­lu­ryh­mäs­sä huo­lel­la. Ke­nen­kään ei tar­vin­nut uu­pua ruu­an tai juo­man puut­tee­seen. Haa­ve­rei­hin oli va­rau­dut­tu, ja jou­dut­tiin­pa yk­si va­ra­pyö­rä­kin kul­jet­ta­maan rei­tin var­rel­le rik­kou­tu­neen ti­lal­le.

Kaik­ki pyö­räi­li­jät pää­si­vät maa­liin. Ko­ke­muk­sia ja­et­tiin sau­nan lau­teil­la ja ra­vit­se­van ruo­ka­pöy­dän ää­res­sä. Osal­lis­tu­jat to­te­si­vat ta­pah­tu­man vir­kis­tä­neen hei­tä ruu­miil­li­ses­ti ja hen­ki­ses­ti.

Uu­sia us­ko­nys­tä­viä ta­pah­tu­man kaut­ta

Kari Huh­ta­la

Kuka olet ja mis­tä saa­vuit pyö­räi­ly­ta­pah­tu­maan?

Ka­ta­rii­na Kes­ki­saa­ri Lap­peen­ran­nas­ta.

Olet­ko ai­em­min osal­lis­tu­nut vas­taa­vaan pyö­räi­lyyn?

– Nel­jä­nä ke­sä­nä Sai­maan ym­pä­ri­a­jos­sa, jos­sa olem­me Lap­peen­ran­nas­sa saa­neet ol­la myös jär­jes­tä­ji­nä.

Ker­toi­sit­ko, mikä sai si­nut läh­te­mään?

– Mah­ta­vaa yh­des­sä fil­la­roi­da so­pi­vas­sa vauh­ti­ryh­mäs­sä hie­nois­sa mai­se­mis­sa ja ta­va­ta us­ko­nys­tä­viä!

Mit­kä asi­at jäi­vät eri­tyi­ses­ti mie­leen Ruuk­kien ajos­ta? Mikä ilah­dut­ti?

– Po­si­tii­vi­nen yh­tei­sen te­ke­mi­sen mei­nin­ki ja fyy­si­nen ry­pis­tys, sa­toi tai pais­toi. His­to­ri­al­li­set ruuk­ki­mil­jööt ja vauh­dik­kaat kie­mu­rai­set tiet pel­to- ja met­sä­mai­se­mi­neen. Hie­noa vei­suu­ta Kar­ja­loh­jan ki­vi­kir­kos­sa ja ren­tou­tu­mi­nen ma­ja­paik­ka­na ol­lees­sa kyl­py­läs­sä.

Mil­lai­se­na näet täl­lai­sen har­ras­te­ta­pah­tu­man mer­ki­tyk­sen us­ko­vais­ten yh­tey­den­pi­dol­le?

– Se tuo uu­sia us­ko­nys­tä­viä ym­pä­ri Suo­men. Fyy­si­nen yh­des­sä te­ke­mi­nen her­kis­tää myös mie­let sy­vem­mil­le ju­tus­te­luil­le. Nuo­ria on ilah­dut­ta­vas­ti ol­lut myös mu­ka­na, sa­moin en­si­ker­ta­lai­sia. Eh­dot­to­mas­ti kan­nat­taa tul­la mu­kaan ko­ke­maan mil­lais­ta va­rain­ke­ruu voi par­haim­mil­laan ol­la har­ras­teen muo­dos­sa. En­si ke­sä­nä aje­taan taas Lap­peen­ran­nas­sa, jos Ju­ma­la suo!

22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.