JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

​Vir­si­mat­ka Jee­suk­sen elä­mään – kin­ke­reis­sä Po­rin rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä

Vuonokari Pekka
Uutiset
18.1.2015 6.44

Juttua muokattu:

1.1. 23:50
2020010123501520150118064400

Eläk­keel­lä ole­va kant­to­ri Heli Leh­to­nen ja Meri-Po­rin seu­ra­kun­nan seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Al­bert Ha­lo­nen to­teut­ti­vat 13.1. Po­rin rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä kin­ke­rit lau­lul­li­sis­sa mer­keis­sä. Ti­lai­suu­des­sa tu­tus­tut­tiin Je­sa­jan kir­jan teks­tiin ja Lut­he­rin se­li­tys­teks­tiin. Teks­tien kans­sa vuo­rot­te­li­vat vir­ret, joi­ta lau­let­tiin ko­ko­naan tai osit­tain yh­teen­sä vii­si­tois­ta.

​Kin­ke­ri­läk­sy­nä oli Je­sa­jan kir­jan luku 53 ja Lut­he­rin se­li­tys toi­seen us­kon­kap­pa­lee­seen.

– Lut­her kir­joit­taa toi­sen us­kon­kap­pa­leen se­li­tyk­ses­sä: minä us­kon, et­tä Jee­sus Kris­tus, oli to­ti­nen Ju­ma­la, ja to­ti­nen ih­mi­nen, joka syn­tyi neit­syt Ma­ri­as­ta. Tämä tar­koit­taa, et­tä Jee­sus oli sa­tap­ro­sent­ti­ses­ti Ju­ma­la ja sa­tap­ro­sent­ti­ses­ti ih­mi­nen, ei 50 pro­sent­tia Ju­ma­la ja 50 ih­mi­nen. Sik­si hän saat­toi lu­nas­taa ja so­vit­taa syn­tiin lan­gen­neen ih­mi­sen. Tä­män us­koi ja ker­toi pro­feet­ta Je­sa­ja jo sa­to­ja vuo­sia en­nen Jee­suk­sen syn­ty­mää, Ha­lo­nen ker­toi.

Hento Honkasalo (vas.), Lahja Pärssinen, Sirkka Peltomaa ja Pirjo Siikilä laulamassa.

Hento Honkasalo (vas.), Lahja Pärssinen, Sirkka Peltomaa ja Pirjo Siikilä laulamassa.

Po­rin kin­ke­rei­tä voi­si ku­va­ta vir­si­mat­kak­si Jee­suk­sen elä­män­vai­hei­siin; lau­le­tuis­sa vir­sis­sä ker­rot­tiin Jee­suk­sen elä­mäs­tä ai­na syn­ty­mäs­tä pää­si­äi­sen rie­mul­li­seen ylös­nou­se­mi­seen saak­ka.

– Kun ajat­te­lem­me Her­ram­me Jee­suk­sen kär­si­mys­tä, ky­sym­me usein, mik­si. Pro­feet­ta Je­sa­jan kir­jan luku 53 on Ju­ma­lan iha­na vas­taus tuo­hon ky­sy­myk­seen: Hän kär­si ran­gais­tuk­sen, jot­ta meil­lä oli­si rau­ha, hän ki­teyt­ti.

Atte Anttila (vas.), Sirkka Anttila, Marjatta Musakka, Unto Musakka, Ensio Kolehmainen ja Erkki Hautaniemi virsimatkalla.

Atte Anttila (vas.), Sirkka Anttila, Marjatta Musakka, Unto Musakka, Ensio Kolehmainen ja Erkki Hautaniemi virsimatkalla.

Ha­lo­nen ker­toi, mitä Lut­her on opet­ta­nut maa­il­man syn­tien pai­kas­ta.

– Lut­her opet­ti: "Maa­il­man syn­neil­lä on kak­si paik­kaa, joko ne ovat si­nun har­teil­la­si tai Kris­tuk­sen har­teil­la. Mi­ten mur­heel­li­nen ja pe­lot­ta­va näky on se, et­tä ne ovat si­nun han­teil­la­si. Kuin­ka iha­nat ovat­kaan Jo­han­nes Kas­ta­jan sa­nat, kun hän sa­noo mi­nul­le ja si­nul­le: Kat­so Ju­ma­lan Ka­rit­sa, joka pois ot­taa maa­il­man syn­nin." Saat us­koa syn­nit ja mat­kan viat an­teek­si Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä, hän pu­hui.

Vuo­den pap­pi­na toi­mi­nut Ha­lo­nen ker­toi, et­tä nämä oli­vat hä­nen en­sim­mäi­set kin­ke­rin­sä. Po­rin rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä kin­ke­rei­tä on pi­det­ty kym­men­kun­ta vuot­ta. Kin­ke­ri­läi­siä oli täl­lä ker­taa 33. Yli puo­let heis­tä il­moit­ti osal­lis­tu­neen­sa ai­ka­naan seu­ra­kun­tien­sa kin­ke­reil­le.

29.5.2020

Her­ra on mi­nun va­lo­ni ja apu­ni, ketä minä pel­käi­sin? Her­ra on mi­nun elä­mä­ni tur­va, ketä siis säik­kyi­sin? Ps. 27:1

Viikon kysymys