JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Yh­teis­tä työ­tä kris­til­li­syy­den hy­väk­si

Martikainen Päivi
Uutiset
8.10.2015 7.18

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420151008071800

KUVA: ELISA RAAPPANA

KUVA: ELISA RAAPPANA

SRK:n toi­mis­tol­la Ou­lus­sa pi­det­tiin maa­nan­tai­na SRK:n ja SFC:n vuo­tui­nen yh­teis­työ­pa­la­ve­ri. Nii­tä on jär­jes­tet­ty vuo­des­ta 2010 läh­tien. Ta­paa­mi­ses­sa suun­ni­tel­tiin si­sar­jär­jes­tö­jen yh­teis­työ­tä, joka on tii­vis­ty­mäs­sä en­ti­ses­tään. Veli-Mat­ti Heik­ki­nen ker­toi kah­vi­tau­ol­la SRK:n hen­ki­lö­kun­nal­le kuu­lu­mi­sia van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sen kris­til­li­syy­den työs­tä Ruot­sis­sa.

Ko­kouk­ses­sa saa­tiin val­miik­si esi­tys yh­teis­työ­a­si­a­kir­jas­ta vuo­sil­le 2016–2018. Sii­hen on kir­jat­tu SRK:n (Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys) ja SFC:n (Sve­ri­ges Frids­fö­re­nin­gars Cent­ra­lor­ga­ni­sa­ti­on) yh­teis­työ­muo­dot. Esi­tys vah­vis­te­taan vie­lä joh­to­kun­nis­sa.

– Yh­teis­työ­ko­kous­ten an­si­o­ta on esi­mer­kik­si en­si hel­mi­kuus­sa en­sim­mäis­tä ker­taa Ruot­sis­sa jär­jes­tet­tä­vä pu­hu­jien ja tulk­kien lei­ri. Lei­ril­le tu­lee osal­lis­tu­jia sekä Ruot­sis­ta et­tä Suo­mes­ta, SFC:n joh­to­kun­nan sih­tee­ri ja jul­kai­su­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Veli-Mat­ti Heik­ki­nen ker­toi.

Ta­paa­mi­seen osal­lis­tui­vat SFC:n edus­ta­ji­na Heik­ki­sen li­säk­si joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Timo Löp­pö­nen, va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Heik­ki­nen sekä lei­ri­työs­tä vas­taa­va Tero Leh­to­la.

Saat­to­mie­hiä yli ra­jo­jen

Ta­paa­mi­ses­sa oli­vat esil­lä myös nuor­ten lei­rit. Vuo­del­le 2017 on suun­ni­tel­tu Suo­mes­sa jär­jes­tet­tä­vää nuor­ten­lei­riä, jo­hon osal­lis­tui­si nuo­ria mo­lem­mis­ta mais­ta. Tero Leh­to­la nä­kee yh­teis­työn hy­vin tär­ke­ä­nä: näin nuo­ril­la oli­si hyvä mah­dol­li­suus saa­da uu­sia ys­tä­viä ja saat­to­mie­hiä.

SFC jär­jes­tää yh­teis­työs­sä SRK:n kans­sa rip­pi­kou­luo­pe­tus­ta. Vii­me ke­sä­nä 32 rip­pi­kou­lu­lais­ta osal­lis­tui rip­pi­lei­ril­le Jäm­sän opis­tol­la. Kos­ka ope­tus Suo­mes­sa ta­pah­tuu pää­a­si­as­sa suo­mek­si, SFC jär­jes­tää nii­hin tulk­kauk­sen ruot­sik­si.

Taalainmaalaisen Tero Lehtolan mieleen jäi Suomen matkalta erityisesti kaksi asiaa: Taalainmaa-ilta Raahessa ja yhteistyöpalaverista kokemus yhteisestä Jumalan valtakunnan työstä.

Taalainmaalaisen Tero Lehtolan mieleen jäi Suomen matkalta erityisesti kaksi asiaa: Taalainmaa-ilta Raahessa ja yhteistyöpalaverista kokemus yhteisestä Jumalan valtakunnan työstä.

