JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Yh­des­sä­o­lon rie­mua raa­mat­tu­luok­ka­lei­ril­lä

Uutiset
30.8.2021 15.00

Juttua muokattu:

6.9. 15:14
2021090615144820210830150000

Mer­ja Sau­la­maa

Lem­pää­lä

Met­säi­nen ym­pä­ris­tö tar­jo­si mo­ni­puo­li­set puit­teet raa­mat­tu­luok­ka­lais­ten ko­koon­tu­mi­sel­le.

Lem­pää­län Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen raa­mat­tu­luok­ka­lai­set viet­ti­vät lei­ri­päi­vää Mus­ta­lam­mil­la lau­an­tai­na 21. elo­kuu­ta. Syys­kau­den avaus oli ta­val­lis­ta­kin odo­te­tum­pi pit­kään jat­ku­neen poik­keus­ti­lan vuok­si. Nyt raa­mat­tu­luok­ka­lai­set pää­si­vät vih­doin­kin tun­te­maan yh­des­sä­o­lon rie­mua lau­lu­jen, kil­pai­lu­jen, yh­tei­sen raa­mis­het­ken ja va­paan yh­des­sä­o­lon pa­ris­sa.

– Tämä on ihan pa­ras­ta, kun saa tul­la lei­ril­le! Toi­von, et­tä etä­raa­mik­sia ei enää tar­vit­tai­si, to­te­si­vat nuo­ret lei­ri­läi­set kuin yh­des­tä suus­ta.

Raa­ma­tun ää­rel­lä lei­ri­kir­kos­sa

Lei­ri­päi­vä al­koi pa­rin­sa­dan met­rin pa­ti­koin­nil­la Ve­si­lah­den par­ti­o­lais­ten lei­ri­pai­kal­le Mus­ta­lam­min ran­taan. Iso­set ja opet­ta­jat oli­vat vas­tas­sa lei­ri­läi­siä, ja il­moit­tau­tu­mi­sen jäl­keen oli het­ki ai­kaa tu­tus­tua lei­rin ym­pä­ris­töön. Opet­ta­jat ja iso­set oli­vat suu­rim­mal­le osal­le en­nes­tään tut­tu­ja, ja yh­teis­tä te­ke­mis­tä löy­tyi no­pe­as­ti.

– Mah­ta­vaa, et­tä pää­sim­me vih­doin ko­koon­tu­maan yh­teen. Olo on jopa epä­to­del­li­nen kai­ken odot­ta­mi­sen ja epä­var­muu­den jäl­keen, ker­toi­vat lei­ril­lä opet­ta­ji­na toi­mi­neet Juha Salo ja Juk­ka Kel­lo­kos­ki.

Lei­ri­päi­vän aluk­si nos­tet­tiin Suo­men lip­pu sal­koon lei­ri­läis­ten lau­la­es­sa virt­tä Kii­tos Ju­ma­lam­me, kun an­noit kau­niin maan. Sen jäl­keen 130 lei­ri­läis­tä sekä lei­rin hen­ki­lö­kun­ta siir­tyi sa­teen saat­te­le­ma­na lei­ri­kirk­koon kuun­te­le­maan Sep­po Park­ki­lan raa­mat­tu­luok­ka­tuo­ki­o­ta, jon­ka ai­hee­na oli Pyhä Raa­mat­tu.

Ko­koon­tu­mi­nen
on lah­ja

Sade tau­ko­si so­pi­vas­ti, kun oli ai­ka siir­tyä eväi­den kimp­puun. Sitä en­nen ruo­kai­lu­ka­tok­sen vie­rel­le muo­dos­tui ko­mea jono kä­sien­pe­su­pai­kal­le. Men­nei­den kuu­kau­sien ai­ka­na tämä hom­ma oli jo opit­tu mal­lik­kaas­ti. Eväi­den jäl­keen oli ai­ka tu­tus­tua omaan raa­mat­tu­luok­ka­ryh­mään. Opet­ta­jat ja iso­set oli­vat miet­ti­neet eri­lai­sia kil­pai­lu­ja ja pie­niä teh­tä­viä ryh­mäy­ty­mi­sen hel­pot­ta­mi­sek­si.

Päi­vä ku­lui no­pe­as­ti met­säi­ses­sä ym­pä­ris­tös­sä laa­vul­la tai lai­tu­ril­la is­tu­en, ka­ve­rei­den kans­sa ju­tel­len, pal­lo­pe­le­jä pe­la­ten ja eri­lais­ten pik­ku kil­pai­lu­jen pa­ris­sa. Osa eh­ti tes­taa­maan myös telt­ta­sau­nan löy­ly­jä ja tum­man Mus­ta­lam­min raik­kaan ve­den ole­mus­ta en­nen lop­pu­lau­lua, -ru­kous­ta ja li­pun­las­kua.

– Pit­kä tau­ko toi­min­nas­sa on aut­ta­nut huo­maa­maan, et­tä täl­lai­nen toi­min­ta ei ole it­ses­tään sel­vää, vaan suu­ri mah­dol­li­suus ja Tai­vaan Isän lah­jaa meil­le, poh­ti­vat opet­ta­jat kii­tol­li­si­na lei­ri­päi­vän päät­teek­si.

Jut­tu on lu­et­ta­vis­sa ko­ko­nai­suu­des­saan kes­ki­viik­ko­na il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.