JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

YK – rau­han ja oi­keu­den­mu­kai­suu­den puo­les­ta­pu­hu­ja

Säkkinen Heli
Uutiset
24.10.2017 6.51

Juttua muokattu:

1.1. 11:20
2020010111202320171024065100

YK:n eli Yh­dis­ty­nei­den Kan­sa­kun­tien päi­vää vie­te­tään vuo­sit­tain 24. lo­ka­kuu­ta. YK:lla on ol­lut vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä mer­kit­tä­vä roo­li maa­il­man­laa­jui­sen rau­han, oi­keu­den­mu­kai­suu­den ja ih­mi­soi­keuk­sien edis­tä­mi­ses­sä.

YK on maa­il­man­laa­jui­nen hal­li­tus­ten vä­li­nen yh­teis­työ­jär­jes­tö, joka pe­rus­tet­tiin toi­sen maa­il­man­so­dan jäl­keen edis­tä­mään kan­sain­vä­lis­tä rau­haa ja tur­val­li­suut­ta, oi­keu­den­mu­kai­suut­ta sekä ih­mi­soi­keuk­sia. YK:n tun­nuk­ses­sa on maa­pal­lo, jota ym­pä­röi olii­vi­puun leh­vis­tä si­dot­tu, rau­haa sym­bo­loi­va sep­pe­le.

YK:n toi­min­nan kul­ma­ki­ve­nä on 24.10.1945 al­le­kir­joi­tet­tu pe­rus­kir­ja, jos­sa mää­ri­tel­lään jär­jes­tön pää­mää­rät ja pe­ri­aat­teet. YK:n pe­rus­ta­ja­jä­se­niä oli 51. Tänä päi­vä­nä jär­jes­tös­sä on 193 jä­sen­maa­ta, jo­ten lä­hes kaik­ki maa­il­man tun­nus­te­tut val­ti­ot ovat YK:n jä­se­niä.

Rau­han puo­les­ta

YK:lla on ol­lut mer­kit­tä­vä roo­li maa­il­man­rau­han yl­lä­pi­tä­jä­nä. Se pyr­kii en­nal­ta­eh­käi­se­mään konf­lik­te­ja ja toi­mii rau­han­tur­vaa­ja­na konf­lik­tien ai­ka­na ja rau­han­ra­ken­nusp­ro­ses­seis­sa.

Jär­jes­tö myös avus­taa krii­sien kes­kel­lä ja tu­kee yh­teis­kun­nan jäl­leen­ra­ken­nus­ta. YK:n tu­el­la on vuo­sien var­rel­la rat­kais­tu lu­kui­sia konf­lik­te­ja ja saa­tet­tu pää­tök­seen rau­han­neu­vot­te­lu­ja.

YK:n pe­rus­pe­ri­aat­tei­siin kuu­luu se, et­tä kaik­ki jä­sen­val­ti­ot ovat tasa-ar­voi­sia ja täy­si­val­tai­sia. Nii­den on täy­tet­tä­vä pe­rus­kir­jan vel­voit­teet ja sel­vi­tet­tä­vä kan­sain­vä­li­set rii­tan­sa rau­ha­no­mai­sin kei­noin.

Tasa-ar­vo edis­tää hy­vin­voin­tia

Ih­mi­soi­keuk­sien edis­tä­mi­nen on ol­lut yk­si YK:n mer­kit­tä­vim­mis­tä teh­tä­vis­tä. Ku­lu­nei­den vuo­si­kym­men­ten ai­ka­na laa­dit­tu so­pi­mus­jär­jes­tel­mä kat­taa suu­ren osan in­hi­mil­li­sen elä­män osa-alu­eis­ta.

Köy­hyy­den pois­ta­mi­nen ja epä­ta­sa-ar­voi­suu­den vä­hen­tä­mi­nen ovat en­si­si­jai­nen edel­ly­tys maa­il­man­laa­jui­sen hy­vin­voin­nin li­sää­mi­sek­si ja rau­han yl­lä­pi­tä­mi­sek­si.

YK:n toi­min­taa oh­jaa pää­sih­tee­ri. Tä­män vuo­den alus­ta vi­ras­sa aloit­ti por­tu­ga­li­lai­nen Antó­nio Gu­ter­res. Pää­sih­tee­rin toi­mi­kau­si kes­tää vii­si vuot­ta. YK:n pää­ma­ja si­jait­see New Yor­kis­sa, Yh­dys­val­lois­sa. Li­säk­si toi­mis­to­ja ja kes­kuk­sia on eri­puo­lil­la maa­il­maa. YK:n toi­min­nan kes­kei­sin osa on vuo­sit­tai­nen yleis­ko­kous, jo­hon osal­lis­tu­vat kaik­ki jä­sen­val­ti­ot.

Ku­vas­sa YK:n lip­pu.

4.6.2020

Ku­kaan, joka pu­huu Ju­ma­lan Hen­gen val­taa­ma­na, ei voi sa­noa: "Jee­sus on ki­rot­tu." Ku­kaan ei myös­kään voi sa­noa: "Jee­sus on Her­ra", muu­ten kuin Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. 1 Kor. 12:3

Viikon kysymys