JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Yli­vies­kan uu­si kirk­ko pää­see käyt­töön

Uutiset
3.4.2021 7.00

Juttua muokattu:

30.3. 14:50
2021033014501220210403070000
Piispa Jukka Keskitalo ja Ylivieskan kirkon pääsuunnittelija Kimmo Lintula Arkkitehtitoimisto K2S Oy:stä kirkon lehterillä.

Piispa Jukka Keskitalo ja Ylivieskan kirkon pääsuunnittelija Kimmo Lintula Arkkitehtitoimisto K2S Oy:stä kirkon lehterillä.

Ylivieskan seurakunnan kuva-arkisto/Jussi Leppälä

Piispa Jukka Keskitalo ja Ylivieskan kirkon pääsuunnittelija Kimmo Lintula Arkkitehtitoimisto K2S Oy:stä kirkon lehterillä.

Piispa Jukka Keskitalo ja Ylivieskan kirkon pääsuunnittelija Kimmo Lintula Arkkitehtitoimisto K2S Oy:stä kirkon lehterillä.

Ylivieskan seurakunnan kuva-arkisto/Jussi Leppälä

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus

Ou­lun hiip­pa­kun­nan piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo vih­kii Yli­vies­kan Py­hän kol­mi­nai­suu­den kir­kon käyt­töön huo­men­na pää­si­äis­sun­nun­tai­na. Van­han kir­kon pa­la­mi­ses­ta on ku­lu­nut vii­si vuot­ta.

Kir­kon vih­ki­mis­tä on mah­dol­lis­ta seu­ra­ta suo­ra­na lä­he­tyk­se­nä Yle TV1:llä kel­lo 10. Ko­ro­na­ti­lan­teen vuok­si ylei­sö ei pää­se pai­kan pääl­le kirk­koon.

Vih­ki­mes­sun toi­mit­ta­vat piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo, kirk­ko­her­ra Ei­ja Ni­va­la, kap­pa­lai­nen Juk­ka Ke­so­la sekä kant­to­rit ja avus­ta­jat. Ki­ta­raa soit­taa Heik­ki Nurk­ka­la ja viu­lua Tei­ja Siir­to­la. Soit­ti­met on teh­ty van­han kir­kon hir­sis­tä.

Piis­pa Kes­ki­ta­lo iloit­see har­vi­nai­ses­ta juh­las­ta pää­si­äis­mes­sun yh­tey­des­sä.

– Yli­vies­kan kirk­ko on kuin ylös­nou­se­muk­sen aa­mun ih­me. Se on ilon ka­ted­raa­li, joka on nous­sut tuh­kan ja kyy­nel­ten kes­kel­tä, hän to­te­aa.

Kir­kon kus­tan­nu­sar­vio oli 13,6 mil­joo­naa eu­roa, ja se on koko hiip­pa­kun­nan suu­rin kir­kol­li­nen ra­ken­nus­han­ke. Ra­ken­nuk­sen ti­laa­ja, ura­koit­si­jat ja suun­nit­te­li­jat vas­ta­si­vat yh­teis­työs­sä hank­keen on­nis­tu­mi­ses­ta. Käy­tän­nön työs­sä on tar­vit­tu myös ra­ken­ta­jia ja tal­koo­lai­sia.

– Ta­val­lis­ten ih­mis­ten ja tal­koo­vä­en roo­li on ol­lut mer­kit­tä­vä koko ra­ken­ta­mi­sen ajan mui­den mu­as­sa Kirk­ko­ta­la­koot-ke­räyk­ses­sä, Juk­ka Kes­ki­ta­lo mai­nit­see.

14.4.2021

Me ju­lis­tam­me teil­le ilo­sa­no­man: Min­kä Ju­ma­la lu­pa­si mei­dän isil­lem­me, sen hän on täyt­tä­nyt meil­le, hei­dän lap­sil­leen. Hän on he­rät­tä­nyt Jee­suk­sen kuol­leis­ta. Ap. t. 13:32–33

Viikon kysymys