JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Vi­ron­kie­li­sil­le on lu­vas­sa uu­sia lau­lu­ja

Uutiset
9.11.2020 14.45

Juttua muokattu:

10.11. 14:49
2020111014491720201109144500
Reijo Lohi toivoo, että laulujen käännöstyö onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla, jotta lauluja olisi mukava laulaa. Kuvaushetkellä hänellä oli kesken Siionin laulun 22, Tallin seimen luona kerran, kääntäminen viroksi.

Reijo Lohi toivoo, että laulujen käännöstyö onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla, jotta lauluja olisi mukava laulaa. Kuvaushetkellä hänellä oli kesken Siionin laulun 22, Tallin seimen luona kerran, kääntäminen viroksi.

Kuva Reijo Lohelta

Reijo Lohi toivoo, että laulujen käännöstyö onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla, jotta lauluja olisi mukava laulaa. Kuvaushetkellä hänellä oli kesken Siionin laulun 22, Tallin seimen luona kerran, kääntäminen viroksi.

Reijo Lohi toivoo, että laulujen käännöstyö onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla, jotta lauluja olisi mukava laulaa. Kuvaushetkellä hänellä oli kesken Siionin laulun 22, Tallin seimen luona kerran, kääntäminen viroksi.

Kuva Reijo Lohelta

An­na Saa­ri

Vi­ron kie­len kään­tä­jil­lä riit­tää nyt työ­tä, kun uu­det Sii­o­nin lau­lut ja vir­ret odot­ta­vat kään­tä­mis­tään.

Lau­lu­kir­jau­u­dis­tuk­sen myö­tä tar­ve uu­sien lau­lu­jen kään­tä­mi­sel­le vi­ron kie­lel­le on kas­va­nut. Vi­ron tul­kit ja pu­hu­jat ovat teh­neet kään­nök­siä, ja nyt vi­ron kie­li­ryh­mäl­lä on edes­sään uu­sien Sii­o­nin lau­lu­jen ja vir­sien kään­nös­ten toi­mi­tus­työ, jota se on jo aloit­ta­nut säh­köi­sil­lä alus­toil­la ja opis­toil­la SRK:n vi­ron kurs­seil­la.

Ke­mi­läi­nen Rei­jo Lohi on kään­tä­nyt kol­mi­sen­kym­men­tä uut­ta Sii­o­nin lau­lua ja virt­tä. Lohi on opis­kel­lut vi­roa it­se­näi­ses­ti pa­ri­kym­men­tä vuot­ta, ja kään­tä­mi­nen tar­jo­si mah­dol­li­suu­den ke­hit­tää kie­li­tai­toa.

– Kään­tä­mi­nen on kei­no kas­vat­taa sa­na­va­ras­toa. Lau­lu­kään­nös pi­tää saa­da vie­lä nuot­tiin so­pi­vak­si, jo­ten sa­no­ja pi­tää jos­kus ha­ke­mal­la ha­kea.

Sa­na­tark­ka kään­nös ei ole yleen­sä pa­ras

Rei­jo Lohi ker­too va­lin­neen­sa kään­net­tä­vät lau­lut ää­nit­tei­tä kuun­te­le­mal­la. Kun lau­lu tun­tui eri­tyi­sen mu­ka­val­ta, se pää­tyi kään­net­tä­väk­si.

– Lau­lut ovat pie­niä saar­no­ja. Ne tuo­vat vir­voi­tus­ta ja roh­kai­sua.

Lo­hen mu­kaan moni lau­lu on tul­lut tu­tum­mak­si, kun on miet­ti­nyt sen si­säl­lön vä­lit­ty­mis­tä tois­ta kiel­tä äi­din­kie­le­nään pu­hu­val­le.

Kään­tä­mi­nen on pit­kä­jän­teis­tä työ­tä. En­sim­mäi­nen ver­sio teks­tis­tä ei ai­na ole pa­ras mah­dol­li­nen, vaan sitä pi­tää muo­ka­ta.

– Ta­voit­tee­na on sa­no­man vä­lit­ty­mi­nen, ei sa­nan­mu­kai­nen kään­nös. Lau­se­ra­ken­net­ta tai sä­kei­den paik­ko­ja on saat­ta­nut jou­tua muut­ta­maan, niin on saa­nut asi­a­si­säl­lön so­vi­tet­tua, Rei­jo Lohi ker­too.

3.12.2020

Her­ra, sinä olet lau­pi­as, muis­ta mi­nua, osoi­ta iki­ai­kais­ta hy­vyyt­tä­si. Älä muis­ta nuo­ruu­te­ni syn­te­jä, älä pa­ho­ja te­ko­ja­ni! Sinä, joka olet us­kol­li­nen ja hyvä, älä unoh­da mi­nua! Ps. 25:6–7

Viikon kysymys