JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / en espanol

El se­gun­do na­ci­mien­to qu­edó claro como cris­tal en mi men­te.

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / en espanol
5.12.2019 15.28

Juttua muokattu:

2.1. 11:02
2020010211022620191205152800

Ser­gei Ge­ra­si­mov es un sa­cer­do­te ruso de Koi­vis­to. El ha re­ci­bi­do la gra­cia del ar­re­pen­ti­mien­to en el cam­pa­men­to de con­fir­ma­ción para los ru­sos en Jäm­sä.

- Mi mu­jer era crey­en­te an­tes que yo y me in­vi­ta­ba a los ser­vi­ci­os. Al­lí es­cuc­ha­ba la pa­lab­ra viva de Dios. Pre­vi­a­men­te hab­ía vi­si­ta­do la ig­le­sia lu­te­ra­na, pero no en­cont­ra­ba la fe viva al­lí. En Jäm­sä le pre­di­ca­ron el perdón de los pe­ca­dos.

El re­ci­bir la gra­cia del ar­re­pen­ti­mien­to fue una ex­pe­rien­cia re­vo­lu­ci­o­na­ria

- Pensé: es­te es el mo­men­to de mi se­gun­do na­ci­mien­to. Re­cordé la fec­ha: 9.6.1997.

Ge­ra­si­mov ha es­ta­do luc­han­do en el rei­no de Dios des­de en­ton­ces. Tam­bién los tres hi­jos de la fa­mi­lia son crey­en­tes.

La alegr­ía de ha­ber re­ci­bi­do el perdón

El sa­cer­do­te dice de su día de tra­ba­jo:

- Por las ma­ña­nas voy a la ig­le­sia. Me en­car­go de los re­cur­sos econó­mi­cos de la cong­re­ga­ción con muc­ha res­pon­sa­bi­li­dad. Des­pués leo la Bib­lia. Me pre­pa­ro para re­a­li­zar la misa.

Te­ne­mos dos mi­sas en el prog­ra­ma se­ma­nal. Te­ne­mos 25 miemb­ros en la cong­re­ga­ción, pero vie­nen par­ti­ci­pan­tes de ot­ras lo­ca­li­da­des:

- In­vi­to a ot­ros a par­ti­ci­par.

Ge­ra­si­mov se aleg­ra de que to­dos los miemb­ros de su cong­re­ga­ción ha­yan re­ci­bi­do la gra­cia del perdón.

Hay muc­has po­si­bi­li­da­des para te­ner los ser­vi­ci­os

A Ser­gei Ge­ra­si­mov le in­vi­tan a pre­di­car en los ser­vi­ci­os de Koi­vis­to, Vii­pu­ri y Jo­han­nes. Los ser­vi­ci­os se or­ga­ni­zan en las ca­sas y/o ig­le­si­as.

- Los crey­en­tes de Ru­sia son muy uni­dos. El­los vi­si­tan a los ot­ros, inc­lu­so cu­an­do no hay ser­vi­ci­os.

El tra­ba­jo de mi­sión de SRK pros­pe­ra en Ru­sia: se or­ga­ni­zarán en to­tal 29 vi­a­jes mi­si­o­ne­ros en va­ri­as par­tes del país du­ran­te es­te año. Un vi­a­je inc­lu­ye ser­vi­ci­os en muc­has lo­ca­li­da­des.

- Los ser­vi­ci­os del oto­ño son una fies­ta gran­de para los ru­sos. Qui­e­ren ve­nir de todo co­razón. Al­lí tie­nen muc­has po­si­bi­li­da­des de oír la pa­lab­ra de Dios y ver a sus ami­gos de Fin­lan­dia, re­sal­ta Ge­ra­si­mov.

Un país or­to­do­xo

La re­li­gión más gran­de en Ru­sia es La Or­to­do­xia. Hay tam­bién una ig­le­sia evangé­li­ca-lu­te­ra­na lla­ma­da Ig­le­sia de In­ke­ri y tie­ne más de 400 años. Tie­ne más de 15 mil miemb­ros en todo el país. Ge­ra­si­mov de­fi­ne la re­la­ción del lu­te­ra­nis­mo y or­to­do­xia en Ru­sia como la re­la­ción de bu­e­nos ve­ci­nos.

- Los que no creen, van a la ig­le­sia so­la­men­te en las fes­ti­vi­da­des gran­des. Pues no tie­nen el an­he­lo de la pa­lab­ra de Dios.

El sac­ri­fi­cio por mis pe­ca­dos

Ge­ra­si­mov dice: “La ora­ción del Pad­re nu­est­ro me ay­u­da y en­se­ña cómo orar cor­rec­ta­men­te”. él desc­ri­be la san­ta tri­ni­dad de la si­gui­en­te ma­ne­ra:

- Dios es el pad­re. Jesús es el hijo y el Sal­va­dor per­so­nal, fue sac­ri­fi­ca­do por mis pe­ca­dos. El Espí­ri­tu San­to es el ay­u­dan­te que se nos ha dado por el Pad­re y el Hijo.

Tex­to: Päi­vi Mar­ti­kai­nen

Tra­duc­ción: A.V.

18.5.2021

Sinä päi­vä­nä Her­ra on ole­va koko maan­pii­rin ku­nin­gas. Hän on ole­va yk­si ja ai­noa Ju­ma­la ja hä­nen ni­men­sä ai­noa, jota avuk­si huu­de­taan. Sak. 14:9

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies