JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Vir­tu­aa­li­myy­jäi­sis­sä in­no­va­tii­vi­sia tuot­tei­ta

Uutiset
28.5.2020 6.20

Juttua muokattu:

28.5. 08:02
2020052808021120200528062000

Ma­ri­ta Ran­ta­nen

Kem­pe­le

Mur­ron rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­me­li­as myy­jäis­vä­ki in­nos­ti yh­dis­tyk­sen jä­se­niä mu­ka­van myy­jäis­päi­vän viet­toon säh­köi­sen myyn­ti­a­lus­tan ja li­ve­lä­he­tys­ten kaut­ta.

– Ter­ve­tu­loa kuun­te­le­maan suo­raa lä­he­tys­tä vir­tu­aa­li­myy­jäi­sis­tä tääl­tä ry:ltä, toi­vot­ti Mur­ron Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen va­rain­han­ki­ta­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Pasi Heik­ka­la. Myy­jäi­set pi­det­tiin tou­ko­kuun toi­se­na lau­an­tai­na.

En­sim­mäis­tä ker­taa omal­ta rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­tä lä­he­tet­ty li­ve­lä­he­tys saa­vut­ti par­haim­mil­laan 114 vas­taa­no­tin­ta ko­deis­ta ja pi­ha­mail­ta­kin. Oh­jel­maa oli etu­kä­teen suun­ni­tel­tu tar­koin, ja se muo­dos­ti­kin miel­lyt­tä­vän ko­ko­nai­suu­den liki koko päi­vän ajak­si. Myy­jäis­lä­he­tyk­sen ai­ka­na kuul­tiin al­ku­har­tau­den li­säk­si Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­jan ter­vei­set, pu­he­lin­haas­tat­te­lu­ja, toi­ve­mu­siik­kia, myy­jäis­ten tuo­te-esit­te­ly­jä ja huu­to­kaup­pa.

Haas­tat­te­lut to­teut­ta­nut Saa­ra Ju­nes soit­ti ko­tei­hin ikäih­mi­sel­le, etä­kou­lu­lai­sel­le, per­hee­näi­dil­le ja työs­sä käy­väl­le isäl­le­kin. Tu­tut ää­net kuu­lui­vat nyt ne­tin kaut­ta. Haas­ta­tel­ta­vien toi­ve­lau­lut kai­kui­vat rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä pu­he­lui­den lo­mas­sa.

Pie­ni jouk­ko pai­kan pääl­lä

Kak­si tun­tia kes­tä­nei­den vir­tu­aa­li­myy­jäis­ten ajak­si rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le oli ko­koon­tu­nut ra­joi­tus­ten vuok­si pie­ni jouk­ko vä­keä ker­ral­laan. Keit­ti­öl­lä hää­ri­vät mie­het te­ki­vät läm­min­tä ruo­kaa en­nak­ko­ti­laus­ten ver­ran. Mui­ta in­no­va­tii­vi­sia myy­jäis­tuot­tei­ta oli­vat muun mu­as­sa lau­ta­pe­lit, luon­to­ret­ki­o­pas lä­hi­seu­dul­le, au­ton si­sä­pe­su tai sa­vu­sau­na­e­lä­mys per­heel­le.

Vä­ki­mää­rä toi­mi­ta­lol­la riit­ti myy­jäis­toi­min­nan su­ju­mi­seen, kun etu­kä­teen ti­la­tut tuot­teet vain nou­det­tiin ry:ltä. Lei­von­nais­ten kaup­pa hoi­tui su­ju­vas­ti net­ti­a­lus­tan il­moi­tus­ten pe­rus­teel­la. Tämä mah­dol­lis­ti lei­von­ta-ajan por­ras­ta­mi­sen ja use­am­mas­sa eräs­sä lei­po­mi­sen. Var­si­nai­sel­le myy­jäis­päi­väl­le oli jär­jes­tet­ty tuot­tei­den kul­je­tus­pal­ve­lua.

Myy­jäis­lä­he­tyk­sen lo­pul­la kuun­te­li­jat haas­tet­tiin liik­ku­maan jal­kai­sin tai pyö­räil­len. Haas­teen ai­ka­na lenk­keil­ty­jen ki­lo­met­rien mää­rä il­moi­tet­tiin myy­jäis­pu­he­li­meen. Lä­him­mäs oi­ke­aa ki­lo­met­ri­mää­rää ar­van­nut voit­ti täy­te­ka­kun.

Il­ta­lä­he­tyk­sen alus­tus ja lau­lut loh­dut­ti­vat

Il­lan rei­lun tun­nin li­ve­lä­he­tyk­ses­sä kuul­tiin las­ten lau­lu­e­si­tys ja Han­nu Tuo­hi­maan SRK:n vuo­si­kir­jan (2018) sa­no­maan tu­keu­tu­nut alus­tus ai­hees­ta Jak­san­ko luot­taa? Alus­tus roh­kai­si mo­ni­puo­li­ses­ti luot­ta­maan Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen elä­mäs­sä. Sii­hen liit­ty­neet kes­kus­te­lu­ky­sy­myk­set ja­et­tiin rau­ha­nyh­dis­tyk­sen tie­do­tus­ka­na­val­la.

Myy­jäis­ten tun­nel­mia ku­va­si­vat ryh­mä­vies­tit, jois­ta vä­lit­tyi kii­tol­li­suut­ta ja iloa täs­tä kei­taas­ta ar­jen kes­kel­lä. Ju­ma­la siu­na­si nämä vir­tu­aa­li­myy­jäi­set.

4.7.2020

"Minä ope­tan si­nua", sa­noo Her­ra, "minä osoi­tan si­nul­le oi­ke­an tien. Minä neu­von si­nua, kat­see­ni seu­raa as­ke­lei­ta­si." Ps. 32:8

Viikon kysymys