JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / en espanol

Sal­va­dos para ser­vir al prójimo

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / en espanol
15.2.2019 10.28

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302442020190215102800

La fe si­gue sien­do vi­tal para el homb­re. Pero sin fe es im­po­sib­le ag­ra­dar a Dios (Heb­re­os 11:6).

La fe ab­re el ca­mi­no a la vida eter­na, y es­ta fe sur­ge en el men­sa­je del Rei­no de Dios. Por lo tan­to, el te­so­ro más gran­de de la vida de un crey­en­te es el San­to Evan­ge­lio de Dios.

La re­den­ción y ex­pi­a­ción del ser hu­ma­no ha exi­gi­do el ma­yor sac­ri­fi­cio: el hijo de Dios ha aban­do­na­do comp­le­ta­men­te todo lo suyo, dándo­nos todo lo que ten­ía sin de­jar nada a sí mis­mo (Ca­te­cis­mo Ma­yor).

La fe viva pro­du­ce los fru­tos del Espí­ri­tu (Gála­tas 5:22). Da el de­seo y la fu­er­za para ser­vir a Dios y al¬ prójimo. La fe no deja a los cris­ti­a­nos inac­ti­vos por­que el amor de Dios ab­re los ojos para ver las ne­ce­si­da­des del prójimo.

El cris­ti­a­no vive para Cris­to y para el prójimo: A Cris­to la fe y al prójimo el amor (Mar­tin Lu­te­ro).

Las esc­ri­tu­ras y la his­to­ria nos en­se­ñan lo que cau­sa el amor de Dios. El amor no se pre­su­me, no juz­ga lo que el homb­re mis­mo está ga­nan­do de acu­er­do con el prin­ci­pio de re­cip­ro­ci­dad.

Las ha­za­ñas del amor no están mo­ti­va­das por una bu­e­na fama o glo­ria hu­ma­na. No serán pre­su­mi­das.

Pab­lo exp­resó el prin­ci­pio de la ob­ra de la di­a­con­ía cris­ti­a­na: “Cada uno dé como pro­pu­so en su co­razón: no con tris­te­za, ni por ne­ce­si­dad, por­que Dios ama al da­dor aleg­re “(2 Co­rin­ti­os 9:7).

Los sac­ri­fi­ci­os en fa­vor del prójimo y la ob­ra del Evan­ge­lio log­rarán muc­ho cu­an­do Dios da su ben­di­ción.

La Doct­ri­na Cris­ti­a­na re­su­me toda la vida cris­ti­a­na en es­tas pa­lab­ras: Cu­an­do la gra­cia de Dios nos da el perdón de los pe­ca­dos, da en nu­est­ros co­ra­zo­nes un amor, gra­ti­tud y obe­dien­cia a la fe. Es­tos pu­e­den ser­vir­nos para ado­rar a Dios y a nu­est­ros se­me­jan­tes (Doct­ri­na Cris­ti­a­na Fin­lan­de­sa 1948:85).

La Bib­lia trata sob­re si­tu­a­ci­o­nes en las que los cris­ti­a­nos se han pa­ra­do a con­ver­sar del cómo apo­yar a los ne­ce­si­ta­dos. Un ejemp­lo de es­to es la desc­rip­ción de los após­to­les de cómo se con­ci­bió y or­ga­nizó el tra­ba­jo de di­a­con­ía en la ig­le­sia pri­mi­ti­va. (Hec­hos 6:1 – 4).

El ser­vir al prójimo re­sul­ta de la vi­sión bíblica de la hu­ma­ni­dad y sus res­pon­sa­bi­li­da­des, lo que inc­lu­ye el apo­yo en si­tu­a­ci­o­nes men­ta­les, es­pi­ri­tu­a­les y ma­te­ri­a­les.

Jesús, que no vino a ser ser­vi­do, sino para ser­vir, con­firmó el dob­le man­da­mien­to del amor (Ma­teo 22: 37-39). Él en­señó con el ejemp­lo cómo de­be­mos tra­tar a nu­est­ro prójimo. Lo más va­li­o­so de ser­vir es man­te­ner el Evan­ge­lio.

Au­tor: Ju­ha­ni Liuk­ko­nen

Tra­duc­tor: EC

Pub­li­ca­do en el Pe­rió­di­co Mi­si­o­ne­ro de Sión 20.6.2018

18.5.2021

Sinä päi­vä­nä Her­ra on ole­va koko maan­pii­rin ku­nin­gas. Hän on ole­va yk­si ja ai­noa Ju­ma­la ja hä­nen ni­men­sä ai­noa, jota avuk­si huu­de­taan. Sak. 14:9

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies