JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Yk­si­kin luot­ta­muk­sel­li­nen ih­mis­suh­de voi kat­kais­ta yk­si­näi­syy­den kier­teen

Uutiset
14.2.2018 9.53

Yk­si­näi­syyt­tä ko­e­taan kai­kis­sa ikä­ryh­mis­sä ja kai­ken­lai­sis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa. Yk­si­kin myön­tei­nen ih­mis­suh­de voi kat­kais­ta kier­teen, jos­sa jat­ku­va ar­vot­to­muu­den ko­ke­mus mu­ser­taa ja saa ih­mi­sen eris­täy­ty­mään en­ti­ses­tään, Suo­men Pu­nai­sen Ris­tin so­si­aa­li­sen hy­vin­voin­nin koor­di­naat­to­ri Maa­ret Ala­ran­ta sa­noo.

Suo­men Pu­nai­sen Ris­tin (SPR) ys­tä­vä­toi­min­ta vä­lit­tää va­paa­eh­toi­sia ys­tä­viä toi­sen ih­mi­sen läs­nä­o­loa kai­paa­vil­le.

Ys­tä­vä li­sää luot­ta­mus­ta

SPR teki jou­lu­kuus­sa 2017 jou­lu­kuus­sa ky­se­lyn, jol­la kar­toi­tet­tiin va­paa­eh­tois­ten ko­ke­muk­sia ys­tä­vä­toi­min­nas­ta. Ky­se­lyn pe­rus­teel­la va­paa­eh­tois­toi­min­nan kaut­ta al­kun­sa saa­neet ys­tä­vyys­suh­teet ovat hy­vin sa­man­lai­sia kuin ta­val­li­set, luot­ta­muk­sel­li­set ys­tä­vyys­suh­teet. Va­paa­eh­toi­nen ys­tä­vä li­sää ih­mi­sen luot­ta­mus­ta it­seen, mui­hin ih­mi­siin ja yh­teis­kun­taan.

Ala­ran­ta nä­kee tu­los­ten an­ta­van toi­voa.

– Yk­si­näi­syys on mur­ret­ta­vis­sa. Va­paa­eh­toi­sen ys­tä­vän kans­sa us­kal­le­taan ja­kaa aja­tuk­sia, tun­tei­ta ja ko­ke­muk­sia. Suh­teet ko­e­taan mo­lem­min puo­lin lä­hei­sik­si ja sy­väl­li­sik­si. Ky­se­ly osoit­taa, et­tä va­paa­eh­toi­siin ys­tä­viin luo­te­taan, hän ker­too.

Moni kär­sii yk­si­näi­syy­des­tä

Ys­tä­vä­ky­se­lyn mu­kaan suu­rin syy ha­keu­tua ys­tä­vä­toi­min­nan pii­riin on yk­si­näi­syys. Yk­si­näi­syyt­tä ko­e­taan kai­kis­sa ikä­ryh­mis­sä ja kai­ken­lai­sis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa. Myös ra­joit­tu­nut lii­kun­ta­ky­ky ja kor­kea ikä saa­vat ih­mi­set ha­ke­maan va­paa­eh­tois­ta ys­tä­vää.

– Yk­si­näi­syys on tu­hoi­saa ih­mi­sen hy­vin­voin­nil­le, jo­ten yk­si­näi­syyt­tä vä­hen­tä­vän va­paa­eh­tois­toi­min­nan vai­ku­tus on hy­vin suu­ri, Ala­ran­ta ker­too.

Il­man va­paa­eh­tois­ta ys­tä­vää moni oli­si ko­ko­naan yk­sin.

– Yk­si­näi­nen ko­kee usein it­sen­sä nä­ky­mät­tö­mäk­si. Huo­ma­tuk­si tu­le­mi­nen ja ly­hyt­kin koh­taa­mi­nen vä­hen­tä­vät yk­si­näi­syyt­tä. Tun­ne jouk­koon tai po­ruk­kaan kuu­lu­mi­ses­ta on tär­keä meil­le kai­kil­le, Ala­ran­ta ku­vai­lee.

Nuor­ten elin­pii­ri avar­tuu

Ys­tä­vä­ky­se­lyn mu­kaan ys­tä­vä­toi­min­ta roh­kai­see eri­tyi­ses­ti nuo­ria mo­nen­lai­seen ak­tii­vi­suu­teen.

– Ys­tä­vät tuo­vat nuor­ten elä­mään pait­si seu­raa ja tu­kea, myös avaa­vat nuor­ten elin­pii­riä. Va­paa­eh­toi­nen ys­tä­vä aut­taa nuor­ta kiin­nit­ty­mään lä­hiyh­tei­söi­hin. Ys­tä­vä­toi­min­ta vä­hen­tää ul­ko­puo­li­suu­den ko­ke­mus­ta, kun nuo­ri voi luot­taa ih­mi­siin ja ko­kea ole­van­sa it­se luot­ta­muk­sen ar­voi­nen, sa­noo nuo­ri­so­tut­ki­ja, Nuor­ten tur­va­ta­lo­jen joh­ta­ja Lee­na Suur­pää.

Va­paa­eh­toi­set ys­tä­vät ovat eri­tyi­sen mer­ki­tyk­sel­li­siä Suo­meen hil­jat­tain muut­ta­neil­le nuo­ril­le.

– He ko­ke­vat ar­jes­sa epä­oi­keu­den­mu­kai­suut­ta ja osat­to­muut­ta ei­kä kan­nat­te­le­via tu­ki­ver­kos­to­ja vält­tä­mät­tä ole, Suur­pää jat­kaa.

Pal­kit­se­vaa ys­tä­vyyt­tä

Vuon­na 2016 noin 32 500 ih­mis­tä sai apua SPR:n ys­tä­vä­toi­min­nas­ta. Va­paa­eh­toi­set ta­paa­vat ys­tä­vi­ään ylei­sim­min ker­ran vii­kos­sa tai kah­den vii­kon vä­lein.

Ys­tä­vä­ky­se­lyyn vas­tan­neet va­paa­eh­toi­set ker­to­vat ys­tä­vä­toi­min­nan ole­van pal­kit­se­vaa ja tuo­van mer­ki­tyk­sel­lis­tä si­säl­töä ja aut­ta­mi­sen iloa elä­mään.

– Ys­tä­vän­päi­vän kun­ni­ak­si ha­lu­am­me toi­vot­taa uu­det ih­mi­set ter­ve­tul­leik­si ys­tä­vä­toi­min­taan. Ys­tä­vä­toi­min­taa voi teh­dä sen ver­ran kuin omaan elä­män­ti­lan­tee­seen so­pii. Tär­kein­tä on, et­tä ke­nen­kään ei tar­vit­se ol­la yk­sin, Ala­ran­ta ker­too.

Jou­lu­kuus­sa 2017 teh­tyyn ys­tä­vä­ky­se­lyyn vas­ta­si 519 ys­tä­vä­toi­min­nan va­paa­eh­tois­ta eri puo­lil­ta Suo­mea.

Kuva: Mari Veh­ka­lah­ti, Suo­men Pu­nai­nen Ris­ti

28.2.2020

Sy­vyy­des­tä minä huu­dan si­nua, Her­ra. Her­ra, kuu­le mi­nun ää­ne­ni. Ps. 130:1-2

Viikon kysymys