Taa­lain­maa­lai­sen Tero Leh­to­lan mie­leen jäi

Suo­men mat­kal­ta eri­tyi­ses­ti kak­si asi­aa:

Taa­lain­maa-il­ta Raa­hes­sa ja yh­teis­työ­pa­la­ve­ris­ta

ko­ke­mus yh­tei­ses­tä Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työs­tä.

Mo­nen­lais­ta yh­teis­työ­tä

Myös ruot­sin­kie­li­ses­sä seu­ra­toi­min­nas­sa py­ri­tään yh­dis­tä­mään mo­lem­pien mai­den re­surs­se­ja. Vaik­ka Ruot­sis­sa ha­lu­taan­kin van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sen kris­til­li­syy­den pii­ris­sä säi­lyt­tää suo­men kiel­tä, nuo­ret ei­vät ole kak­si­kie­li­siä. Toi­min­ta on ny­ky­ään yleen­sä kak­si­kie­lis­tä, lap­si- ja nuo­ri­so­työ pää­sään­töi­ses­ti ruot­sin­kie­lis­tä.

Ny­ky­a­jan kom­mu­ni­kaa­ti­o­mah­dol­li­suu­det mah­dol­lis­ta­vat tii­viin yh­teis­työn si­sar­jär­jes­tö­jen kes­ken. Yh­teis­työ­tä teh­dään myös ul­ko­lä­he­tys­työs­sä, LLC:nkin kans­sa. Kuu­kau­sit­tain jär­jes­te­tään kol­men si­sar­jär­jes­tön yh­tei­nen suun­nit­te­lu­pa­la­ve­ri. Myös jul­kai­su­toi­min­nas­sa teh­dään yh­teis­työ­tä. Veli-Mat­ti Heik­ki­nen mai­nit­si SFC:n ole­van kii­tol­li­nen SRK:n tu­es­ta työs­sä.

– Ko­em­me, et­tä Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ on yh­teis­tä riip­pu­mat­ta sii­tä, mis­sä asu­taan, hän jat­koi.

Tai­vaan Isän kä­sis­sä

Ruot­sin van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­set asu­vat ha­jal­laan. Taa­lain­maan ja Tuk­hol­man Rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä on elet­ty kas­vun ai­kaa: Taa­lain­maal­la on me­neil­lään laa­jen­nus­han­ke.

Heik­ki­nen to­te­si, et­tä van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­set ovat saa­neet elää Ruot­sis­sa rau­han ai­kaa: hei­dät hy­väk­sy­tään sel­lai­si­na kuin he ovat. Tai­vaan Isä on pi­tä­nyt lap­sis­taan hy­vin huo­len.

– Toi­saal­ta Ruot­si on yk­si maa­il­man maal­lis­tu­neim­mis­ta mais­ta, jo­ten työ­tä on. Tu­le­vai­suus näyt­tää kui­ten­kin ai­na tur­val­li­sel­ta tai­vaan val­ta­kun­nas­sa. Kun se on Tai­vaan Isän kä­sis­sä, se on hy­vis­sä kä­sis­sä.

SFC (Ruot­sin Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys)

- kuu­si rau­ha­nyh­dis­tys­tä (mu­kaan­lu­kien Os­lon Rau­ha­nyh­dis­tys)

- yh­dis­tyk­sis­sä yh­teen­sä noin 500 jä­sen­tä

- 17 pu­hu­jaa

- vuo­sit­tain jär­jes­te­tään 250 seu­rat

- vuo­sit­tain jär­jes­te­tään su­vi­seu­rat, jois­sa 700–900 vie­ras­ta

SFC:n toi­min­taan voi tu­tus­tua in­ter­ne­tis­sä yh­dis­tyk­sen ko­ti­si­vuil­la osoit­tees­sa http://www.sfcorg.se/fi/.

PäiviMartikainen
7.6.2020

Jee­sus sa­noo: "Niin kuin Isä on ra­kas­ta­nut mi­nua, niin olen minä ra­kas­ta­nut tei­tä. Py­sy­kää mi­nun rak­kau­des­sa­ni." Joh. 15:9

Viikon kysymys