JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hartauskirjoitukset

Jeesus-nimeen sisältyy iankaikkisen elämän lupaus

Hartauskirjoitukset
1.1.2022 6.00

Juttua muokattu:

17.12. 12:32
2021121712322220220101060000

Lukijan kuva: Hannu Siitonen

Lukijan kuva: Hannu Siitonen

Vil­le Lai­va­maa

Jee­sus on ai­noa, joka voi pe­las­taa ih­mi­sen syn­nis­tä. Joka us­koo hä­neen, pää­see ker­ran tai­vaa­seen.

Jee­sus-lap­si syn­tyi jou­lu­yö­nä Bet­le­he­min kau­pun­gis­sa vaa­ti­mat­to­mas­sa eläin­ten suo­jas­sa. Il­mei­ses­ti per­he siir­tyi ve­rol­le­pa­non jäl­keen ta­kai­sin ko­ti­kau­pun­kiin­sa Na­sa­re­tiin.

Pian oli läh­det­tä­vä taas mat­kal­le: per­he ha­lu­si nou­dat­taa juu­ta­lais­ta ta­paa ja vie­dä pie­nen poi­ka­vau­van ym­pä­ri­lei­kat­ta­vak­si kah­dek­san päi­vän ikäi­se­nä Je­ru­sa­le­min temp­pe­liin. Tapa poh­jau­tui Moo­sek­sen kir­jan sää­dök­seen, jon­ka mu­kaan jo­kai­nen mies ja poi­ka­lap­si piti ym­pä­ri­lei­ka­ta (1. Moos. 17:10).

Nimi tuli tai­vaas­ta

Joo­se­fin ja Ma­ri­an ei tar­vin­nut poh­tia lap­sen­sa ni­meä. Nimi oli an­net­tu tai­vaas­ta en­ke­lin vä­li­tyk­sel­lä. ”Sinä tu­let ras­kaak­si ja syn­ny­tät po­jan, ja sinä an­nat hä­nel­le ni­mek­si Jee­sus” (Luuk. 1:31). Nimi tar­koit­taa: Her­ra pe­las­taa.

Ni­meen si­säl­tyi suu­ri lu­paus, joka myös to­teu­tui ai­ka­naan: Ju­ma­lan Poi­ka tuli pe­las­ta­maan ih­mis­kun­nan syn­nin ja tuo­mi­on al­ta. “Mi­tään muu­ta ni­meä, joka mei­dät pe­las­tai­si, ei ole ih­mi­sil­le an­net­tu koko tai­vaan­kan­nen al­la” (Apt. 4:12).

Ym­pä­ri­leik­kaus – esi­ku­va kas­tees­ta

Van­han lii­ton ym­pä­ri­leik­kaus oli esi­ku­va kas­tees­ta. Ku­ten ym­pä­ri­leik­kaus, myös kas­te ote­taan vas­taan us­kol­la. Jo­han­nes en­nus­ti Jee­suk­ses­ta: ”Minä olen kas­ta­nut tei­dät ve­del­lä, mut­ta hän kas­taa tei­dät Py­häl­lä Hen­gel­lä” (Mark. 1:8).

Jee­sus an­toi ope­tus­lap­sil­leen teh­tä­vän kas­taa kan­sat hä­nen ope­tus­lap­sik­seen kol­miyh­tei­sen Ju­ma­lan ni­meen (Matt. 28:19). Pyhä Hen­ki syn­nyt­ti us­kon evan­ke­liu­min vas­taa­not­ta­jas­sa. Sen jäl­keen ta­pah­tui kas­ta­mi­nen.

Us­ko ei vaa­di te­ko­ja

Kun evan­ke­liu­mia alet­tiin saar­na­ta myös pa­ka­na­kan­soil­le, ky­sy­mys ym­pä­ri­leik­kauk­sen tar­pees­ta nou­si uu­del­leen esil­le. Osal­la opet­ta­jis­ta oli ym­mär­rys, et­tä myös kään­ty­neet pa­ka­nat kuu­lui­vat Moo­sek­sen lain alai­suu­teen ja piti ym­pä­ri­lei­ka­ta.

Ju­ma­lan Hen­ki an­toi Pie­ta­ril­le ym­mär­ryk­sen: ”Vel­jet, te tie­dät­te, et­tä Ju­ma­la on jo ai­ko­ja sit­ten tei­dän kes­kuu­des­san­ne teh­nyt va­lin­tan­sa: hän on an­ta­nut pa­ka­noi­den kuul­la mi­nun suus­ta­ni evan­ke­liu­min ja tul­la us­koon” (Apt. 15:7). Pie­ta­ri kir­kas­ti, et­tä lain vaa­ti­muk­sia ei pidä aset­taa us­ko­mi­sen eh­dok­si.

Paa­va­li kir­joit­ti sa­mas­ta asi­as­ta: ”Ih­mi­nen tu­lee van­hurs­kaak­si, kun hän us­koo, il­man lain vaa­ti­mia te­ko­ja” (Room. 3:28). Toi­saal­la hän kir­joit­ti: ”Oi­kea ym­pä­ri­leik­kaus on sy­dä­men ym­pä­ri­leik­kaus, jota ei saa ai­kaan laki, vaan Hen­ki” (Room. 2:29). Täl­lai­nen ym­pä­ri­leik­kaus ei ole ul­ko­nai­nen teko, vaan Kris­tus aset­tuu asu­maan ih­mi­sen sy­dä­meen, ja ar­mo toi­mii opet­ta­ja­na.

Kut­su uu­teen elä­mään

Olem­me uu­den vuo­den kyn­nyk­sel­lä. Olem­me eh­kä teh­neet uu­den­vuo­den­lu­pauk­sia ja lu­van­neet ol­la pa­rem­pia ih­mi­siä lä­him­mäi­si­äm­me koh­taan. Lu­pauk­sem­me ovat usein pet­tä­neet. Olem­me myös saat­ta­neet it­se pet­tyä toi­seen ih­mi­seen.

Ju­ma­la on lu­pauk­sis­saan luja ja luo­tet­ta­va. Kas­tees­sa Ju­ma­la on teh­nyt ih­mi­sen kans­sa lii­ton, joka on hä­nen puo­lel­taan ai­na voi­mas­sa. Ih­mi­nen on omal­ta puo­lel­taan voi­nut rik­koa tuon hy­vän oman­tun­non lii­ton ja jou­tua si­ten epä­us­koon. Ti­lan­ne ei kui­ten­kaan ole toi­vo­ton: Ju­ma­la kut­suu ek­sy­nei­tä yh­tey­teen­sä. Mah­dol­li­suus aloit­taa alus­ta on ole­mas­sa jo­kai­sel­le, joka ha­lu­aa ot­taa vas­taan Ju­ma­lan seu­ra­kun­nas­ta ju­lis­te­tun evan­ke­liu­min. Se ju­lis­te­taan eh­doit­ta, il­man lain vaa­ti­muk­sia ja te­ko­ja. Va­pah­ta­ja on teh­nyt kai­ken puo­les­tam­me ja avan­nut meil­le tai­vaan.

Evan­ke­liu­mi: Luuk. 2:21

Raa­mat­tu 1992: Kun oli tul­lut kah­dek­sas päi­vä ja lap­si oli ym­pä­ri­lei­kat­ta­va, hän sai ni­men Jee­sus, jon­ka en­ke­li oli il­moit­ta­nut en­nen kuin hän si­ki­si äi­tin­sä koh­dus­sa.

Bib­lia: Ja kuin kah­dek­san päi­vää ku­lu­nut oli, et­tä lap­si piti ym­pä­ri­lei­kat­ta­man, kut­sut­tiin hä­nen ni­men­sä Je­sus, joka niin oli en­ke­lil­tä kut­sut­tu jo en­nen kuin hän si­ki­si äi­tin­sä koh­dus­sa.

4.7.2022

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys