JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / en espanol

¡Sa­lu­dos de los ni­ños de Ke­nia!

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / en espanol
5.12.2019 15.26

Juttua muokattu:

2.1. 11:02
2020010211022620191205152600

En los últi­mos kiló­met­ros ha­cia el lu­gar de los ser­vi­ci­os, el ca­mi­no está lleno de bac­hes. Los ni­ños en el pa­tio nos ven y cor­ren a sa­lu­dar­nos. Los ni­ños más gran­des hab­lan bien el inglés, y con ot­ros hab­la­mos a través de un intérp­re­te. Po­de­mos hab­lar de nu­est­ros acon­te­ci­mien­tos y con­tar nu­est­ros nomb­res sin un intérp­re­te.

Es­ta­mos en una mi­sión en Ke­nia, en áfrica. Los pri­me­ros ser­vi­ci­os tie­nen lu­gar en Bu­ma­la, en la casa de Sid­wa­ka.

El pri­mer sermón está pre­di­ca­do por Em­ma­nu­el Amet­si­fe, qui­en ha ve­ni­do a los ser­vi­ci­os des­de ot­ro país af­ri­ca­no, Togo. Du­ran­te los ser­vi­ci­os, los ni­ños se sien­tan sob­re la es­te­ra de bambú en el piso de la casa. Aun­que las cir­cuns­tan­ci­as son di­fe­ren­tes, la pa­lab­ra y el evan­ge­lio de Dios son exac­ta­men­te los mis­mos que en Fin­lan­dia y en todo el mun­do.

Des­pués de los ser­vi­ci­os, Mii­ka Kop­pe­roi­nen trae sa­lu­dos de Fin­lan­dia. Los ni­ños se asomb­ran con las imá­ge­nes del in­vier­no he­la­do y con la nie­ve. La di­fe­ren­cia de tem­pe­ra­tu­ra ent­re Fin­lan­dia y Ke­nia es de casi 50 gra­dos.

Des­pués de los ser­vi­ci­os to­dav­ía hay tiem­po para pro­bar el de­por­te na­ci­o­nal fin­landés, el béis­bol. A me­di­da del ju­e­go, la pe­lo­ta hec­ha de ho­jas y bol­sas se qu­e­da atas­ca­do en el árbol. Afor­tu­na­da­men­te, po­de­mos ba­jar­la an­tes de ir­nos.

Al fi­nal de la mi­sión, los ser­vi­ci­os están en Nai­ro­bi. Du­ran­te el pri­mer sermón, hay una es­cu­e­la do­mi­ni­cal con el tema de Da­niel en la Cu­e­va de los Le­o­nes.

Los ni­ños leen las ora­ci­o­nes de aper­tu­ra y cier­re de for­ma in­de­pen­dien­te y res­pon­den las pre­gun­tas ac­ti­va­men­te. Pi­den hab­lar le­van­tan­do su mano y se le­van­tan cu­an­do res­pon­den, igu­al­men­te como se hizo an­tes en las es­cu­e­las fin­lan­de­sas.

Cu­an­do sa­li­mos para el ho­gar, pro­me­te­mos de­cir sa­lu­dos de los ni­ños de Ke­nia a los es­tu­di­an­tes de la es­cu­e­la do­mi­ni­cal y a to­dos sus co­etá­ne­os en Fin­lan­dia.

Rael cor­rió a los ser­vi­ci­os

Rael Atie­no Owi­no es una niña de 8 años. Vive en Ke­nia en áfrica, a las oril­las del lago Ka­ny­a­bo­lij. Además de los ser­vi­ci­os, asis­te a la es­cu­e­la do­mi­ni­cal. Pien­sa que las his­to­ri­as bíbli­cas y las imá­ge­nes de la es­cu­e­la do­mi­ni­cal son las me­jo­res co­sas en la es­cu­e­la do­mi­ni­cal.

Rael ha ve­ni­do a su casa a co­mer du­ran­te su rec­reo en la es­cu­e­la. Su es­cu­e­la está ubi­ca­da a 3 o 4 kiló­met­ros de su casa. Mient­ras nos pre­gun­ta­mos cómo es po­sib­le que du­ran­te el rec­reo tie­ne tiem­po a ve­nir a casa, co­mer y reg­re­sar a la es­cu­e­la, Rael nos mu­est­ra con sus her­ma­nos qué tan rápido cor­ren a casa des­de la es­cu­e­la.

La edu­ca­ción en Ke­nia:

En Ke­nia, los ni­ños co­mien­zan el prees­co­lar a la edad de 3-4 años. La es­cu­e­la pri­ma­ria ge­ne­ral­men­te co­mien­za a los 6 años.

Los idi­o­mas de inst­ruc­ción son inglés y swa­hi­li.

Las es­cu­e­las tie­nen tres se­mest­res.

Los ni­ños usan uni­for­mes es­co­la­res en las es­cu­e­las. No hay co­mi­da es­co­lar gra­tui­ta.

Tex­to: Jou­ni Hin­tik­ka

Pub­li­ca­do en Las­ten Pol­ku 4/2019.

Tra­duc­ción: P.S.

18.5.2021

Sinä päi­vä­nä Her­ra on ole­va koko maan­pii­rin ku­nin­gas. Hän on ole­va yk­si ja ai­noa Ju­ma­la ja hä­nen ni­men­sä ai­noa, jota avuk­si huu­de­taan. Sak. 14:9

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies